Återkallelse av körkort

2021-04-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej Lawline.Jag har en varning på 2 år grund av en fortkörning då jag körde 30 km för fort på en 60 väg. Jag fick en varning istället för indraget körkort och det är ca två månader kvar innan den löper ut.Idag blev jag stoppat i en hastighetskontroll med Laser för att ha kört 10 km för fort på en 80 väg. Jag fick 1500 kronor i böter. Kommer jag att bli av med körkortet nu ?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rättsregler kring körkortsingripande vid hastighetsöverträdelser återfinns i körkortslagen.

Återkallelse av körkort
Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Hastighetsöverträdelse
Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Vid bedömningen av huruvida en överträdelse är att anse som ringa eller inte ska således främst beaktas i vilken mån högsta tillåtna hastighet har överskridits. Vid sidan av detta ska emellertid också omständigheterna i det specifika fallet vägas in. Väg- och siktförhållandena, trafikintensiteten på den aktuella vägen och huruvida gångtrafikanter förekommer är faktorer som kan beaktas för att avgöra om det är ringa eller inte.

Upprepade trafikförseelser
Tidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om återkallelse av körkort. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på sådana straffbelagda förseelser som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik av lindrigare art och överskridande av heldragen vit linje. Med upprepade trafikförseelser avses vanligen minst tre förseelser. Transportstyrelsen brukar normalt beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.

Återkallelse enligt denna grund föregås oftast av en varning. Återkallelse kan emellertid ske då upprepade förseelser begåtts i så tät följd att varning inte hunnit meddelas.

Reflektioner avseende ditt fall
I jämförelse med högsta tillåtna hastighet har du kört 10 km/ h för fort. Det utgör som utgångspunkt en ringa hastighetsöverträdelse och medför att ditt körkort inte bör återkallas på den grunden.

Du angiver emellertid att du har erhållit en varning. En varning brukar medföra att Transportstyrelsen gör en hårdare bedömning av upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod. Med anledning av att du inom denna period överskridit högsta tillåtna hastighet ytterligare en gång, finns det en risk att ditt körkort kan bli återkallat. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet ska beaktas, varför utgången kan bli en annan. Möjligtvis kan Transportstyrelsen beakta att din hastighetsöverträdelse utgjorde en ringa hastighetsöverträdelse (10 km/h för snabbt i jämförelse med högsta tillåtna hastighet) samt att det nästan löpt två år sedan ditt förra begångna brott.

Jag rekommenderar dig att ta kontakt med Transportstyrelsen om du har ytterligare frågor om ditt körkort.

Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för återkallelse av körkort!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1228)
2021-10-17 Om körkortet återkallas under några månader, behöver man ta om körkortet på nytt för att återfå detta?
2021-10-17 Fortkörningsböter och belastningsregistret
2021-10-09 Vad blir straffet vid olovlig körning?
2021-10-03 hur överklagar man fortkörningsböter?

Alla besvarade frågor (96402)