Avskedande pga anklagelser om stöld?

FRÅGA
Hej!Jag behöver veta när man kan anmäla sin före detta arbetsgivare för förtal.Jag var anställd via ett bemannings på ett företag och blev avskedad pga att de trodde att jag stal produkter från min arbetsplats. Problemet uppstod vid tillfället där företaget ställer ut utgångna varor som inte ska säljas längre för att de anställda ska kunna plocka med sig hem kostnadsfritt. Jag tog två lådor som stod på pallen (vilket var helt okej enligt cheferna) där alla utgångna varor stod och skulle lägga in dom i min bil. När jag la in lådorna i min bil tog en annan kollega en bild på mig utan att jag såg, gick och visade cheferna som sedan kontaktade bemanningsföretaget med information om att jag inte får jobba där längre pga att jag har slutit från dem och att de har polisanmält mig för stöld.Dagen efter hade de ett morgonmöte på min arbetsplats där de namngav mig och sa att jag hade stulit från dem och att jag har blivit avskedad samt att jag har blivit polisanmäld till de som arbetar på arbetsplatsen.Detta ledde även till att bemanningsföretaget avskedade mig.Eftersom att det inte är jag som har gjort något fel utan det är företaget i sig som har polisanmält mig och avskedat mig på falska grunder behöver jag veta vad jag kan göra. De har även förstört en arbetsrelation med ett stort bemanningsföretag, som kommer påverka mina framtida arbetsmöjligheter.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kan inleda med att säga att det faktum att du blev av med ditt uppdrag från arbetsplatsen och det faktum att du blev avskedad från bemanningsföretaget är två olika saker. Arbetsplatsen och bemanningsföretagets mellanhavanden är antagligen reglerat i ett avtal dem emellan då arbetsplatsen har anlitat bemanningsföretaget, och där kan det mycket väl vara så att det finns en rätt för arbetsplatsföretaget att kräva att en anställd ska bli av med uppdraget. Det är svårt för mig att gå in på den aspekten närmare eftersom att jag inte vet hur deras avtal ser ut. Som jag förstår det är du anställd av själva bemanningsföretaget, det är alltså dem som är din arbetsgivare och det blir deras beslut att avskeda dig som framförallt blir intressant för själva frågan.

Vad gäller att anmäla för förtal så gäller följande:
En polisanmälan måste riktas mot någon fysisk person, du kan alltså inte anmäla företaget som sådant utan i så fall den personen som uttalat sig. Förtal stadgas i 5 kap. 1 § brottsbalken. Där stadgas att: "den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter." Vidare så framgår det i andra stycket att om personen var skyldig att uttala sig eller om det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att göra det och det dessutom visar sig att uppgiften var sann eller att personen hade skälig grund att tro att den var det så ska personen ej dömas till ansvar. Jag tror att det kan vara svårt att bevisa brott i det här fallet. Men oavsett bevisläget så är det så att förtal är inget brott som faller under allmän åtal, vilket betyder att du i så fall måste väcka ett enskilt åtal och leda det själv, det kan vara svårt. Endast om det kan anses "påkallat från allmän synpunkt" så kan åklagare väcka åtal om du dessutom anmält det (5 kap. 5 § brottsbalken). Du kan alltså testa att polisanmäla saken för att se om det kan anses påkallat från allmän synpunkt, men utgångspunkten är att du antagligen kommer behöva väcka åtal själv.

Även om problemet inte är lämpligast att angripa på straffrättslig väg så finns det regler i arbetslagstiftningen som kan vara värda att gå igenom:

Jag har inte närmare information om hur din anställningsform ser ut, så jag kommer i mitt svar att utgå ifrån att du är tillsvidareanställd på bemanningsföretaget då det är utgångspunkten om inget annat avtalats (4 § lag om anställningsskydd, LAS). Du skriver i din fråga att du blivit avskedad, för att förtydliga tänker jag börja med att förklara skillnaden mellan uppsägning från arbetsgivarens sida och avskedande.

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad (7 § LAS) och den är inte det om det finns möjlighet att bereda arbetstagaren annat arbete (omplacering). En uppsägning kan ske pga arbetsbrist eller personliga skäl. Det är dock inte vad som helst som kan anses utgöra saklig grund, utan det måste bestå i att arbetstagaren inte kan utföra sitt arbete eller är ytterst olämplig för arbetet. Vid uppsägning gäller en uppsägningstid, enligt lag minst en månad men den kan vara längre beroende på hur länge man varit anställd eller om längre tid är stadgat i kollektivavtal (11 § LAS). Den anställde har rätt till lön och andra förmåner under uppsägningstiden, även om arbetsgivaren skulle välja att arbetsbefria den anställde under den tiden (12 § LAS).

Avskedande är en mycket mer ingripande åtgärd från arbetsgivarens sida då det innebär att den anställde inte har rätt till uppsägningstid och arbetsgivaren inte har någon omplaceringsskyldighet. Avskedande får endast ske om arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren (18 § LAS). Att det ska vara fråga om ett grovt åsidosättande innebär att det ställs höga krav på att den anställdes handlande ska vara så pass förkastligt att det inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Uppsåtlig brottslighet eller ohederligt handlande riktat mot arbetsgivaren eller kollegor utgör ofta grund för avskedande. Även om den anställde tar saker av lägre värde från arbetsplatsen så kan det utgöra grund för avskedande, men kanske oftare i de fall då det rört sig om att systematiskt ta saker av mindre värde.

I ditt fall så, utan att ha närmare information om omständigheterna, tycker jag att det låter som att det inte har funnits grund för avskedande. Mycket med tanke på att du i vart fall inte var medveten om att det rörde sig om stöld utan var av uppfattningen att sakerna var fria att plocka. Du har därmed inte haft något uppsåt till att stjäla och därmed tycks det saknas grund för varken uppsägning eller avskedande.

Jag råder dig att kontakta facket om du är fackligt ansluten, annars kan det vara bra att boka tid med en verksam jurist som får titta närmare på alla omständigheter. Det kan nämligen vara så att avskedandet har skett utan tillräcklig grund och att du därmed skulle ha rätt till skadestånd och ev. ogiltigförklaring av avskedandet. Enligt 19 § LAS så ska du ha fått ett skriftligt besked om avskedande där det också ska framgå hur du ska gå tillväga för att göra gällande att avskedandet är ogiltigt. Om du vill boka tid med en av Lawlines verksamma jurister så kan du göra det här.

Vänligen,

Fanny Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?