Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare

FRÅGA
Hej! Jag har haft en provanställd mattelärare på min skola. Hans anställning avslutades väldigt omedelbart och jag bad skolans vaktbolag leda honom direkt till dörren utan att han fick hämta sina saker. Vår motivering var att han uppträtt olämpligt när han har berättat för niondeklassarna om att han är homosexuell och att han brukar gå på bastuklubbar. Har vi gjort fel? Hade vi rätt som avskedade honom på plats utan att tala med honom innan? Var kommentaren om bastuklubbar tillräcklig för avskedande? Helen,
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Relevanta regler kring avskedande

Avsked(18 § LAS) kan motiveras av har grovt åsidosättande av ens åligganden mot arbetsgivaren. Detta inkulderar brott mot kollegor eller andra den anställda möter på arbetsplatsen, total arbetsvägran, stöld från arbetet, uppsåtligt sabotage av verksamheten, grov vårdslöshet i sitt arbetsutförande eller illojalt handlande i förhållande till sin arbetsgivare (t.ex. att man förtalar företaget inför kunder).

Förvisso har ni rätt att avsluta en provanställning utan att motivera det, men detta får inte göras om det bryter mot Diskrimineringslagen (DiskrL). I det fallet ni beskriver aktualiseras förbudet mot direkt diskriminering (4 § 1 punkten DiskrL) på grund av någon sexuella läggning (5 § 5 puntken DiskrL).

Ert fall

Det finns inget som motiverar att avsluta en anställning i den situationen ni beskriver. En lärare har enl. avskedet uppträtt olämpligt genom att göra två påståenden.

1. Han är homosexuell

2. Han brukar gå på bastuklubb

Avsked hade kunnat varit motiverat ifall han hade börjat fälla sexuella kommentarer om elever, i vilket fall det hade kunnat röra sig om en mildare form av sexuella trakasserier. Nu är dock inte så fallet, eftersom han talade om sig själv, vilket innebär att kommentarerna inte var riktade mot någon annan.

Båda dessa påståenden är hänförliga till hans sexualitet. Det första är att han informerar om sin sexualitet och det andra är om hans sexuella vanor. Därför skyddas som utgångspunkt båda påståendena av Diskrimineringslagen. Berättelsen om bastuklubbarna kan ha varit olämplig ifall den har gått in på detalj, men detta är skäl för er att tillrättavisa honom, inte att avsluta hans anställning. Hade han sedan vägrat rätta sig efter tillsägningen hade det varit motiverat att skilja honom från sitt arbete, men i så fall genom ordinarie uppsägning, inte avsked.

För kontext kan ni jämföra med motsvarande situation för heterosexuella. Om han hade varit heterosexuell och berättat om att han är swinger, hade ett avsked varit motiverat? Naturligtvis inte, men en tillsägelse hade varit på sin plats om han hade börjat berätta i detalj om vad swingers gör för sina elever. Kanske omplacering hade kunnat komma i fråga då, genom att han får byta klass med en annan lärare. Ni hade under inga omständigheter upplevt att detta motiverar att ledas ut med eskort, för att han utgör en fara för sin omgivning. Omständigheterna under vilka ni ledde ut honom, med vakter och att han inte ens fick hämta sina saker, var synnerligen omotiverade och oproporionella.

Rätta till felet

Det ni behöver göra nu är att vända er dels till läraren, dels facket, dels DO. Ni har som offentlig institution skyldighet att ge denna man upprättelse. Ni kommer att sannolikt bli skadeståndsskyldiga, och troligen kommer ni behöva finna er i att avskedet ogiltigförklaras. Alternativt kommer ni att behöva betala ytterligare till läraren för att kompensera hans förlust av anställningen. Det hjälper era intressen om ni erkänner vad ni har gjort, eftersom det förkortar processen.

Jag hoppas informationen ni har fått av mig inte orsakar för mycket huvudvärk

Med vänlig hälsning,

Adam Novak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84259)