Avdrag på underhåll om gemensam vårdnad?

2019-03-23 i Underhåll
FRÅGA
Vår dotter har separerat och har underhållsbidrag för två av barnen det tredje har de gemensam vårdnad om. Får den underhållsskyldige dra av pengar godtyckligt från underhållet som gäller det barn de har delad vårdnad om.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du hittar de regler som rör din fråga i föräldrabalkens sjunde kapitel.

Föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn till dess att barnen fyllt 18 år eller har gått ut gymnasiet, utifrån föräldrarnas ekonomiska förmåga och barnets behov (7 kap. 1 § FB).

Det framgår inte av din fråga om din dotters barn bor växelvis eller enbart med henne, svaret blir lite olika beroende på hur det ligger till så jag kommer att svara utifrån båda fallen.

Barnen bor enbart hos sin mamma
En förälder som inte har barnen boende hos sig ska betala underhållsbidrag, oavsett om den föräldern och din dotter har gemensam vårdnad eller om din dotter har ensam vårdnad (7 kap. 2 § FB). Underhållsbidrag fastställs genom att din dotter går till domstol eller att hon och den andra föräldern avtalar om ett visst bidrag (7 kap. 2 § andra stycket FB).

Beräkning av underhållsbidrag
Formeln är följande: barnets behov x (den bidragsskyldiges ekonomiska överskott / båda föräldrarnas ekonomiska överskott) = bidraget till det barnet.

Föräldrarnas ekonomiska överskott beräknas såhär: förälderns månadsinkomst efter skatt med avdrag för sina egna levnadskostnader (10 % av prisbasbeloppet per månad) samt avdrag för en skälig boendekostnad (7 kap. 3 § FB). Om föräldern bor med någon annan får endast halva boendekostnaden göras avdrag för. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kr. Barnets behov: kan räknas ut individuellt - baserat på just det barnet som bidraget är avsett för, eller genom att information hämtas från exempelvis Konsumentverkets beräkningar "Koll på pengarna". Även socialstyrelsens äldre riktlinjer kan ge vägledning: barn 0–6 år behöver 65 % av prisbasbeloppet, 7–12 år behöver 80 % och 13–18 år behöver 95 % (per år). Sociala förmåner som studiebidrag/barnbidrag minskar barnets behov med samma summa som bidraget är på.

Om ett barn bor hos båda föräldrarna
Om det barnet som föräldrarna har gemensam vårdnad över bor växelvis (50/50), ska föräldern normalt inte betala underhållsbidrag. Med stöd ur rättsfallet NJA 2013 s. 955 från Högsta domstolen kan en förälder med högre inkomst tvingas att utge bidrag för den tid som barnet bor hos den andra föräldern om det är stora skillnader mellan standard i de två hemmen (7 kap. 1 § och 6 § FB).

När får en förälder göra avdrag?
Den som ska betala underhållsbidrag enligt 7 kap. 2 § föräldrabalkens regler som tidigare nämnts, får göra avdrag från bidraget om den har haft barnet boende hos sig under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn eller under en kalendermånad minst sex hela dygn, (7 kap. 4 § FB). Avdraget ska då vara 1/40 per dygn av underhållsbidraget för den månaden.

Alltså, betalar barnens andra förälder ett underhållsbidrag utan att ha något barn boende hos sig under någon period, får föräldern inte göra avdrag på grund av att de har gemensam vårdnad för ett barn eftersom det inte påverkar förälderns underhållsskyldighet. Avdrag får göras om barnet har varit hos föräldern en viss tid som jag beskrivit ovan. Om barnet bor växelvis är utgångspunkten att inget bidrag ska betalas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Cornelia Hansen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (895)
2020-02-18 Betala underhåll efter att min son fyllt 18?
2020-02-16 Underhållsskyldighet för barn i gymnasiesärskola
2020-02-11 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar? Del 2
2020-02-08 Är man underhållsskyldig till myndigt barn som studerar?

Alla besvarade frågor (77196)