Avskedande av anställd som grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren

FRÅGA
Hej. Har en anställd som skriver oriktiga timmar (reg. mer timmar än hen har arbetat). Den anställde jobbar svart hos en tidigare chef på företaget på arbetstid, använder då firmans bil, verktyg och bensin. Den anställde skriver upp felaktigt upp dom timmarna på projekt istället. Har tät kontakt med den tidigare chefen(som öppnat ett AB inom bygg). Är detta skäl för uppsägning?
SVAR

Hej!

Tack för att du ställer din fråga till Lawline.

Eftersom det inte framgår vad arbetstagaren har för typ av anställningsform kommer jag anta att arbetstagaren har en tillsvidareanställning.

Uppsägning pga. personliga skäl eller avsked?

Det finns två typer av uppsägningar, uppsägning pga. arbetsbrist och uppsägning pga. personliga skäl. Eftersom det i det här fallet handlar om arbetstagaren personligen är den uppsägningen som aktualiseras således uppsägning pga. personliga skäl. Dock anser jag att den utgår eftersom arbetstagaren i det här fallet gjort sig skyldig till betydligt allvarligare saker än vad en uppsägning pga. personliga skäl tar sikte på. Vid en uppsägning pga. personliga skäl handlar det oftast om mindre allvarliga saker i anställningsförhållanden så som samarbetsproblem, sjukdom, bristfälligt utförande av den avtalade arbetsprestationen m.m.

Eftersom arbetstagaren i det här fallet potentiellt gjort sig skyldig till uppsåtlig brottslighet och ohederligt handlande gentemot arbetsgivaren anser jag att avsked kan aktualiseras. Avsked brukar i folkmun kallas för ''att få sparken'' och regleras i 18 § Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Grund för avsked?

För att ett avsked ska aktualiseras måste arbetsgivaren visa på att det föreligger grund för avsked. I lagens mening finns det grund för avsked om arbetstagaren grovt åsidosatt sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren (18 § första stycket LAS). I det här fallet har arbetstagaren gjort sig skyldig till tillgrepp av egendom då denne har använt sig av firmans resurser utanför den avtalade arbetsprestationen. Tekniskt sätt har arbetstagaren även gjort sig skyldig till stöld om arbetstagaren uppsåtligen registrerat fler timmar än vad denne faktiskt arbetat. Tillgrepp av egendom och stöld är att anses som ett grovt åsidosättande av sina skyldigheter gentemot arbetsgivaren.

''Tvåmånadersregeln'' vid avsked

Som arbetsgivare är det viktigt att beakta ''tvåmånadersregeln'' vid avsked som anges i (18 § andra stycket LAS). Tvåmånadersregeln innebär att ett avsked inte enbart kan grundas på omständigheter som du som arbetsgivare känt till i mer än två månader. Däremot kan saker som inträffat tidigare åter bli aktuella i samband med en ny händelse.

Regeln utgår från den dag då du själv eller arbetsledare eller annan företrädare för arbetsledningen får kännedom om en viss händelse. Du måste då agera inom två månader om du vill verkställa avskedet.

Som arbetsgivare är det även viktigt att dokumentera det man anser utgöra grund för avsked. Du har som arbetsgivare bevisbördan för att det föreligger grund för avsked och det är därför upp till dig att föra bevis gentemot arbetstagaren om den misskötsamhet som ligger till grund för avskedet.

Hoppas du fått svar på din fråga och att situationen reder ut sig!

Vänligen,

Jonathan Lundström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77252)