Avtal ogiltigt?

Hej,

Jag skrev på ett helårskontrakt på en campingplats 27/5 2017.Flyttade dit och betalade för 2 månader med el inkluderad. Snart började jag känna mig trakasserad av Campingvägen och kände mig kränkt. Eländet ökade och blev utskälld och förödmjukad offentligt inför hela campingplatsen. Jag blev tvungen att lämna platsen med omedelbar verkan. Campingvärden hade kallat mig för en mycket otrevlig människa och tilldelat mig rött kort som han sade.

Emellertid så fick jag en ny faktura som jag inte betalade men meddelade Vera Omni AB bakgrunden till det. Fakturor fortsatte komma så jag vände mig till Visitas Ansvarsnämnd för hjälp.

Mitt fall togs upp av dem och jag bidrog med fakta. Det som slog mig vid en kontroll av kontraktet var att det var daterat, det fanns sedan mars 2017 ett nytt för branschen gällande kontrakt. Detta kontrakt undertecknat av Konsumentverket och SCR innehåller en mer detaljerad bild av vad som gäller. Särskilt punkt 6 klargör att ett kontrakt hävs samt att platsen upplåtes till annan hyresgäst.

Plötsligt fick jag brev från Kronofogdemyndigheten.

Delgiven att betala den samlade hyran på ca 13600.

Chockad över att företaget gått händelser i förväg.

Gav då fakta i fallet till Kronofogdemyndigheten.

Beslut om att Nacka Tingsrätt kommer att ta över, beslutet kan ej överklagas.

Visitas meddelar att jag är skyldig att betala trots allt.

Jag protesterar. Ogiltigt avtal pga bristande form samt bakomliggande trakasserier?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga samt stort tack för att du använt en av våra Expresstjänster!

Jag kommer att dela in svaret i olika underrubriker för att göra situationen tydligare för dig. Längst ned finner du mina kontaktuppgifter samt ett förslag på en tid för telefonmötet som ingår i tjänsten du har betalt för.

Jag utgår ifrån att den campingplatsen som du bodde på är medlem i SCR Svensk Camping. Vidare har jag förstått det som att det avtalet du slöt med campingplatsen inte stämmer överens med Kosumentverkets regler vilket gör att du anser att avtalet du slutit är ogiltigt.

Vad gäller avseende avtal generellt

I Sverige råder en långt gående avtalsfrihet vilket innebär att man i stort sätt får avtala om vad som helst och med vem som helst. Avtalsfriheten är dock inte absolut, och det finns vissa saker man inte kan avtala om och vissa typer av avtal styrs av tvingande lagregler.

Ett undantag från avtalsfriheten är principen om "pactum turpe". Denna principen säger att man avtal som har olagliga eller omoraliska syften kan ses som ogiltiga beroende på omständigheterna i övrigt. Ett avtal som rör brottslig verksamhet är dock aldrig bindande.

Avtal som har tvingande formkrav är bland annat avtal vid fastighetsköp, och tvingande regler som inte kan avtalas bort hittas ibland annat konsumentlagstiftningarna (konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen, konsumentkreditlagen).

Finns det inga särskilda regler på en viss typ av avtal så råder det således avtalsfrihet. Vad

Är ditt avtal ogiltigt?

Rent rättsligt finns det vissa särskilda omständigheter som gör att ett avtal blir ogiltigt. Dessa omständigheter är följande:

Om avtalet strider mot tvingande bestämmelser i t.ex. konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen. Om avtalet ingåtts på fel sätt och genom tvång, svek eller ocker. Om avtalet blivit slutet i strid mot tro och heder. Denna punkten handlar om att avtalet blivit slutet där ena parten varit påverkad av psykisk sjukdom eller annan psykisk defekt. Om avtalet utgör ett skenavtal och avsikten är inte att avtalet ska användas. Om avtalsvillkoren är oskäliga. Om ena parten blivit vilseledd i motivet till avtalsslutet. T.ex. genom svek.

Krav på vad som utgör tvång och svek ställs väldigt höga, och det är inte ofta de ogiltighetsgrunderna faktiskt blir tillämpbara.

