Avsked eller uppsägning av lärare som kramat elev

FRÅGA
Hej, jag undrar om rektorn/skolan som en lärare jobbar på kan sparka en lärare eftersom hen har kramat en elev flertal ggr (med samtycke) då eleven har mått psykiskt dåligt och behövts tröstas.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Inledande ord

Bestämmelser om avskedande och uppsägning återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).

Med avsked menas att man får lämna anställningen omedelbart och inte har rätt till lön och andra anställningsförmåner. Vid uppsägning får den anställde däremot behålla löne- och anställningsvillkor under uppsägningstiden.

Uppsägning

Enligt 7 § LAS får en arbetstagare sägas upp om det finns saklig grund. Saklig grund kan antingen grunda sig i arbetsbrist eller arbetstagarens person. Enligt 30 § LAS ska arbetstagaren meddelas om uppsägning minst två veckor i förväg.

Om uppsägningen beror på arbetstagaren personligen får den inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader innan arbetstagaren blivit meddelad om detta i enlighet med 30 § LAS. Om arbetstagaren inte meddelats får uppsägningen inte grundas på omständigheter som arbetsgivaren känt till mer än två månader före tidpunkten för uppsägningen.

Avsked

Enligt 18 § LAS får en arbetstagare avskedas om denne grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Som en förklaring av detta brukar man tala om att arbetstagaren avsiktligt eller genom grov vårdslöshet gjort något som inte ska behöva tålas i något rättsförhållande. Det kan exempelvis handla om stöld från arbetsplatsen eller mycket allvarlig misskötsamhet i fullföljandet av arbetsuppgifterna.

Om skolan vill avskeda en anställd ska den anställde meddelas om detta minst en vecka i förväg enligt 30 § LAS. Är arbetstagaren fackligt organiserad ska även facket meddelas.

Bedömning av situationen

Att krama en elev som mått psykiskt dåligt, med samtycke, kan svårligen sägas omfattas av avsked enligt 18 § LAS. Det är mer troligt att denna situation eventuellt skulle omfattas av uppsägning enligt 7 § LAS, men jag har överhuvudtaget svårt att se att kramandet av en elev skulle utgöra saklig grund för uppsägning. Det är dock svårt att uttala sig i det enskilda fallet utan vetskap om samtliga omständigheter och riktlinjerna för lärares professionella agerande gentemot elever på skolan.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1796)
2021-06-17 Fråga om rätt till ersättning vid avbruten provanställning
2021-06-16 Hur gör jag om jag är sommarvikarie men inte vill arbeta mer?
2021-06-15 Måste uppsagd arbetstagare förbli arbetslös för att åtnjuta företrädesrätt?
2021-06-12 Mobiltelefon på jobbet?

Alla besvarade frågor (93181)