Återbetalningsskyldighet vid för mycket utbetald lön?

Har jobbat 75% på ett vikariat i 6 månader å fått betalt för 100%. Har inte fattat att jag fått för mycket i lön. Nu vill min chef att jag betalar tillbaka. Kan hon kräva detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller betalningar som skett felaktigt eller av misstag finns inga lagregler. Däremot är huvudregeln, enligt den erkända principen condictio indebiti, att en felaktig betalning ska betalas tillbaka. Från denna huvudregel finns undantag, alltså situationer då ingen återbetalningsskyldighet anses finans. Avgörande för återbetalningsskyldigheten avseende felaktigt utbetald lön är om arbetstagaren har mottagit och förbrukat lönebeloppet i vad som brukar kallas god tro, dvs. om arbetstagaren varken har insett eller har bort inse att löneutbetalningen var felaktig (AD 2006 nr 105).

Bedömningen av huruvida betalning mottagits i god tro

Svart på din fråga blir alltså helt beroende av om du kan anses ha varit i god tro, eller om du borde ha insett att att lönen utbetalats felaktigt. Här skulle lönebeskedets utformning kunna ha betydelse. Om den är utformad på ett sätt som gör att du borde ha anat att något var fel och därför borde ha granskat den närmre, anses du vara i ond tro och därmed återbetalningsskyldig. Mer konkret innebär detta exempelvis att om det av lönespecifikationen tydligt framkommit att lönen avser en tjänst om 100 %, blir bedömningen förmodligen att du borde förstått att detta var felaktigt. Ett lönebesked som är lite mer otydligt utformat skulle dock snarare tala för att du inte borde ha granskat det närmre och att du därmed mottagit betalningarna i god tro.

Även andra omständigheter i ditt specifika fall kan dock vara av betydelse för bedömningen av huruvida du, objektivt sett, borde ha förstått att lönen var felaktigt utbetald. En faktor av betydelse kan vara hur lång tid som har gått från utbetalningen till krav om återbetalning framförs; ju längre tid som gått, desto större skäl att vägra återbetalning. Detta grundas på att en betalningsmottagare ska kunna känna sig trygg då en viss tid förflutit sedan utbetalningen. Det står dock inte klart hur lång tid det ska handla om, utan detta får bedömas ifrån fall till fall. Dessutom kan sällan tidsfaktorn vara ensamt avgörande om andra faktorer talar för att återbetalningsskyldighet ska finnas – det är ju trots allt ett undantag från huvudregeln att återbetalning av felaktiga betalningar ska återbetalas. En annan faktor som bör vägas in är den felaktiga utbetalningens storlek storlek. Vid stora belopp kan det vara svårt för mottagaren att hävda att hen inte borde ha insett att denna var felaktig. Vid mindre belopp är det dock lättare att argumentera för god tro hos mottagaren. Vad gäller just löneutbetalningar talar mindre belopp framförallt för god tro om arbetstagarens lön varierar från månad till månad. Med en lön som varierar finns det definitivt utrymme för att anse att arbetstagaren inte borde ha granskat utbetalningen närmre trots att denna varit lite större än vanligt.

Sammanfattningsvis

Bedömningen av huruvida ditt fall faller under huvudregeln att återbetalningsskyldighet finns, eller om undantag är motiverat, är komplex. Svaret blir helt beroende av om du borde eller inte borde ha insett att du fått en felaktig utbetalning. Denna bedömning kan, vilket framgår ovan, inte göras utan mer information om ditt specifika fall. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall, varvid de faktorer jag nämnt ovan kan komma att spela roll.

Jag kan därför tyvärr inte besvara din fråga närmre. Dessutom är det svårt att veta hur domstol skulle bedöma ditt specifika fall, eftersom utgången i en rättsprocess skulle bli beroende av såväl omständigheterna i fallet som de argument du respektive din arbetsgivare framför.

För att få en mer utförlig bedömning av just ditt fall rekommenderar jag att du vänder dig till vår expresstjänst med mer detaljerad information, alternativt använder dig av vår telefonrådgivning. Om du och din arbetsgivare inte kommer överens och du vägrar återbetalning skulle det kunna bli aktuellt att ta frågan till domstol för att få ett avgörande. I en eventuell process rekommenderar jag att du vänder dig till vår juristbyrå för vidare hjälp i ärendet.

Hoppas att du fått lite mer klarhet i vad som gäller!

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”