Att olovligen utge sig för att vara annan kan utgöra olovlig identitetsanvändning om handlandet medför olägenhet för den drabbade

FRÅGA
Nu under pandemin har vi haft onlineskola. Då har en annan elev loggat in med mitt namn i möten och stört lektioner men även kränkt läraren på olika sätt. Exempelvis kallat personen för könsord osv. Nu har klassen gått ihop och skickat ett mejl till rektor om att jag kränkt lärare och elever. Är inte detta förtal? Tack på förhand.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga får vi se till de regler som brottsbalken (BrB) uppställer. Den som utpekar någon som brottsling eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning döms för förtal (5 kap. 1 § BrB). Eftersom det är en elev som har använt sig av ditt namn ser jag snarare att det kan vara fråga om olovlig identitetsanvändning.

Olovlig identitetsanvändning

Den som genom att olovligen använda en annan persons identitetsuppgifter utger sig för att vara hen och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne, döms för olovlig identitetsanvändning till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6b § BrB). De identitetsuppgifter som omfattas av kriminaliseringen är framförallt person- eller samordningsnummer, namn, adress, födelsetid eller liknande. Gärningen består i att gärningspersonen använder sig av annans identitetsuppgifter (ex. ditt namn) och utger sig för att vara den personen. Det kan vara bra att notera att en kränkning av ett barns identitet anses vara lika straffbart som en kränkning av en vuxens identitet.

Skada eller olägenhet

Skadan eller olägenheten ska ha uppkommit som en följd av det otillåtna identitetsanvändandet. Kravet är lågt ställt och enligt förarbetena till lagen räcker det om exempelvis någon på sociala medier utger sig för att vara en annan person genom att skapa ett användarkonto i dennes namn för att olägenhet ska föreligga då skapandet av ett sådant konto kan inge en påtaglig känsla av utsatthet och obehag hos den drabbade.

Handlingen utgör troligtvis olovlig identitetsanvändning

En elev använt sig av din identitet (namn) utan ditt samtycke. Denna situation bör kunna jämföras med den situation som nämns i förarbetena (påtaglig känsla av utsatthet och obehag), och olägenhet i situationen bör därmed föreligga. Den elev som har använt sig av ditt namn har därmed troligtvis gjort sig skyldig till olovlig identitetsanvändning.

För att den otillåtna gärningen ska vara straffbar krävs dock uppsåt, alltså att eleven faktiskt visste om att hen använde sig av en annan persons identitet. Om eleven inte hade uppsåt i sitt handlande kommer eleven inte kunna straffas för gärningen. Det framgår inte heller hur gammal eleven kan tänkas vara. För straffansvar krävs att eleven är 15 år eller äldre (1 kap. 6 § BrB).

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1255)
2021-12-07 Vad kan vara barnfridsbrott? Verbalt tjafs, slå i dörrar eller fysiskt våld?
2021-12-07 Fotografering i affärslokal
2021-12-01 Får man hota någon för att motverka brott?
2021-11-30 Får en granne beträda min tomt utan mitt tillstånd?

Alla besvarade frågor (97717)