Avskrivs en skuld till ett dödsbo om denna inte tas upp i en bouppteckning inom föreskriven tid?

2020-11-10 i Skuld
FRÅGA
Jag lånade pengar av en vän för några år sedan. Vännen gick bort och skulden togs aldrig med i bouppteckningen. För en tid sedan fann min väns fru skuldebrevet och krävde tillbaka dessa pengar eftersom hon ansåg att fordran tillfallit henne genom arvet efter hennes avlidne make. Jag bestred skulden med hänvisning till att skulden inte fanns med i bouppteckningen efter min vän, men berättade samtidigt att det fanns möjlighet att göra en tilläggsbouppteckning inom en månad efter att man upptäckt "felet", dvs att skulden inte tagits med i den ursprungliga bouppteckningen. Detta skedde både skriftligen och muntligen och jag har det väl dokumenterat, bl.a. genom inspelning av ett av våra samtal. Min väns fru dröjde över tre månader med att göra en tilläggsbouppteckning (utan att begära uppskov med den) och vill nu driva in skulden. Nu är min fråga: Kan jag eliminera skulden genom att bevisa att skulden var känd långt innan den lagstadgade tiden för när en tilläggsbouppteckning får göras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du är skyldig en vän pengar. I samband med skuldens uppkomst upprättades ett skuldebrev. Din vän är numera avliden och den fordran som denne hade på dig togs inte upp i den ursprungliga bouppteckningen som skickades in till Skatteverket (SKV). Hustrun till den avlidne hittade sedermera skuldebrevet, men såvitt jag förstår inkom dödsboet med tilläggsbouppteckningen till SKV efter att den lagstadgade tidsfristen om månad hade gått ut och något anstånd söktes aldrig heller. Mot bakgrund av det inträffade undrar du huruvida du kan få skulden avskriven. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Ärvdabalken (ÄB).

Preskriptionslagen (PreskL).

Bouppteckningar och tidsfrister - Vad gäller?

Inledningsvis förtjänas det att säga att du har rätt gällande tidsfristerna för inlämnande av en tilläggsbouppteckning. I 20 kap. 10 § 1 st. ÄB sägs att när en ny tillgång eller skuld blir känd efter det att en bouppteckning har förrättats ska en kompletterande förteckning (tilläggsbouppteckning) innehållande relevanta justeringar upprättas inom en månad. Men det är endast dödsboet alternativt dödsbodelägarna som träffas av reglerna och de viten som kan aktualiseras vid en eventuell försummelse att fullgöra skyldigheten att inom föreskriven tid förrätta en bouppteckning, vilket stadgas i 20 kap. 9 § 1 och 4 st. ÄB (samma regler gäller för övrigt tilläggsbouppteckningar, se 20 kap. 10 § 3 st. ÄB). Du som utomstående person, i det här fallet som gäldenär, har ingenting med detta att göra eller de sanktioner som SKV kan rikta mot dödsboet eller den avlidnes arvingar. Reglerna i 20 kap. ÄB om bouppteckningar syftar endast till att inventera kvarlåtenskapen (egendomsförhållandena) efter den avlidne för att dödsbodelägarna på ett så adekvat sätt som möjligt ska kunna utröna vilka tillgångar och skulder som finns vid tidpunkten för ett frånfälle.

Kan du få skulden avskriven genom att åberopa den försent inlämnade tilläggsbouppteckningen?

Enligt allmänna fordringsrättsliga principer är cession i princip alltid tillåtet. Cession betyder överlåtelse av fordran eller borgenärsbyte och kräver inte gäldenärens (ditt) samtycke (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Motsatsförhållandet gäller dock vid så kallad substitution, byte på gäldenärssidan, vilket alltså fordrar ett godkännande från borgenären. Den senare situationen är emellertid inte aktuell utan här handlar det endast om en överlåtelse av din väns fordran, vilken numera har övertagits av dödsboet och som i kraft av skuldebrevets existens fortfarande kan göras gällande mot dig. En skuld preskriberas först efter 10 år och detta under förutsättning att inget preskriptionsavbrott har gjorts, exempelvis genom en betalningspåminnelse eller ett av dig avgivet erkännande om att skulden fortfarande finns, vilket uttalas i 2 och 5 §§ PreskL. Att fordringen inte togs upp inom den stipulerade tidsfristen kan som sagt resultera i en skyldighet för dödsboet eller någon enskild dödsbodelägare att utge ett vitesbelopp. Men det får dessvärre inte någon som helst bäring på den rättsliga bedömningen avseende din skuld och dess existens och/eller giltighet i förhållande till dödsboet.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis är du skyldig att reglera skulden i enlighet med de bestämmelser som har manifesterats i det ifrågavarande skuldebrevet. Med andra ord kan du inte som gäldenär hänvisa till dödsboets försummelse beträffande inlämnandet av tilläggsbouppteckningen och på så sätt undgå din betalningsskyldighet till dödsboet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?