De avtalsvillkoren från Konsumentverket som du hänvisar till är inte rättsligt bindande för dig som konsument. Däremot har du som konsument har rätt att vid ingående av avtal med en SCR campingplats kräva de avtalsvillkoren som omfattas av Konsumentsverkets avtalsvillkor.

Det avtal som du har slutit verkar inte omfattas av någon ogiltighetsgrund, och eftersom du har godkänt avtalet genom att ha skrivit på det så är det juridiskt sett bindande samt giltigt. Att någon avtalsvillkor strider mot Konsumentverkets villkor påverkar inte dig som konsument. Däremot kan det vara så att campingen du bodde på gör sig skyldiga till avtalsbrott gentemot Konsumentverket på grund av deras avtal sinsemellan.

En tolkningsvariant av din situation som gynnar dig är att påstå att avtalet du slutit med campingplatsen är oskäligt och att det därför även är ogiltigt.

Ett avtal kan anses vara oskäligt bland annat om:

Det strider mot icke-tvingande regler som råder på området men avtalet är till så stor nackdel för dig som konsument att det inte blir en rimlig balans campingens och dina rättigheter.Avtalet är så vilseledande eller oklart formulerat, att du som konsument inte kan förutse vilka konsekvenser avtalet får. T.ex. om villkoren är motsägelsefulla eller ofullständiga. Avtalet lägger en oskäligt ensidig börda på dig som konsument.Avtalet innehåller en ensidig rätt till godtycklig uppsägning.

Måste du betala och har du rätt att säga upp avtalet?

Eftersom du har skrivit på ett avtal med campingen så är det gällande samt bindande för dig, oavsett Konsumentverkets bestämmelser, så länge någon ogiltighetsgrund ovan inte är tillämpbar. Om du bryter mot ett giltigt avtal, så är det du som gör dig skyldig till avtalsbrott. Ett sådant avtalsbrott är t.ex. om man vill säga upp avtalet innan den avtalade giltighetstiden löpt ut.

Eftersom du vill säga upp avtalet innan avtalstiden löpt ut verkar det som att du måste betala hela beloppet som avtalet avser ändå, och i så fall måste du betala avgiften avseende hela året och inte endast de två månaderna som du bodde där. Eftersom jag inte har sett avtalet som du tecknat med campingen kan jag inte veta helt säkert vad som gäller vid avtalsbrott, då detta vanligtvis regleras i avtalet. Finns det klausuler i avtalet som anger under vilka grunder man kan säga upp avtalet och slippa betala så gäller det såklart.

Kan man påstå att avtalet du slutit är oskäligt på grund av Konsumentverkets bestämmelser så är det dock ogiltigt, och du ska du inte behöva betala någonting alls. Bestämmelsen om oskäliga avtal tillämpas väldigt sällan och det är svårt att få igenom argument avseende oskäliga avtalsvillkor. Huruvida ett avtal är oskäligt är helt upp till en domstol att bedöma och jag kan endast vägleda dig i hur rättsläget brukar se ut. Listan ovan gällande när ett avtal anses vara oskäligt är inte uttömmande och det är bara några få exempel på när avtalet skulle kunna vara oskäligt - det hela beror på den enskilda situationen och omständigheterna runtomkring avtalet.

Trakasserierna påverkar inte själva avtalet och avtalets giltighet, men däremot skulle de kunna utgöra brottsliga handlingar om de omfattas av någon brottsbestämmelse och i så fall bör du polisanmäla gällande det. Det beror på hur trakasserierna har sett ut.


Hoppas du har fått svar på din fråga!

Förslagsvis håller vi telefonmötet tisdagen den 19/12-17 kl. 14:00. Fungerar inte denna tid för dig får du gärna kontakta mig på cornelia.najafi@lawline.se så hittar vi en ny tid som passar för oss båda. Hör jag inget ifrån dig antar jag att det fungerar den 19/12-17 och då slår dig en signal då.

Allt gott och trevlig helg!

Mvh,

Cornelia NajafiRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”