Avsked pga giltig frånvaro (vabb)

FRÅGA
Jag har blivit avskedad från en anställning som är på Timbasis på ett äldreboende inom kommun pga av frånvaro. (ingen ogiltig frånvaro). Jag har behövt vabba en del då min 1,8 åriga son varit sjuk ex krupp, vattkoppor och lunginflammation. Jag har arbetat på boendet i 3,5 år. Jag har aldrig fått nå klagomål på mitt arbete. Får arbetsgivare göra så?
SVAR

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Avsked:

Ett avsked av en anställning regleras i 18 § lagen om anställningsskydd (LAS). I paragrafen framkommer det att för att avsked ska bli aktuellt måste arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter mot arbetsgivaren. Märk här att det krävs ett grovt åsidosättande av ens skyldigheter som arbetstagare. Det är dock endast i uppenbara fall som avsked får äga rum. För ett avsked måste det vara fråga om ett sådant avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte är acceptabelt.

Grunder för avsked:

Normala grunder för avsked är typiskt sett ohederligt handlande eller uppsåtlig brottslighet mot andra anställda eller arbetsgivaren. Om du som arbetstagare åsidosätter betydelsefulla förpliktelser enligt anställningsavtalet genom grov försumlighet anses det föreligga tillräckliga skäl för avsked. Beroende på omständigheterna kan det föreligga tillräcklig grund för avsked, som till exempel vid ordervägran eller arbetsvägran.

Det är upp till arbetsgivaren att bedöma när en arbetstagare genom sitt handlade tillräckligt grovt åsidosatt sina åligganden. Denna rätt som arbetsgivaren har brukar kallas för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. Att arbetsvägra eller ordervägra är en tillräcklig grund för avsked. Det är arbetsgivaren som har bevisbördan för om du faktiskt har åsidosatt dina skyldigheter som arbetstagare. I ditt fall verkar det som att du fått vabben beviljad vilket inte skulle kunna ses som att du utför en ordervägran. Detta talar för att du inte blivit avskedad på rättvisande grunder.

Tillvägagångssätt för arbetstagare som felaktigt blivit avskedade:

Du kan ogiltigförklara avskedandet enligt 35 § LAS. Talan väcks hos Arbetsdomstolen. Omständigheterna måste dock vara tillräckligt starka för att inte ens uppsägning skulle bli aktuellt. Skulle det bli så att omständigheterna räcker till en uppsägning men inte till avsked kan inte avskedet ogiltigförklaras. Du måste dock senast två veckor efter avskedandet underrätta arbetsgivaren om detta, eller en månad efter det att anställningen upphörde om du inte erhållit en besvärshänvisning av arbetsgivaren, 40 § LAS. Utgångspunkten är att anställningen inte består tills dess att tvisten avgjorts. Anställningen kan dock fortlöpa om Arbetsdomstolen bifaller ogiltighetstalan. Domstolen kan vidare på yrkande av arbetstagaren besluta om att anställningen ska fortlöpa under tvistens gång, vilket innebär att du jobbar kvar trots att avskedandet ännu inte ogiltigförklaras.

Rättsföljder:

Arbetsgivaren kan bli skyldig att utge ersättning till dig som arbetstagare för de anställningsförmåner under uppsägningstiden och allmänt skadestånd enligt 38 § LAS. Du kan ha rätt till ekonomiskt skadestånd för löneförluster, men även rätt till ideellt skadestånd genom kränkningsersättning på grund av att man som arbetstagare blivit felaktigt avskedad. I praxis har det framkommit att skadeståndet bedöms från fall till fall, men att det kan uppgå till 100 000 kronor. Det föreligger en preskriptionstid för anspråk gällande att väcka skadestånd på fyra månader enligt 41 § LAS. Du måste därför väcka talan om skadestånd för att underrätta arbetsgivaren om det inom fyra månader från det att du blev avskedad (alternativt från den dagen då anställningen upphörde om du inte erhöll ett skriftligt besked om avsked).

Du kan rådgöra med en jurist gällande en möjlighet till att inleda en process. För att vidare utreda frågor är du varm välkommen att boka tid med vår juristbyrå för det här.

//Andrea Vrcic

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84313)