Avskedande/uppsägning

FRÅGA
Vi har 2 anställda som inte drar sitt lass till firman detta är en liten firma med 8 personer och dom kommer se till att firman kommer gå i konkurs är de lagligt att sparka dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

För att säga upp/avskeda arbetstagare som har en tillsvidare anställning utan att det föreligger arbetsbrist finns det huvudsakligen två alternativ som aktualiseras.

Uppsägning pga personliga skäl

För att kunna säga upp en anställd på grund av personliga skäl och bibehålla kravet i 7 § LAS om att en uppsägning ska vara sakligt grundad finns det några steg som måste genomföras först. Här under kommer jag rada upp stegen och vad som krävs för varje steg ska vara uppfyllt, stegen har utformats av olika rättskällor.

1. Misskötsamhet. Det måste alltså finnas någon sorts misskötsamhet och den behöver vara tydligt dokumenterad.

2. Medvetenhet. Arbetstagaren måste bli tillsagd/erinrad att denne har misskött sig, och då det har lämnats skriftliga varningar bör det här kravet anses som uppfyllt.

3. Skada för arbetsgivare. Som skada brukar i regel besvär eller ekonomisk skada tas upp som godtagbara anledningar, och flertalet olovliga frånvaro bör kunna ses som både besvär och ekonomisk skada.

4. Stödjande insatser. En arbetsgivare har i regel ganska stora skyldigheter vad gäller att få sin arbetstagare att kunna fungera på arbetsplatsen.

5. Prognos. Det ska dessutom upprättas en skriftlig prognos över hur arbetsgivaren ser på arbetstagarens möjligheter att fortsätta i anställningen.

6. 2-månadersregeln. Arbetsgivaren kan inte säga upp någon på grund av personliga skäl om anledningen är mer än 2 månader gammal.

7. Omplacering. I 7 § LAS framgår det att en uppsägning aldrig är sakligt grundad om det finns skäl att omplacera den anställde istället.

8. Underrätta, varsla och överläggning. I 30 § LAS framgår att om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare och det är på grund av personliga skäl ska arbetsgivaren underrätta arbetstagaren om det här två veckor i förväg, samt om arbetstagaren är med i ett fackförbund ska arbetsgivaren samtidigt som underrättelsen då varsla fackförbundet. Fackförbundet och arbetstagaren har sedan rätt till överläggning om de begär det.

9. Uppsägningsbesked. Uppsägning får inte ske innan överläggning har slutförts om det här har begärts.

Avskedande

Om inte de här kraven är uppfyllda finns det tyvärr inte grund för en uppsägning, dock ger LAS ett annat alternativ utöver uppsägning vilket är avskedande som återfinns i 18 § LAS. För att ett avskedande ska vara giltigt krävs det att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina arbetsuppgifter. Exempel på när ett grovt åsidosättande kan antas ha skett är bl.a. vid allvarlig misskötsamhet som i AD 2011 nr 24 där en anställd sov under sitt nattpass. För att ett avskedande ska vara giltigt krävs alltså något extra ordinärt. I regel får ett avskedande inte heller ske på grunder som arbetsgivaren har vetat om i längre än 2 månader samt ska avskedandet vara skriftligt enligt 19 § LAS.

Sammanfattningsvis kan sägas att avskedande nästan aldrig sker utan det vanligaste är att en anställd blir uppsagd. Mitt tips för att få en utförligare bedömning av vad ni kan göra är att boka någon av våra jurister via: http://lawline.se/boka.

Hoppas allting löser sig och att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Oliver Friberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1393)
2019-12-11 Är inlägg på sociala medier skäl för uppsägning?
2019-12-11 Rättigheter vid uppsägning
2019-12-10 Kan jag säga upp mig från min visstidsanställning?
2019-12-10 Hur lång uppsägningstid har jag inom kommunen?

Alla besvarade frågor (75550)