Avskedande för visstidsanställd

FRÅGA
Jag har arbetat i hos ett företag där jag har fått skrivit på ett kontrakt på sex månader. Efter anställningsprocessen har jag arbetat i två dagar och därefter fått sparken. Är det lagligt att man gör detta?Det finns en lag för avskedandet vilket är följande ''18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496).''Så min fråga är då, är det lagligt att avskeda någon på två dagars arbete utan någon omständighet?
SVAR

Hej, vad roligt att du vänder dig till Lawline!

Som jag uppfattat det har du alltså endast arbetat under två dagar av anställningsperioden innan din arbetsgivare avskedat dig, jag kommer därför att gå igenom vad som gäller för att få avskeda en anställd.

Då det rör sig om en anställning hamnar man i, precis som du nämnt i frågan, i Lagen om anställningsskydd (LAS).

Jag har längst ned kort sammanfattat svaret åt dig

Vilken typ av anställning rör det sig om?
Till att börja med vill jag lite kort gå igenom vilken typ av anställning det rör sig om. Man skiljer på en tillsvidareanställning och en visstidsanställning. I ditt fall rör det sig om en visstidsanställning, eftersom att den gäller för en bestämd tid. Att sådant anställningsavtal om tidsbegränsad anställning får tecknas anges i 4 § Lagen om anställningsskydd, och därefter vidare i 5 och 6 §§.

Vad gäller för uppsägning/avskedande vid en tidsbegränsad anställning?
Även här är 4 § Lagen om anställningsskydd aktuell. En tidsbegränsad anställning gäller tills dess att arbetet slutförts eller anställningstiden löpt ut, om inte annat avtalats. Utgångspunkten är i sådant fall att en uppsägning inte kan göras, då anställningen redan löper på bestämd tid.

Man måste även se till kollektivavtalet (om sådant finns), samt det individuella anställningsavtalet för att se om det situationen du hamnat i finns reglerad i något av dessa.

Saklig grund krävs för uppsägning
För att överhuvudtaget få göra en uppsägning, krävs att det finns saklig grund för en sådan, vilket anges i 7 § Lagen om anställningsskydd. Detta innebär att det inte ska vara skäligt att arbetsgivaren bereder annat arbete till arbetstagaren. Saklig grund kan finnas till exempel om:

Övergång av företag ska skeEkonomiska skälTekniska skälOmorganisation av företagetArbetsbrist

Det är alltså inte "bara att säga upp" en anställd.

Högre krav för avskedning
För avskedande gäller dessutom att ytterligare grund ska finnas. Vi kommer då in på 18 §, vilken då redan nämnt. Och som du påpekat ska det alltså föreligga ett grovt åsidosättande av åligganden mot arbetsgivaren.

Sammanfattat
För att sammanfatta detta kan man alltså se att huvudregeln för en tidsbegränad anställning är att denna inte kan sägas upp. För att få säga upp en anställd är kravet att en saklig grund ska finnas (7 §), och för att få avskeda en anställd krävs som du nämnt ett grovt åsidosättande (18 §).

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1891)
2021-11-28 Uppsägningstid vid provanställning
2021-11-27 avslut av provanställning
2021-11-22 Vad finns det för formkrav på ett anställningsavtal och ett uppsägningsbesked?
2021-11-20 Gäller uppsägningstiden i LAS eller i anställningsavtalet?

Alla besvarade frågor (97404)