FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis14/10/2015

Återkallelse av vapenlicens vid grovt rattfylleri

Hejsan,

Min pappa körde onykter och väntar nu på dom för grovt rattfylleri, polisen har tagit hans vapen och jag undrar mest hur det fungerar.om han blir dömd, kommer han få tillbaka sina vapen när han avtjänat sitt straff? Han går nu hos en alkoholterapeut och använder antabus. Och älskar jakt och har aldrig varit hotfull med sina vapen på något vis.han har inte Heller något i registret sen tidigare.eller finns det något annat han måste göra för att få tillbaka?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Enligt 6 kap 1 a) § i Vapenlagen, (som du kan läsa här https://lagen.nu/1996:67) ska Polismyndigheten återkalla tillstånd att inneha skjutvapen, dvs licensen, om man visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen.

Enligt 6 kap 4 § vapenlagen ska polismyndigheten besluta att ett vapen med tillhörande ammunition ska tas om hand om det är sannolikt att tillståndet att inneha vapnet kommer att återkallas och särskilda omständigheter inte talar emot ett omhändertagande.

Alltså har Polisen funnit att han är olämplig att inneha vapen i och med misstanken för rattfylleribrottet enligt 6 kap 1 § i vapenlagen, och därför med stöd av 6 kap 4 § vapenlagen omhändertagit vapnen.

Vem är då olämplig att inneha skjutvapen?

Både i lagkommentaren till paragrafen 6 kap 1 § och i Rikspolisstyrelsens föreskrifter RPSFS 2009:13 finns flera vägledande uttalanden som Polisen använder sig av när det bedömer frågor av det här slaget. I Rikspolisstyrelsens föreskrift finns tydligt beskrivet hur de resonerar kring vapeninnehav om man gjort sig skyldig till rattfylleri och är dömd för det. Det tjänar ingenting till att jag skriver om deras text utan jag tycker att den är beskrivande som den är och jag har därför valt att bifoga ett helt stycke direkt från texten så att du kan få läsa själv. Texten återfinns i RPSFS 2009:13 på sidan 53-54.

"En dom rörande grovt rattfylleri eller flera rattfyllerier bör regelmässigt medföra att vapeninnehavet ifrågasätts. Grovt rattfylleri kan ses som ett tecken på likgiltighet för andra människors liv och säkerhet och bör föranleda återkallelse. Det är också ofta ett tecken på att vederbörande har alkoholproblem. Den omständigheten att den som gjort sig skyldig till grovt rattfylleri undergår t.ex. antabusbehandling, något som tyder på alkoholproblem, bör inte medföra att återkallelseförfarandet avbryts. Om det står klart att gärningen var en engångsföreteelse hos en i övrigt nykter och skötsam person och promillehalten vid rattfylleribrottet var relativt låg bör återkallelse kunna underlåtas och i stället en erinran meddelas."

Högsta förvaltningsdomstolen har i HFD ref 84 I-III dömt och kommit fram till att bör utgångspunkten bör vara att om en tillståndshavare har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri får denne anses ha visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen om det inte finns omständigheter som med styrka talar i en annan riktning.

Personen i det första målet hade ett flertal invändningar. "Den aktuella körningen var förhållandevis kort, cirka 800 meter, och han avsåg inte heller att köra en längre sträcka. Hastigheten var låg och trafiken var mycket gles. Han är tidigare ostraffad. Efter händelsen har han helt slutat dricka alkohol, vilket hans deltagande i en försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse samt ingivna läkarintyg ger ett klart belägg för." Det ansåg Högsta förvaltningsdomstolen INTE var sådana omständigheter som med styrka talade för att licensen inte skulle återkallas.

Alltså, det är alltså mer regel än undantag att licensen återkallas om man döms för grovt rattfylleri, det är inte enbart en bild som stöds av Polisen, utan också av den högsta dömande instansen.

När licensen återkallas så förlorar man alltså sin vapenlicens. Det man kan göra efter att man avtjänat straffet är att söka en ny licens. Vad som då krävs är bland annat är att man uppfyller Polisens lämplighetskrav. De skriver i RPSFS 2009:13 att "En förutsättning för tillstånd till innehav av vapen bör vara att sökanden gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill och laglydig". Också här får det effekter att man är dömd för ett brott, det framgår direkt ur RPSFS 2009:13 att det så att "Den som gjort sig skyldig till rattfylleribrott bör i normalfallet inte ges tillstånd att inneha vapen förrän minst tre år förflutit sedan gärningen begicks".

Alltså, om han blir dömd för brottet kommer hans licens med största säkerhet att återkallas, och han har då efter han har avtjänat sitt straff möjlighet att söka en ny licens, men troligen kan det bli problematiskt att få en ny licens direkt då det finns krav på omdöme, pålitlighet och laglydighet, och just grovt rattfylleri är ett sådant brott där man i normalfallet vill att de har förflutit en viss tid sedan gärningen begicks innan man utfärdar en ny licens.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, även om jag inte kan lämna några goda besked. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo