Återkallelse av körkort tills vidare och möjlighet att överklaga

2019-06-26 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, polisen omhändertog mitt körkort den 10 juni på grund av misstanke om fortkörning samma dag, jag körde enligt polisen 59km/tim där det var tillåtet att köra max 30km/tim. Transportstyrelsen skall nu bedöma om de skall lämna tillbaka körkortet eller om de skall återkalla körkortet tills vidare. Vad innebär tills vidare?i mitt fall gäller följande: 5kap. 3 § 4 samt 5 kap. 5 alternativt 6 § körkortslagen.Vad innebär detta för mig och mina möjligheter att överklaga? Neka till uppmätt hastighet?Vänligen Håkan
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen kan vid trafikbrott omhänderta ditt körkort på plats med stöd av 5 kap. 7 § körkortslagen (KörkL). Det gäller bland annat om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas enligt 5 kap. 3 § 4 KörkL med anledning av att körkortshavaren överskridit högsta tillåtna hastighet.

Att körkortet återkallas tills vidare innebär att Transportstyrelsen håller inne på körkortet i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan. Detta görs om det på sannolika skäl (högre grad av misstanke) kan antas att körkortet kommer att slutligt återkallas när ärendet är straffrättsligt avgjort. Transportstyrelsen kan besluta om en varning istället för en återkallelse av körkortet om hastighetsöverträdelsen kan anses som ringa. Av praxis följer dock att överträdelser med mer än 20 km/h på 30-väg inte anses som ringa och generellt leder till körkortsåterkallelse. För hastighetsöverträdelser mellan 21- 30 km/h över hastighetsbegränsningen på 30-väg är normalpåföljden indraget körkort i två månader. Detta innebär en spärrtid på två månader inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, 5 kap. 6 § KörkL. Bedömningen görs dock från fall till fall och faktorer så som trafikmiljö, trafikintensitet, väglag, väderleksförhållanden, ljusförhållanden och gatu- och vägbelysning inspelar på bedömningen, likaså eventuella tidigare trafikbrott/förseelser.

Överklagande

Transportstyrelsens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat och ha inkommit till Transportstyrelsen inom tre veckor från den dag du tagit del av beslutet. Transportstyrelsen skickar därefter överklagandet för prövning till förvaltningsrätten.

I ditt överklagande kan du motsätta dig körkortsingripandet. Som anledning kan du neka till uppmätt hastighet, men det kommer inte lända till framgång om det framgår att utrustningen som användes för att uppmäta din hastighet varit korrekt kalibrerad vid omhändertagandet den 10 juni. I överklagandet bör du dock ta upp omständigheter som föranleder att en återkallelse är en alltför ingripande åtgärd. Du kan åberopa omständigheter så som väglag, bebyggelsen i området, vägbelysning, trafikdensitet etcetera om det är till din fördel. Om du är beroende av körkortet i övrigt i tjänsten eller bor i ett område utan tillgänglighet till alternativa färdmedel bör du redogöra för detta och bifoga eventuellt intyg från din arbetsgivare. Det står dig närmast att i första hand yrka på en varning och i andra hand nedsättning av spärrtiden till en månad (kortast möjliga spärrtid). Vid bedömandet kommer en helhetsbedömning att göras.

Hoppas situationen löser sig på bästa sätt

Vänligen

Johan Tivéus
Fick du svar på din fråga?