Återkallelse av körkort

2020-12-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej. Jag fick tillbaka mitt ordinarie körkort efter 2 år villkorat med alkolås i början av november. Idag körde jag 72 km/h på 50 väg. Fick 3200 kr i böter. Finns det någon risk att mitt körkort blir återkallat? Vet att trafikbrottet är av ringa karaktär. Är väldigt ängslig nu.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Återkallelse av körkort
Närmare förutsättningar för när ett ingripande av körkort ska ske regleras i 5 kap. körkortslagen. Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § körkortslagen).

Hastighetsöverträdelse
Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har överskridit högsta tillåtna hastighetsöverträdelse och det inte är att anse som ringa (5 kap. 3 § p. 4 körkortslagen). Om hastighetsöverträdelsen är att bedöma som ett ringa brott ska körkortet alltså inte återkallas.

Vad som avses med ringa hastighetsöverträdelse framgår inte i lagtext utan tydliggörs i praxis och förarbeten (jfr prop. 1992/93:189 s. 3–4). Överskridande med mer än 30 km/ h utgör inte en ringa hastighetsöverträdelse, vilket innebär att återkallelse av körkort kan ske om man kör mer än 30 km/ h från högsta tillåtna hastighet. I vissa fall kan återkallelse komma i fråga redan vid överskridande med 20 km/ h. Detta gäller exempelvis utanför skolor m.m. där högsta tillåtna hastigheter är låga, såsom 30 km/ h.

Upprepade trafikförseelser
Tidigare trafikförseelser kan också tillmätas betydelse för frågan om körkortsingripande. Ett körkort kan bli återkallat på den grunden att man genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter gällande trafikregler och trafiksäkerhetens intressen (jfr 5 kap. 3 § p. 3 körkortslagen). Bestämmelsen tar sikte på sådana straffbelagda förseelser som exempelvis hastighetsöverskridanden, vårdslöshet i trafik av lindrigare art och överskridande av heldragen vit linje. Med upprepade trafikförseelser avses vanligen minst tre förseelser. Transportstyrelsen brukar normalt beakta upprepade trafikförseelser inom en period av två år.

Återkallelse enligt denna grund föregås ofta av en varning. Återkallelse kan emellertid ske då upprepade förseelser begåtts i så tät följd att varning inte hunnit meddelas.

Rättsläget i förevarande fall
Precis som du anger bör din hastighetsöverträdelse betraktas som ringa då överträdelsen inte överskrider med mer än 30 km/ h jämfört med högsta tillåtna hastighet. Ditt körkort kommer således med hög sannolikhet inte att återkallas på den grunden.

Ett körkort kan emellertid bli återkallat med anledning av upprepade trafikbrott. Eftersom jag tyvärr inte har vetskap om vilka trafikförseelser du tidigare eventuellt har hållits ansvarig för kan jag inte ge en definitiv slutsats. Jag vill dock belysa att det som vanligen beaktas är om du har gjort dig skyldig till fler än tre upprepade trafikbrott inom en tvåårsperiod. I de fallen kan återkallelse på den grunden komma att bli aktuell. Har du inte hållits ansvarig för fler än tre trafikförseelser bör återkallelse på den grunden heller inte ske. Transportstyrelsen gör emellertid en individualiserad bedömning där samtliga omständigheter i det specifika fallet beaktas, varför utgången kan bli en annan.

Hoppas att du har fått viss vägledning avseende gällande rättsregler för körkortsingripande.

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1115)
2021-04-17 Hur länge är brottet rattfylleri kvar i belastningsregistret?
2021-04-11 Hastighetsöverträdelse på motorväg
2021-04-07 Kan man förlora körkortet vid vårdslöshet i trafik?
2021-04-01 Identifiera sig med annat än körkort?

Alla besvarade frågor (91293)