Att bryta ett skriftligt avtal

Hej, vi har nyligen gått ifrån våran gamla IT leverantör & anlitat en ny då den nya IT leverantören gav oss en pris Kalkyl där deras avtal var mycket billigare än föregångaren. men nu i efterhand när vi har skrivit på avtalet så visar det sig att kalkylen är helt fel och våran gamla IT leverantör har ett lägre pris än den nya. går det att bryta ett skriftligt avtal nu i efterhand pga fel pris kalkyl?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett kontrakt är generellt bindande, men det finns viss möjlighet att ogiltigförklara det, frågor om detta behandlas generellt av Avtalslagen (AvtL) 3 kap. I ditt fall anser jag att AvtL 30 § är tillämplig, alltså bestämmelsen om svek.

Vad som krävs för att nå upp till svek gränsen är att det lämnats oriktiga uppgifter mot bättre vetande i avsikt att förleda den andra till att företa rättshandling.

Det krävs alltså att avsikt fanns, det innebär att det krävs ett direkt uppsåt att framkalla rättshandlingen. Hittills anser jag att din situation täcks in av bestämmelsen. Rekvisitet vilseleda kräver inte bara att uppgifterna varit oriktiga utan att det fanns uppsåt att vilseleda, det innebär att om din motpart trodde att kalkylen skulle kunna efterlevas så hamnar din situation utanför bestämmelsen.

För att sammanfatta hittills: kände din motpart till att kalkylen var felaktig och inte skulle kunna efterlevas och lämnade din motpart kalkylen för att förmå dig att skriva under kontraktet? I så fall kan kontraktet antagligen ogiltigförklaras på denna grunden.

Du kan även gå på den så kallade förutsättningsläran för att få avtalet ogiltigförklarat. Förutsättningsläran är inte lagstadgad utan har kommit till genom domstolarnas praxis. För att den ska bli tillämplig krävs att du inte skulle ha ingått avtalet på dessa premisser samt att motparten insett eller borde insett detta. Det handlar helt enkelt om att förutsättningarna för avtalet ändrats på ett sätt som gör att du inte skulle velat ingå det om du hade haft den vetskapen. Dock får man (speciellt som näringsidkare) stå sin egen risk ganska långt men i vissa fall anser man att motparten ska stå risken istället, framförallt om motparten ingett en felaktig bild som försvagar incitament att göra en egen undersökning. Då kan det nå upp till ogiltighet genom förutsättningsläran. Jag skulle vilja hävda att överlämnandet av kalkylen, försvagade ditt incitament att göra en egen kostnadsundersökning och därför skulle jag vitsorda att gå på denna grund.

Om du inte kan ogiltigförklara avtalet på någon av de angivna grunderna, kan du försöka jämka avtalet utifrån AvtL 36 §. Lyckas du med det är du fortfarande bunden av avtalet men till andra villkor. För jämkning krävs att avtalet är oskäligt med hänsyn till omständigheterna vid avtalets tillkomst. Du kan exempelvis yrka på att jämka avtalet för att det ska hållas inom ramen för kalkylen eller i alla fall närmare kalkylen.

Ring gärna till oss för att få en närmare analys av din situation, vi kan säkert hjälpa dig mer!

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med ditt kontrakt du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtals ogiltighet? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning