Återkallande och giltighet av offert samt vad som gäller vid demenssjukdom

Kan man häva eller ångra en offert som har skrivits under av en dement (inte dokumenterat) person?

Kan man överhuvud taget häva/ångra en offert?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor kommer jag först att behöva beskriva vad som gör en offert bindande. Jag kommer i mitt svar att utgå från att offerten är skriftlig.

En offert brukar i lagens mening kallas för anbud. Allmänna regler om anbud regleras i avtalslagen.

När offerten är bindande

När du skickat en skriftlig offert så har du lämnat ett anbud till din motpart. Så fort du har skickat iväg offerten och den har nått fram till din motpart så blir den bindande genom den så kallade löftesprincipen. Om er motpart accepterar den skriftliga offerten så finns det på grund av löftesprincipen ingen möjlighet att häva eller ångra en offert.

Återkallelse av offert

Det finns en möjlighet att återkalla en offert om din motpart inte har tagit del av offerten ännu (7 § avtalslagen). Det innebär att om du skickar iväg en återkallelse av offerten och denna återkallelse når motparten innan eller samtidigt som offerten når motparten, så har det skett en giltig återkallelse.

När en offert inte längre är bindande

Det finns även situationer då offerten kommit motparten till handa men offerten inte anses som bindande.

En situation då offerten inte längre är bindande är om din motpart avslår offerten, det vill säga att motparten inte accepterar offerten (5 § avtalslagen). En annan situation är om du på offerten har angett ett sista datum för svar från er motpart, så är offerten inte längre bindande om motparten accepterar offerten efter det angivna datumet eller inte svarar alls (4 § avtalslagen).

Om du inte angett ett sista datum för svar på offerten, gäller det att motparten ska acceptera offerten inom skälig tid för att den ska vara bindande (3 § avtalslagen). Vad som menas med skälig tid kan bland annat bero på om offerten skickats med mail eller brev. Om offerten skickats via mail förkortas tiden eftersom det går snabbare och via brev så förlängs tiden eftersom det tar längre tid att komma fram.

En sista situation där offerten inte anses som bindande är om motparten i sitt accepterande svar vill ändra något i offerten. Till exempel om motparten vill ändra priset, så gäller motpartens svar som ett avslag på din offert. Motpartens svar gäller då som ett nytt anbud till er (6 § 1 st avtalslagen). Det innebär att om du inte vill acceptera motpartens nya anbud så finns inget giltigt avtal. Du är därför i en sådan situation inte längre bunden av din offert som du skickade från början.

När en offert är underskriven av en person som lider av demenssjukdom

I lag om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning, anges att ett avtal som ingåtts under påverkan av psykisk störning är ogiltigt. Begreppet psykisk störning innefattar demenssjukdom. Det innebär att offerten kan ogiltigförklaras om personen som skickat offerten varit påverkad av sin demenssjukdom. Demenssjukdomen behöver inte ensamt ha legat till grund för att offerten skrevs på och skickades utan det räcker med att sjukdomen ska ha medverkat till handlandet. Det innebär att det måste ha funnits ett orsakssamband mellan sjukdomen och offerten.

Bevisbördan för att personen varit påverkad av sin demenssjukdom vid det tillfället ligger på den som vill åberopa ogiltighet. Det betyder att det är du som måste bevisa detta. Du skriver att demenssjukdomen inte är dokumenterad, vilket jag tolkar som att det inte finns ett sjukintyg på detta. Ett sjukintyg på demenssjukdomen är att föredra i bevishänseende. Om ett sådant intyg inte finns rekommenderar jag dig att införskaffa detta.

Sammanfattning

När du skickat en offert till din motpart så blir du bunden av löftesprincipen. Du kan dock återkalla offerten om din återkallelse når fram till motparten innan eller samtidigt som offerten nått fram till din motpart. Om din motpart redan tagit del av offerten kan du inte återkalla den. Offerten är dock inte bindande om din motpart avslår offerten, om det accepterande svaret kommer till er för sent eller om er motpart vill ändra något i er offert.

Har er motpart accepterat offerten är ni dock bundna av er offert och det uppstår ett giltigt avtal. Det finns dock en möjlighet att ogiltigförklara offerten om den skrivits under av en person som varit påverkad av demenssjukdom. Bevisbördan för orsakssambandet mellan offerten och demenssjukdomen ligger på er.


Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,
Alice NordlundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Anbud och accept? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000