Avsluta anställning utan att iaktta uppsägningstid

FRÅGA
Hej,Vad jag har förstått kan man avsluta sin anställning utan att iakttaga sin uppsägningstid som i mitt fall är på 3 månader. Förutom innehållen lön så löper man dock risk för att arbetsgivaren stämmer arbetstagaren enl. brott mot LAS för att man uteblir från arbetsplatsen. Om man omfattas av kollektivavtal där det står reglerat avräkning av lön men inget mer gäller då LAS med risk för stämning om man uteblir från sin arbetsplats eller kan man anse att eftersom detta inte finns reglerat i kollektivavtalet så finns det inte reglerat och därför finns ingen grund för stämning? Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur en anställning upphör hittar du i Lagen om anställningsskydd (LAS).

En arbetstagare kan avsluta sin tillsvidareanställning när denne vill och då gäller avtalad uppsägningstid, se LAS 4 § st. 2. I första han tillämpas den uppsägningstid som anges i anställningsavtalet, om det inte regleras där så tillämpar man gällande kollektivavtal. Anledningen till att man tillämpar dessa avtal framför LAS beror på att LAS är dispositiv och man kan således avtala om annat än som framgår av lagen, se LAS 2 § st. 1. Viktigt att notera är dock att avtal som innebär sämre villkor för arbetstagaren än vad som anges i LAS är ogiltiga, se LAS 2 § st. 2. Minsta uppsägningstid är enligt LAS en månad, se LAS 11 § st. 1. Om man har arbetat en längre tid hos arbetsgivaren så kan man har rätt till längre uppsägningstid, se LAS 11 § st. 2. Om man arbetar inom statlig sektor finns det krav på att uppsägningen skall vara skriftlig för att vara giltig, även när den anställde säger upp sig, se LOA 10 §.

Under din uppsägningstid ska du som anställd infinna dig på arbetsplatsen och utföra dina arbetsuppgifter som vanligt. Om du underlåter att under anställningstiden fullgöra dina arbetsuppgifter så anses du ha åsidosatt dina skyldigheter enligt ditt anställningsavtal, vilket innebär att du gjort dig skyldig till ett kontraktsbrott. Eftersom LAS är dispositiv så kan ditt kollektivavtal ha andra regler för konsekvenser av denna typen av kontraktsbrott. Om ditt kollektivavtal däremot saknar reglering kring exempelvis en arbetsgivares rätt till skadestånd då arbetstagaren inte iakttar sin uppsägningstid så gäller reglerna i LAS. Att ditt kollektivavtal inte reglerar en specifik sak innebär inte att det inte finns reglerat utan då faller man tillbaka på reglerna i LAS.

En arbetsgivares rätt till skadestånd för arbetstagarens kontraktsbrott regleras i LAS 38 § st. 1. Ibland innehåller kollektivavtal schabloner för beräkning av sådant skadestånd. Skadeståndsskyldigheten för arbetstagaren kan begränsas genom att skadeståndet endast får tas ut inom ramen för innestående lön. Observera också att det finns en möjlighet att jämka en arbetstagares skadestånd om det är skäligt, se LAS 38 § st. 3. För att en arbetsgivare ska vara berättigad till ekonomiskt skadestånd enligt LAS så måste arbetsgivaren visa att dennes förlust beror på din underlåtenhet att inte iaktta din uppsägningstid. Arbetsgivarens bevisbörda kräver alltså att denne kan visa ett samband mellan din underlåtenhet att arbeta under uppsägningstiden och den ekonomiska förlusten.

En arbetstagare har dock rätt att frånträda sin anställning omedelbart, utan att iaktta uppsägningstiden om arbetsgivaren har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren i väsentlig mån, se LAS 4 § st. 3. Detta kallas frånträde och exempel på en sådan situation är om arbetsgivaren inte betalar ut lön, utövar våld eller hot om våld mot den anställde eller utsätter den anställde för grova trakasserier.

Jag hoppas att mitt svar var till din hjälp!

Vänliga hälsningar.

Josefine Rembsgård
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1679)
2021-01-21 Annan anställning under uppsägningstiden
2021-01-20 När är ett återanställningserbjudande skäligt?
2021-01-19 På vilka grunder går det att avbryta en provanställning?
2021-01-18 Vad kan man göra om man anser sig blivit felaktigt uppsagd?

Alla besvarade frågor (88328)