Att arbeta till 67 års ålder

FRÅGA
Hej! Jag arbetar som lärare sedan jan 1975, med undantag av tre år för vård av barn. Den 8 juli 2016 blir jag 67 år. Jag har mao fortsatt att arbeta heltid trots att jag fyllt 65. Jag undrar nu om min anställning upphör automatiskt i samband med att vårterminen slutar omkr 20 juni eller kan jag förlänga anställningen fram till den dag jag fyller 67 år. Är det min arbetsgivare, Uppsala kommun alt min rektor, som säger upp mig eller kan jag påverka anställningens längd fram till min 67årsdag? Ska jag i så fall agera på något sätt/ta kontakt med min arbetsgivare/kontakta ngn pensionsmyndighet el dyl? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I egenskap av arbetstagare så har du rätt att kvarstå i din anställning till utgången av den månad då du fyller 67 år, vilket framgår av Lag (1982:80) om anställningsskydd 32 a §. Eftersom du fyller 67 år den 8 juli så upphör med andra ord din rätt att kvarstå i anställningen i samband med utgången av juli månad, och inte i samband med vårterminens utgång föregående månad.

Jag förutsätter att du arbetar i en kommunal skola. I en sådan så är det kommun- och skolledningen som är din arbetsgivare. Om kommun- och skolledningen vill att du ska lämna din anställning på skolan vid utgången av juli månad med hänvisning till att du har fyllt 67 år så måste den lämna skriftligt besked till dig om detta senast en månad i förväg (Lag om anställningsskydd 33 § första stycket). Konsekvensen av att arbetsgivaren inte lämnar ett sådant besked inom föreskriven tid är att du kvarstår i din anställning efter pensionsålderns inträde. Med andra ord så går det alldeles utmärkt att du arbetar vidare om både du och din arbetsgivare önskar detta. Arbetsgivaren kan också välja att avbryta din tillsvidareanställning och därefter erbjuda avtal om tidsbegränsad anställning om denne finner att en sådan lösning är lämpligare. Du kan också själv välja att lämna in en skriftlig uppsägningsansökan hos arbetsgivaren, med datum för sista anställningsdag. Här är det värt att notera att du inte har rätt till längre uppsägningstid än en månad när du har fyllt 67 år (Lag om anställningsskydd 33 § tredje stycket). Pensionsmyndigheten har inget med din uppsägning att göra, men det vanliga i samband med pensionering är att man säger upp sin anställning och börjar ta ut sin pension samtidigt.

Till syvende och sist så är detta en fråga om en förhandling med arbetsgivaren om formerna för hur du ska lämna anställningen. Om du vill ha stöd för kommunikationen med kommun- och skolledningen eller ytterligare vägledning så rekommenderar jag att du vänder dig till din fackförening.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1642)
2020-12-01 När kompetens kan åsidosätta turordningsreglerna i LAS
2020-12-01 Kan man bli avskedad på grund av samarbetssvårigheter?
2020-11-30 Omplacering på grund av arbetsbrist
2020-11-30 Gäller min uppsägning om arbetsgivaren hade för avsikt att avskeda mig?

Alla besvarade frågor (86836)