Avsluta tjänst innan uppsägningstiden gått ut när arbetsgivaren sagt upp

FRÅGA
Hej!Jag kommer att bli uppsagd pga arbetsbrist. Jag har 1 års uppsägningstid eftersom jag är över 57 år och jobbat mer än 10 år på samma ställe. Fick ett omplaceringserbjudande som var stor skillnad på gentemot min nuvarande tjänst som jag tackat nej till.Som det är sagt nu så kommer jag jobba kvar på min gamla tjänst under det uppsägningsåret. Vad finns det för möjligheter att få bli arbetsbefriad under hela eller del av uppsägningstiden.Måste mina arbetsuppgifter ändras radikalt eller är det något jag själv väljer?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler kring anställning finns framförallt i lagen om anställningsskydd, nedan förkortad LAS. Vissa relevanta regler finns även i medbestämmandelagen, nedan förkortad MBL Jag kommer dela upp mitt svar i två delar och avslutningsvis sammanfatta svaret samt ge några avslutande kommentarer.

Möjlighet att avsluta tjänstgöringen innan uppsägningstiden gått ut

En arbetstagare som varit anställd minst 10 år har idag enligt lag rätt till sex månaders uppsägningstid (11 § första stycket LAS). Delvis andra regler gäller om anställningen ingicks före år 1997, men i ditt fall skulle den lagstadgade uppsägningstiden även i sådant fall vara 6 månader (äldre lydelsen av 11 § LAS). Längre uppsägningstid, exempelvis som i ditt fall 12 månader, kan dock följa av kollektivavtal eller anställningsavtal (2 § andra & fjärde styckena LAS).

Utgångspunkten är att du som arbetstagare är skyldig att arbeta under hela den uppsägningstid som gäller (om arbetsgivaren så önskar), och arbetsgivaren är skyldig att betala ut lön under hela uppsägningstiden (12 § LAS). Det finns dock inget som hindrar att du och din arbetsgivare nu, efter att rättigheten till uppsägningstid uppstått, kommer överens om att anställningen ska avslutas tidigare genom att uppsägningstiden avbryts (AD 1988 nr 66).

I och med att din tjänst sagts upp i arbetsgivarens intresse finns det antagligen goda möjligheter att komma överens om en kortare uppsägningstid i ditt fall – faktum är att det är förhållandevis vanligt med överenskommelser angående uppsägningstid, ersättning och arbetsbefrielse.

Om du är fackligt ansluten kan din arbetsgivare vara skyldig att förhandla med ditt fack innan uppsägning (vilket i så fall redan bör ha skett) (11 & 13 § MBL). Som arbetstagare har du möjlighet att vända dig till facket om du vill ha hjälp med förhandling angående uppsägningstiden (10 § MBL).

Din arbetsskyldighet och arbetsgivarens omplaceringsrätt/arbetsledningsrätt

Arbetsgivaren ska, om möjligt, erbjuda omplacering eller annan mindre ingripande åtgärd istället för uppsägning (7 § andra stycket LAS). Tackar arbetstagaren nej till ett sådant erbjudande föreligger i regel saklig grund för uppsägning. Det är alltså på denna grund du har blivit uppsagd.

Som nämnt ovan är du som arbetstagare som utgångspunkt arbetsskyldig under uppsägningstiden om arbetsgivaren begär det. Undantag kan göras om arbetsgivaren tilldelar dig arbetsuppgifter som ligger utanför din arbetsskyldighet. Oavsett vilka uppgifter du tilldelas har du rätt att bibehålla din lön under uppsägningstiden (10 § LAS).

Arbetsskyldigheten sträcker sig förhållandevis långt och innebär att du som arbetstagare är skyldig att utföra de uppgifter du blir tilldelad så länge arbetet utförs för arbetsgivarens räkning, uppgifterna ligger inom samma kollektivavtalsområde (har naturligt samband med arbetsgivarens verksamhet), samt uppgifterna ligger inom dina allmänna yrkeskvalifikationer (29/29-principen). Arbetsgivaren har alltså en ganska vidsträckt omplaceringsrätt och får tilldela dig såväl andra arbetsuppgifter som i viss mån annan arbetsplats och arbetstider (detta gäller om inte arbetsledningsrätten inskränkts genom kollektivavtal eller anställningsavtal). Omplacerar arbetsgivaren dig utanför denna ram är det att likställa med ett avskedande och du är då inte skyldig att fortsätta arbeta med de nya uppgifterna.

Om en förändring av arbetsuppgifter ligger inom eller utanför arbetstagarens arbetsskyldighet är något som får bedömas i från fall till fall. Jag kan därmed inte närmre besvara hur långtgående din arbetsskyldighet är vad gäller olika typer av arbetsuppgifter.

Värt att tillägga är att arbetsgivaren är skyldig att förhandla med facket innan dina arbetsuppgifter förändras. Detta gäller enbart under förutsättningen att du är fackligt ansluten. (11 & 13 § MBL).

Sammanfattande svar och avslutande kommentarer

– Då uppsägningen skett i din arbetsgivares intresse bör du ha goda möjligheter att komma överens med arbetsgivaren om att avsluta tjänsten innan uppsägningstiden på 12 månader gått ut. Mitt råd till dig är därför att ta upp frågan med din arbetsgivare och försöka nå en överenskommelse som ni båda är nöjda med. Det finns härvid ingen skyldighet för arbetsgivaren att ge dig en arbetsbefriad uppsägningstid (alltså med bibehållen lön). Det är dock troligt att arbetsgivaren skulle vara intresserad av att avsluta tjänsten helt i förtid.

– Under den uppsägningstid som gäller enligt lag, kollektivavtal, anställningsavtal eller följande överenskommelse är du som arbetstagare skyldig att utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren ger dig. Detta gäller så länge inte arbetsgivaren ger dig helt främmande arbetsuppgifter som skulle falla utanför din arbetsskyldighet enligt ovan. Av din fråga framkommer dock att du ska fortsätta arbeta i din gamla tjänst under uppsägningstiden – detta är du alltså skyldig att göra om inte du och arbetsgivaren når en överenskommelse som säger annat.

– Notera att avvikelser från lagen kan förekomma i kollektivavtal och anställningsavtal.

Om ditt önskemål är att avsluta tjänsten tidigare än vad uppsägningstiden medger skulle jag alltså råda dig att diskutera detta med din arbetsgivare. Om ni inte kommer överens och/eller du är osäker på vilka rättigheter ett eventuellt kollektivavtal ger dig rekommenderar jag att du vänder dig till ditt fack för att få hjälp och rådgivning.

Slutligen vill jag uppmärksamma dig på att du, för att behålla dina rättigheter till exempelvis sjukpenning vid eventuell sjukdom, behöver anmäla dig som arbetslös hos arbetsförmedlingen om du inte omedelbart påbörjar exempelvis en annan anställning/studier.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om något är oklart eller om du har följdfrågor får du gärna lämna en kommentar nedan. Dessutom är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen om du har andra frågor.

Vänlig hälsning,

Malin Gustavsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?