Återkallelse av körtkort, överklagande, dubbelbestraffning m.m.

2015-06-03 i Trafik och körkort
FRÅGA
I Maj ifjol körde jag av båten i Gdansk med 0,43 i utandning. (Jag att det skulle tas blodprov men det ville inte de i polen) Jag erkände allt i Polen och fick sitta i Polskt fängelse i ca 12timmar. Jag fick min dom i Polen av en åklagare på böter och indraget körkort i Polen 1år. Detta har självklart påverkat mig och mig jobb men har tagit mina konsekvenser. Nu efter detta året så vill transportstyrelsen dra in mitt körkort i Sverige. Hur är detta möjligt?? Är detta dubbelbestraffning?? Hur går jag vidare? Eller ska man bara erkänna detta också och installera alkolås?
SVAR

Hej Patrik,

Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp och rådgivning!

Om jag förstått ditt ärende korrekt så har du nyligen blivit delgiven återkallelse av körkort med hänvisning till att du blivit dömd i Polen förra året. Det framgår dock ej om det är en anmodan att inkomma med yttrande eller ett fastställt beslut om återkallelse. I vart fall så undrar du hur de kan återkalla ditt körkort, om du bör överklaga eller ev. ansöka om alkolås samt huruvida återkallelsen utgör en dubbelbestraffning eller ej.

För att på bästa sett ge svar på dessa frågeställningar har jag försökt dela upp områden enligt följande:

- Återkallelse av körkort- Alkolås- Överklagan- Dubbelbestraffning

Jag hoppas detta skapar tydlighet och struktur i mitt svar.


Återkallelse av körkort

Lämpligheten för innehav av körkort i Sverige bedöms av Transportstyrelsen som ansvarar för att säkerställa förares duglighet och säkerhet i trafiken. För att försäkra sig om detta har myndigheten skyldighet att utreda var ärende för sig. Av 5 kap. 1 § Körkortslagen samt 5 kap. 2 § Körkortsförordningen framgår under vilka omständigheter ett körkortsingripande aktualiseras. Av 5 kap. 3 § framgår när ett körkort ska återkallas. I ditt fall är det troligt att hänvisning skett, till 5 kap 1 § 2-3 st., och 5 kap. 3 § p. 1b Körkortslagen. Här framkommer att körkort ska återkallas vid ex. brottet rattfylleri (se 4 § lag om straff för vissa trafikbrott (1951:649). Likväl jämställs utländska domar om motsvarigt brott återfinns i Brottsbalken.

Om Transportstyrelsen får vetskap om att man dömts kan de alltså initiera ett körkortsingripande. Detta sker oftast genom någon form av samverkan mellan myndigheter. I ditt fall är det troligt att polska myndigheter överlämnat en kopia av domen till någon svensk myndighet, exempelvis Polisen eller Transportstyrelsen. Således har de initierat ett ärende varpå de bedömt att ditt körkort ska återkallas. Detta förfarande bör anses relativt vanligt då vi i samverkan genom Europeiska Unionen har diverse verktyg för att underrätta en persons medborgarland om domar som uppkommit under vistelse i annat EU-land. Att Transportstyrelsen initierar ärende till följd av denna information är alltså ett tämligen vanligt och utan tvekan ett korrekt (lagligt) förfarande.


Alkolås

Vad gäller alkolås är detta ett alternativ till återkallat körkort vid nykterhetsbrott. Den som har fått sitt körkort återkallat har möjlighet att ansöka om körkort villkorat med alkolås istället för att vara utan körkort. Förutsättningen är att det gäller ett svenskt körkort och att det handlar om rattfylleri pga. alkohol, inte andra droger. Böter och fängelsestraff kan ändå utdömas om man beviljas villkor om alkolås, det påverkar alltså inte straffet. Villkorstiden för alkolåset är två år för bl.a. grovt rattfylleri eller upprepade fall av rattfylleri. För övriga fall är villkorstiden ett år.

Det framgår inte huruvida du blivit erbjuden denna möjlighet, det bör framgå av beslutet du delgivits. Oavsett så har du alltså möjligheten att ansöka om detta om du anser att du är berättigad. Givetvis förutsätter det även att du, som ovannämnt, dömts för rattfylleri pga. alkohol.


Överklagan

Av beslutet du delgivits bör det framgå vilka möjligheter du har till att överklaga. Generellt kan sägas att överklagningsmöjligheterna regleras i 8 kap. Körkortslagen. I dessa bestämmelser framgår bl.a. att körkortsingripanden kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detta förfarande börjar genom att man skickar överklagandet till Transportstyrelsen som först omprövar ärendet. Står det fast vid sitt beslut och väljer att inte ändra det skickas ärendet vidare till förvaltningsdomstolen för handläggning.

Det framgår inte av ditt ärende huruvida du fått ett slutgiltigt beslut, alltså att ditt körkort kommer återkallas, eller om du har fått anmodan om att inkomma med yttrande innan beslut meddelas. Oavsett process bör du tydligt hänvisa till ev. omständigheter som kan anses som förmildrande gällande körkortsingripandet.

Att göra en samlad bedömning huruvida du bör överklaga eller ej är svårt. För att kunna utvärdera detta bör först en rättsutredning företas. En sådan kan göras genom våra tjänster på Lawline Consulting. Ifall du vill ha hjälp med ett yttrande och/eller överklagan av slutgiltigt beslut kan vi även hjälpa dig med detta genom att upprätta skrivelse av överklagandet. Om du är intresserad av detta kontaktar du vår ansvariga jurist Erik Lindgren på erik.lindgren@lawline.se


Dubbelbestraffning

Dubbelbestraffning kallas i juridiska termer för principen om ne bis in idem (icke två gånger i samma sak) och återfanns både i Europakonventionens tilläggsprotokoll och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Syftet med principen är att hindra att en person kan komma att bli lagförd (straffad) för samma sak (gärning) två gånger, i samma stat. Det kräver alltså både att man blir lagförd för brott och omfattas av ett körkortingripande, som juridiskt sett anses vara ett straff. Gällande körkortsingripande enligt 5 kap. Körkortslagen är återkallelsen en skyldighet och obligatorisk från Transportstyrelsen sida. Huruvida detta system, som tillåter en kombination av att åtal väcks och körkort återkallas, strider mot Europakonventionen är inte avgjort än.

I ditt fall bör frågan om dubbelbestraffning ej vara är aktuellt. Som du själv uppger har du blivit lagförd i Polen, inte Sverige. Detta medför att du inte bestraffats för samma gärning två gånger, i samma stat. Hade du däremot vid återvändande till Sverige blivit dömd och lagförd för rattfylleri hade det ev. varit aktuellt med diskussion kring dubbelbestraffningen. Transportstyrelsens ingripande är alltså att anse som lagenligt och ej stridande emot Europarättsliga principen om ne bis in idem. Således blir den slutgiltiga bedömningen att du fullt och riktigt kan få ditt körkort återkallat enligt de lagar och föreskrifter Transportstyrelsen följer.

Jag hoppas mitt svar har gett dig hjälp i ärendet!

Med vänliga hälsningar,

Viktor Serbán
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (741)
2020-07-11 Kan körkortet återkallas vid medverkan till olovlig körning?
2020-06-30 Kan jag övningsköra med en handledare som ännu inte blivit godkänt för att köra med mig?
2020-06-30 Vad händer om man inte betalat fortkörningsböter?
2020-06-30 Kört bil med ogiltigt körkort - vad händer?

Alla besvarade frågor (81824)