Återanställning efter uppsägning pga arbetsbrist

FRÅGA
Uppsagd pga arbetsbrist men inhyrd personal och en utifrån får tillsvidareanställning under perioden av min (och många andras) uppsägningstid.Arbetet de fick är arbete jag klarar av och har god vana i datasystemet på företaget.Vad kan jag göra och hur kan jag gå vidare med det här?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom jag inte vet några närmare detaljer kring din situation, kommer jag redogöra mer generellt kring vad som gäller vid en arbetsbristuppsägning och återanställning. Om du sedan har ytterligare frågor, får du gärna återkomma till oss.

Efter en arbetsbristuppsägning aktualiseras regler om s k företrädesrätt till återanställning. Dessa regler finner du i 25 § Lag om anställningsskydd (LAS). Du som arbetstagare och som har blivit uppsagd kan ha företrädesrätt till återanställning, dvs. företrädesrätt till en tjänst som blir ledig hos din arbetsgivare efter det att du blivit uppsagd. Både personer som har haft en anställning i form av tillsvidareanställning och personer som haft anställning i form av en tidsbegränsad anställning kan ges företrädesrätt till återanställning. Du har företrädesrätt till återanställning om de förutsättningar som räknas upp i 25 § LAS är uppfyllda.

Arbetsbrist
Den första förutsättningen är att anställningen ska ha upphört eller inte förlängts pga arbetsbrist. Detta innebär att företrädesrätt inte föreligger om anledningen till att anställningen har upphört eller inte förlängs har att göra med personliga förhållanden. För att det ska vara fråga om arbetsbrist krävs alltså att anledningen till att du sägs upp har att göra med arbetsgivarens verksamhet och inte med dig som person. Om det föreligger en uppsägning pga arbetsbrist eller inte är något som får bedömas i det enskilda fallet, och skulle en tvist uppkomma kring denna fråga är det arbetsgivaren som måste visa att det har funnits andra skäl än arbetsbrist till att din anställning upphörde.

Kvalifikationstid
Den andra förutsättningen för att företrädesrätt till återanställning ska kunna ges är att du har arbetat hos arbetsgivaren mer än tolv månader under de senaste tre åren. Här krävs det inte att du har arbetat under en enda sammanhängande anställningstid, utan man kan lägga samman anställningstid för olika anställningar och olika anställningsformer hos arbetsgivaren.

Tillräckliga kvalifikationer
En tredje förutsättning för att företrädesrätt till återanställning ska kunna föreligga är att du har tillräckliga kvalifikationer för den lediga tjänst till vilken återanställning eventuellt ska ske. Vid bedömningen av om en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst är det inte fråga om att jämföra arbetstagaren med andra och då bestämma vem av flera arbetstagare som har bäst kvalifikationer, utan det räcker att den enskilda arbetstagaren kan klara av den nya tjänsten. Det man kan säga är att en arbetstagare har tillräckliga kvalifikationer för en tjänst om han/hon som högst behöver en normal inskolning till den lediga tjänsten. Arbetsgivaren får alltså acceptera att arbetstagaren behöver en viss upplärningstid. Skulle arbetstagaren däremot behöva mer än så, t.ex. en omskolning, för att klara av den lediga tjänsten har arbetstagaren inte tillräckliga kvalifikationer och inte heller företrädesrätt.

Företrädesrättens begränsning i tiden
Företrädesrätt till återanställning gäller från den tidpunkt en anställning upphör eller från den tidpunkt besked lämnas om att en anställning ska upphöra och sedan nio månader framåt. Företrädesrätten gäller alltså i nio månader. Den nya tjänsten måste därmed ha utannonserats efter att din anställning upphörde, eller efter den tidpunkt du fick besked om att anställningen skulle upphöra, och inom nio månader från den tidpunkten.

Övriga förutsättningar
Företrädesrätten gäller endast inom samma driftsenhet, dvs. samma arbetsplats, och inom samma kollektivavtalsområde som du var sysselsatt när anställningen upphörde. Detta innebär att om den nya anställningen är på en annan arbetsplats eller inom ett annat kollektivavtalsområde, än där du tidigare var anställd, kan du inte ges företrädesrätt.

Företrädesrätten kan bara göras gällande om du själv har anmält ditt intresse för återanställning, enligt 27 § LAS.

Det är även viktigt att veta att arbetsgivaren kan ha avtalat om något annat i kollektivavtal och i sådana fall ska kollektivavtalets innehåll gälla före LAS regler om företrädesrätt till återanställning, enligt 2 § tredje stycket LAS.

Vad du kan göra
Samtliga förutsättningar som jag räknat upp ovan måste vara uppfyllda för att du ska ha haft företrädesrätt till återanställning. Om det är flera personer som har företrädesrätt till återanställning, måste arbetsgivaren iaktta turordningsregler. Detta innebär att arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid, enligt 26 § LAS.

Om du har haft företrädesrätt och även rätt att få anställningen enligt turordningsreglerna, men arbetsgivaren ändå har anställt någon annan, kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt 38 § LAS. Om du är fackligt ansluten rekommenderar jag dig att kontakta facket för att få hjälp i frågan. Du kan även boka en tid med en av våra jurister (här) för att få hjälp att komma vidare i frågan.

Hoppas att detta besvarar din fråga!

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1918)
2022-01-18 Omplacering vid sjukskrivning
2022-01-16 Kan jag påskynda min uppsägningstid om arbetsgivaren inte vill det?
2022-01-05 Hur regleras uppsägningstid av anställd när det finns ett anställningsavtal?
2022-01-03 Avskedande vid stöld på arbetsplatsen

Alla besvarade frågor (98546)