Avtal ogiltigt p.g.a. berusning etc.

Hej! Jag har hört att man kan häva avtal p.g.a. alkohol/drog-påverkan genom AvtL 3 kap 36 §, eftersom det kan utgöra en "omständighet". Jag undrar om ni känner till något exempel på rättsfall där en person har varit drog- eller alkoholpåverkad när denne ingått avtal och sedan kunnat häva avtalet eller delar av det? Jag har själv sökt men inte hittat något, trots att jag vet att jag hört om dessa exempel när jag pluggade juridikkurser.

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga.

Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas. Ogiltigförklarande av avtal förekommer därmed undantagsvis. Det finns dock situationer inom avtalsrätten då det mentala tillståndet vid avtalets ingående kan påverka avtalets giltighet. En grundregel är att ett avtal måste ingås av en handlingskapabel person. Därför kan en bristande rättslig handlingsförmåga utgöra en grund för avtalets ogiltighet, varför t.ex. barn vanligtvis inte kan ingå avtal. Förhållandet blir likartat när en person ingår avtal under påverkan av psykisk störning. En sådan kan bero på bristande förståndsutveckling eller sjukdom men också tillfälliga omständigheter som berusning. Se Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning.

I avtalslagen finns tre paragrafer i kap. 3 som är av betydelse när det gäller att bedöma giltigheten av en rättshandling som en person med nedsatt beslutsförmåga har ingått. Dessa är 31§ (ocker), 33§ (strid mot tro och heder) samt 36§.

När det gäller ocker (31§) kan ett avtal förklaras ogiltigt om "någon har begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att betinga sig förmåner som står i uppenbart missförhållande till det vederlag som har utgått". Det krävs alltså att det finns ett uppenbart missförhållande mellan parternas prestationer. Med oförstånd avses bristande omdömesförmåga som kan bero på okunskap eller oerfarenhet, men även berusning.

33§ AvtL handlar om ogiltighet "för det fall omständigheterna vid avtalets tillkomst var sådana att det skulle strida mot tro och heder att åberopa avtalet." För att denna paragraf ska vara tillämplig krävs att motparten varit i ond tro, d.v.s. haft kännedom om de omständigheter som gör att avtalet strider mot tro och heder. Ett exempel på när paragrafen är tillämplig är då den rättshandlande har påverkats av förhållanden som satt honom ur stånd att klart bedöma handlingens innebörd och följder t.ex. då någon på grund av kroppslig sjukdom, ålderdomssvaghet, berusning eller andra orsaker är ur stånd att klart bedöma innebörden av en rättshandling och dess följder utan att för den skull sakna rättshandlingsförmåga.

Den 36 § i AvtL är en generalklausul som medger att avtalsvillkor kan jämkas eller helt tas bort om villkoren är oskäliga med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. En mängd situationer kan beaktas inom ramen för den 36§. Som exempel kan hänsyn tas till att den ena parten varit berusad vid avtalets tillkomst, om det ledde till oskäliga konsekvenser.

Det är som du säger inte det lättaste att hitta något specifikt rättsfall som exemplifierar denna situation med utgångspunkt i 3 kap. 31, 33 eller 36§§ AvtL. Vanligare i praxis är att avtal förklaras ogiltiga p.g.a. äldres oförstånd eller psykisk ohälsa t.ex. NJA 1966 s. 44. Som rättskälla föreslår jag därför istället förarbetet t.ex. SOU 2004:112 s. 856-861.

Om du själv vill titta närmare på nämnda lagrum se (https://lagen.nu/1915:218)

Hoppas att jag kunde svara tillfredsställande på din fråga.

MVH/ Veronica Eriksson     

Veronica ErikssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”