Avslag på ansökan om visum - kan jag överklaga?

2019-10-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Min mamma har ansökt om visum för att besöka Sverige och fått avslag. Hon har besökt Sverige många gånger innan. Ambassaden skriver grunden för bedömningen bl.a.: Den aktuella ekonomiska och politiska situationen i Iran medför att det krävs en betydande socioekonomisk etablering i landet för att undanröja rimliga tvivel om en sökandes avsikt att återvända dit, och att hennes etablering i hemlandet inte betraktas starkt. Min mamma har 3 av 4 barnen i Sverige och är skild ( haft samma villkor som vid tidigare visering). Vi ska överklaga beslutet men hur kan vi starka denna punkt? Tack på förhand.
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om en individ har fått ett avslag på sin ansökan om visum har denne möjlighet att överklaga. Överklagan ska vara skriftlig, undertecknad av den som beslutet berör och lämnas eller skickas in till ambassaden senast 3 veckor från den dagen beslutet erhållits.

Överklagan ska innehålla:

- Vilket beslut som ska överklagas.

- Hur den sökande vill att beslutet ska ändras.

- Den sökandes namn, födelsedatum, postadress och telefonnummer.

- Eventuella omständigheter och bevis som den sökande vill lägga till i sitt ärende.

Om part anlitar ett ombud som undertecknar överklagan, måste ombudet ha en fullmakt. Fullmakten ska vara undertecknad av den sökande och lämnas i original tillsammans med överklagan.

Ambassaden tar först ställning till om beslutet ska omprövas. Ändrar inte ambassaden sitt beslut, går ärendet vidare till migrationsdomstol i Sverige. Mer information kan ni hitta här.

Ambassadens motivering till beslutet

Jag tolkar det som att ambassaden tror att det finns en risk att din mor inte kommer att återvända till Iran på grund av det rådande säkerhetsläget i landet. De anför också att hennes etablering, eller anknytning, till Iran inte är tillräckligt stark för att de ska kunna vara säkra på att hon återvänder till sitt hemland vid visumets utgång. Vid överklagan är det viktigt att ni styrker att hon har en stark etablering i Iran.

Slutsats

Det finns möjlighet att överklaga beslutet av visum. Hur stor sannolikheten är att ni vinner framgång i ärendet är svårt att besvara. Om ni vill ha hjälp med att utforma överklagan kan ni kontakta vår juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (932)
2019-11-17 Får inresa till Sverige ske under handläggningstiden för uppehållsansökan?
2019-11-14 Kan man söka asyl i Sverige på grund av en allvarlig sjukdom?
2019-11-14 Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd
2019-11-13 Ingående av äktenskap med asylsökande

Alla besvarade frågor (74654)