Att ta väg över flera fastigheter och servitut

2019-02-04 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag (part 1) äger en fastighet (nybliven ägare) med härskande vägservitut över grannfastigheten (part 2), som i sin tur har härskande servitut över sin grannes fastighet (part3) ut på den allmänna vägen. Vår fastighet avsöndrades från part 2 år 1911. Fastighet part 3 avsöndrades från en fjärde fastighet år 1980. Nu vill jag börja använda min fastighet och tillfarten till den, och måste då ta väg över part 2 OCH part 3. Part 3 hävdar nu att jag inte har rätt att köra på hens väg och hävdar att servitutet inte gäller mig. Mitt servitut blir få värdelöst och jag instängd. Vad gäller? Tacksam för svar!
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågan är fastighetsrättslig och servitut regleras i jordabalken (JB) och fastighetsbildningslagen (FBL).

Du anger inte om ditt servitut är ett avtalsservitut eller ett officialservitut (servitut genom myndighetsbeslut) men oavsett vilken sorts servitut du har så är sträcker sig inte rätten att nyttja väg över annans fastighet längre än vad som framgår i servitutet. Detta innebär att du inte har någon rätt att ta väg över part 3:s egendom om du inte har något servitut som ger dig rätt att ta väg.

Är det fråga om ett officialservitut och dess omfång är oklart, kan Lantmäteriet på ansökan av någon av de berörda fastighetsägarna pröva frågan genom så kallad fastighetsbestämning, se 14 kap. 1 och 1a §§ fastighetsbildningslagen. Frågan avgörs genom ett fastighetsbestämningsbeslut. Ett sådant beslut kan inte ändra servitutets omfattning, utan fastställer bara omfattningen så att det inte längre råder någon oklarhet.

Ett servitut kan under vissa förutsättningar ändras eller upphävas (utgångspunkten är dock att ett upplåtet servitut ska gälla). Det sker genom fastighetsreglering, vilket kan komma till stånd på ansökan av någon av fastighetsägarna, 5 kap. 1 § 4 punkten och 3 § fastighetsbildningslagen. Ett krav för att fastighetsreglering ska ske är att fastighetsregleringen är nödvändig användning för att sökandens fastighet ska förbättras enligt 5 kap. 5 § samt att fördelarna härav överväger de kostnader och olägenheter som regleringen medför enligt 5 kap 4 §

Syftet med servitut i allmänhet är att främja en ändamålsenlig markanvändning. Fastighetsägarens intresse av att disponera marken måste därför vägas mot det allmänna intresset av en ändamålsenlig markanvändning. Enligt 14 kap 11§ JB får den fasta egendom som servitutet avser ej belastas utöver vad som följer av upplåtelsen till följd av ändring i fastighetsindelningen eller annan ändring i förhållandena. Genom 7 kap 4 § 2 st FBL finns en generell möjlighet såväl för den servitutsberättigade som för den servitutsförpliktade att genom fastighetsreglering genomdriva en förflyttning eller annan ändring av ett avtalsservitut, under förutsättning att ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst och att det skulle innebära en väsentlig fördel för den tjänande eller den härskande fastigheten utan att för den andra medföra olägenhet av betydelse. Även nybildning av officialservitut sker genom fastighetsreglering vid en s.k. lantmäteriförrättning och då gäller samma förutsättningar som vid ändring vilket beskrivits ovan.

Det är en god idé att undersöka originalhandlingarna kring ditt servitut men eftersom du har ett servitut som ger dig rätt att ta väg över part 2: fastighet kan det vara så att en ändring av servitutet inte är till någon hjälp eftersom du även behöver ta väg över part 3:s fastighet. I det läget behöver du försöka avtala om ett nytt servitut med fastighetsägaren part 3, avtalsservitut gärna med inskrivning i fastighetsregistret alternativt få till ett officialservitut genom myndighetsbeslut.

Rekommendation

Du bör undersöka de ursprungliga handlingarna från tiden då servitutet kom till och granska vad som står i dem. Det är en fördel att anlita en fastighetsrättslig Advokat. Oavsett vad som står i dem kan du försöka få till ett nytt servitut som ger dig rätt att ta väg över fastighet 3. I första hand bör du, för grannsämjans skull kommunicera med fastighetsägaren (part3) och försöka få till ett avtalsservitut med denne. Om ni inte kan överenskomma kan du tvångsvis försöka få till ett servitut genom fastighetsförrättning, då kan du ansöka om detta hos Lantmäteriet i din region. Sannolikheten är väldigt stor att du kommer att få rätt till ett officialservitut genom lantmäteriförrättning om vägen över part 3:s fastighet är den enda vägen du kan ta för att komma ut på den allmänna vägen från din fastighet. Läs gärna mer här https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Servitut/

Om du har någon följdfråga angående mitt svar eller vill anlita en av Lawlines jurister är du välkommen att mejla mig jessica.konduk@lawline.se. Angående din telefonrådgivning kommer jag att ringa dig torsdag 7 Feb kl: 16.00, om tiden inte passar kan du mejla mig!

Vänligen,

Jessica Konduk
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom (17)
2021-12-26 Vad är det för uppsägningstid som gäller om hyresvärden bara hyr ut ett hus?
2021-12-01 Behöver man stå ut med stökiga grannar?
2021-10-30 Hur sker en tvångsförsäljning?
2021-05-07 Är en rullande arbetsbod att ses som lös egendom?

Alla besvarade frågor (98504)