Återkalla erkännande vid hastighetsöverträdelse

2021-02-27 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej, en kollega till mig blev tagen för fortkörning idag på en 50 väg (körde 62km/h). Han erkände på plats och skulle få böterna hemskickade. Detta är en väg som nyligen ändrats ifrån 70 till 50 och när jag nu, i efterhand, går in på trafikverkets kartor så står vägen fortfarande som 70 väg. Finns det någon möjlighet för honom att överklaga dessa böter? MVH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande återkallande av en godkänd ordningsbot regleras i Rättegångsbalken (RB).

Frågor gällande hastighetsöverträdelser regleras i Trafikförordningen (TraF).

Kan man återkalla en godkänd ordningsbot?

Föreläggande av ordningsbot får utfärdas för vissa brott som inte kan leda till svårare straff än penningböter, 48 kap. 13 § RB. Syftet med en ordningsbot är att den misstänkte ska få en möjlighet att erkänna brott och få ett straff omedelbart, så att det inte blir nödvändigt att pröva frågan i en rättegång. Ordningsboten får dock aldrig någon verkan om den misstänkte vägrar att godkänna den. I så fall blir det istället upp till en åklagare att ta ställning till om åtal ska väckas, så att frågan prövas i en rättegång.

En godkänd ordningsbot kan angripas med reglerna om klagan på godkänt strafföreläggande, 59 kap. 6-10 §§ RB. Strafföreläggandet (eller ordningsbotsföreläggandet) ska undanröjas om, 59 kap. 6 § RB: antingen att du (1) inte ville skriva under (ville erkänna brottet), eller (2) att det är fel information på boten, eller (3) att det enligt lag är en felaktigt utfärdad bot. I fallet (2) se kommer boten i så fall korrigeras, 59 kap 6 § och 10 §.

Förfarandet för att klaga på ett godkänt föreläggande av ordningsbot framgår av 59 kap. 7 § RB. Klagan sker skriftligen hos den tingsrätt som hade kunnat ta upp åtal för förseelsen, det vill säga tingsrätten i den ort eller det område där förseelsen begicks. Skrivelsen måste komma in till tingsrätten senast ett år efter att ordningsboten verkställts.

Vad gäller vid hastighetsöverträdelse?

Att köra över hastighetsbegränsningen innebär att man bryter mot 3 kap. 17 § TraF, och har till följd att man dömes till penningböter, 14 kap. 3 § TraF. I detta fall presumeras att det är fråga om en väg utanför tätbebyggt område eftersom hastighetsbegränsningen ändrats från 70 km/h till 50 km/h, vidare är det en lokal föreskrift som meddelats enligt 10 kap. 1 § 2 st. 15 p. TraF. Med förutsättning att ett trafikbrott inte döms ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, kan en hastighetsöverträdelse endast dömas ut om, 14 kap. 14 § TraF: Hastighetsbegränsningen har märkts ut på ett korrekt sätt i enlighet med Vägmärkesförordningen (2007:90), och förskriften har kungjorts i enlighet med bestämmelserna i 1 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter. Detta innebär att om det inte finns någon trafikföreskrift som anger att högsta tillåtna hastighet är 50 km/h kan en fortkörare heller inte dömas till ansvar för hastighetsöverträdelsen i fråga.

Sammanfattning och råd
Inledningsvis har ordningsboten godkänts och skrivits på och som nämnt ovan finns det möjlighet att undanröja en ordningsbot, i enlighet med reglerna nämnt ovan. I detta fall kan ett undanröjande med stor sannolikhet grundas på 59 kap. 6 § 3 p. RB med förutsättning att hastighetsbegränsningen inte var 50 km/h utan 70 km/h. För att undersöka vilken hastighetsbegränsning som gäller bör man kontakta Trafikverket eller besöka webbplatsen där elektroniska kungöranden av trafikföreskrifter finns (kallas även för trafikliggaren). Om det inte finns någon föreskrift som meddelar att högsta tillåtna hastighet är 50 km/h eller om kungörandet är daterat efter att hastighetsöverträdelsen ägde rum, innebär detta att ordningsboten kan undanröjas.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?