Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?

2020-09-17 i Omyndiga
FRÅGA
Om två omyndiga ingår avtal. De är 15 respektive 17 år. 17-åringen säljer en mobil till den 15-årige och föräldrarna motsätter sig detta i efterhand. Hävs avtalet eftersom båda var omyndiga och juridisk sätt inte kunnat ingå avtal med varandra? Ska 15-åringen ge tillbaka mobilen till 17-åringen och hen betala tillbaka hela summan för mobilen till 15-åringen? Om 17-åringen handlat av en del av summan som hen har nytta av. Exempelvis ett par prisvärda jeans, ska 17-åringen endast betala tillbaka den summan som är "över" efter jeansköpet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om omyndiga som ingår avtal hittar du i föräldrabalken.

Omyndiga saknar full rättslig handlingsförmåga
Den som är under arton år är omyndig och saknar full rättslig handlingsförmåga, vilket krävs för att kunna ingå de flesta avtal med juridiskt bindande verkan. Utgångspunkten är att ett barn inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, såsom att ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Rätten att förvalta ett barns förmögenhet och företräda hen i ekonomiska angelägenheter har därför förmyndarna, vilka oftast är den omyndiges föräldrar.

Samtycke från förmyndare
Det krävs därmed samtycke för att barn ska få ingå avtal. Här rör det sig om två barn som är omyndiga, vilket innebär att det krävs samtycke från bådas föräldrar för att avtalet ska bli giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Samtycket behöver inte vara uttryckligt, utan det kan också röra sig om ett så kallat tyst samtycke som är underförstått. Du skriver att föräldrarna till barnen har motsatt sig avtalet efter dess ingående och jag utgår därför från att samtycke aldrig lämnades.

Gåva, testamente eller egentjänade pengar
Det finns emellertid undantag från denna huvudregel. Om ett barn har fått egendom genom testamente eller gåva med villkor om att den underårige själv ska få råda över egendomen får hen också göra det (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att om 15-åringen har fått pengarna och 17-åringen har fått mobilen på detta sätt kan avtalet bli giltigt. Detsamma gäller för 17-åringen ifall hen har köpt mobilen för pengar som hen har tjänat själv (9 kap. 3 § första stycket föräldrabalken). Har avtalet godkänts av föräldrarna genom samtycke eller behörigheten fullgjorts som ovan beskrivet genom gåva, testamente eller egentjänade pengar är avtalet giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken).

Kan avtalet hävas?
Om samtycke inte har lämnats av föräldrarna eller om avtalet inte har behörigen fullgjorts kan det hävas (9 kap. 7 § första stycket föräldrabalken). Barnen ska då återge vad som mottagits och utgivits. Om det inte är möjligt att lämna tillbaka mobilen eller pengarna för att de har konsumerats, alltså redan förbrukats, gäller som utgångspunkt att ersättning för dess värdet ska återbetalas. I detta fall skriver du att 17-åringen har köpt ett par prisvärda jeans för pengarna som hen fick efter att ha sålt mobilen. Till skydd för omyndiga gäller att återbetalningsskyldigheten för en sak eller pengar som har konsumerats endast ska utgå i den mån som den omyndige har haft nytta av den. Det innebär att om jeansen har varit nödvändiga för 17-åringen ska hen max betala tillbaka det värde som jeansen motsvarar. Om jeansen inte anses ha medfört någon nytta behöver inte pengar betalas tillbaka. Det är upp till 17-åringen att visa i vilken mån de har varit till nytta för hen.

Sammanfattning
Eftersom både 15-åringen och 17-åringen är omyndiga krävs föräldrarnas tillstånd för att avtalet ska gälla. Om mobilen eller pengarna har förvärvats genom gåva eller arv med villkoret att den underårige själv ska få råda över egendomen kan emellertid avtalet bli giltigt. För 17-åringens del gäller detta även om hen har köpt mobilen för egentjänade pengar. Beroende på i vilken mån jeansen har varit till nytta för 17-åringen så ska 15-åringen ersättas.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (131)
2021-04-06 Vad kan jag göra om förälder försatt mig i skuld när jag var omyndig?
2021-03-31 Barns rätt att ingå avtal
2021-03-03 Får en minderårig stå som betalare på ett hotellrum?
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?

Alla besvarade frågor (91063)