Avskedande baserat på falska anklagelser

FRÅGA
Min chef ringde och berättade att jag kallat en kollega butterfitta och använde "metoo" kampanjen som ursäkt för att jag aldrig mer var välkommen till arbetsplatsen och i detta fall är Kalmar kommun arbetsgivaren.Problemet här är att jag aldrig kallat någon vid det namnet och kan motbevisa henne . Men ingen lyssnar på mig. Anklagad, dömd och avrättat utan domstol
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du i praktiken blivit avskedad. Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om anställningsskydd (LAS).

Enligt 18 § LAS får avskedande endast ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Enligt förarbetena åsyftas med detta främst avsiktliga eller grovt vårdslösa förfaranden som åsamkar arbetsgivaren skada, såsom illojal konkurrens eller avslöjande av yrkeshemligheter. Detta är förstås inte något som ditt påstådda agerande kan anses omfattas av. Brott anses dock även kunna omfattas av bestämmelsen, vilket möjligen skulle kunna bli aktuellt i ditt fall. Till fördel för dig talar dock att man för att avskedas på grund av en brottslig handling självklart måste ha funnits skyldig till den, vilket du inte har. Av allt att döma står ord mot ord i ditt fall, varför det enligt min uppfattning omöjligen kan finnas grund för avskedande.

Enligt 19 § LAS ska avskedandet dessutom vara skriftligt, vilket det i ditt fall inte varit.

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att ditt avskedande, vilket det enligt min tolkning av din fråga i praktiken är, skett utan stöd i lag. Jag rekommenderar därför att du upplyser din arbetsgivare om detta och begär att få fortsätta arbeta. För det fall de vägrar detta rekommenderar jag att du, om du är fackligt ansluten, diskuterar frågan med facket. I förlängningen kan det enligt min uppfattning bli aktuellt att väcka talan mot din arbetsgivare i enlighet med 35 § LAS för att få avskedandet ogiltigförklarat eftersom arbetsgivaren så flagrant brutit mot bestämmelserna i LAS. Skadeståndsbestämmelsen i 38 § LAS kan även aktualiseras i detta skede. Skulle det gå så långt rekommenderar jag förstås att du kontaktar en yrkesverksam jurist för rådgivning.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (957)
2018-06-16 Kan man avsluta sin tidsbegränsade anställning i förtid och i så fall hur?
2018-06-15 Tidsramar för varsel
2018-06-12 Rätt till semesterersättning samt uppsägningstid vid avskedande?
2018-06-10 Kan en muntlig uppsägning från arbetsgivarens sida göras gällande?

Alla besvarade frågor (55436)