FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort05/06/2013

Återkallelse av körkort

Jag har blivit av med mitt körkort utan att någon eller något har bevisats att jag har kört onykter... Nu vill jag gärna veta vad lagtexten säjer om att tilldömmas ett straff som att bli av med körkortet utan att bevisning om lagbrott begåtts.. Är inte en människa oskyldig tills anklagaren har bevisat motsatsen?

Lawline svarar

Hej!

Av Europakonventionen, som utgör svensk lag (lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna), närmare bestämt artikel 6.2, framgår att var och en som blivit anklagad för brott ska betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts. I detta har du alltså rätt.

Återkallelse av körkortet regleras i 5 kap körkortslagen (1998:488) (KörkL) (de lagar jag omnämner kan du själv granska på internet). I 5 kap. 3 § anges i vilka fall ett körkort kan och ska återkallas. Vilken grund som myndigheten har tillämpat i ditt fall framgår inte av din fråga, men min gissning är att myndigheten bedömt att du har gjort dig skyldig till rattfylleri eller grovt rattfylleri enligt lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

En brist i ditt resonemang är att återkallelse av körkort inte utgör något straff. För rattfylleri och grovt rattfylleri kan man tvingas betala böter eller avtjäna straff i fängelse en period, enligt 4 och 4 a §§ i nyss nämnda lag. Dessa utgör straff på grund av brott. Endast en domstol kan utdöma straff.

Jag utgår här från att denna myndighet har beslutat att återkalla ditt körkort. Om ditt körkort endast omhändertagits, så är detta endast en förberedande åtgärd. Enligt officialprincipen har alla myndigheter en skyldighet att noga utreda ärenden som rör myndighetsutövning gentemot enskilda personer. Även om återkallelse inte utgör något straff så kan du överklaga beslutet. Det gör du hos allmän förvaltningsdomstol enligt 8 kap. 1 § 1 st. p. 1. KörkL. (Detta är alltså en annan typ av domstol än sådana som utdömer straff.) Du ska inge överklagandet till Transportstyrelsen, och det ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet, se 23 § förvaltningslagen (1986:223).

Lars BålmanRådgivare
Hittade du inte det du sökte?