Åtalspreskription

FRÅGA
En person väljer att anmäla en annan person för trakasserier och olaga hot, personen förhörs men inget åtal väcks pga. att den som gjort anmälan väljer att inte medverka. Anmälan läggs ner utan att åtal väcks. Kan personen som valt att inte medverka välja att återuppta anmälan? Hur långt fram i tiden, kan personen göra detta? Gäller samma preskebtionstid trots att anmälan gjorts tidigare eller påverkar detta preskebtionstiden? Kan den i och med en tidigare anmälan bli längre dvs prekibtionstiden!?.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Om personen vill medverka i utredningen igen så kan polis eller åklagare ta beslut om att det nu finns skäl för att återuppta förundersökningen. När förundersökningen sedan avslutas så fattar åklagaren beslut huruvida åtal ska väckas.

Vad gäller frågan hur lång tid en person har på sig att ta upp en anmälan, så hänger det samman med frågan hur lång tid efter den aktuella händelsen (brottet) som en person kan dömas till påföljd. Detta beror på den s.k. åtalspreskriptionen som återfinns i 35:1 brottsbalken. Där kan vi utläsa att för brott där det inte kan följa svårare straff än fängelse i ett år, så är preskriptionstiden två år. Olaga hot faller under denna punkt, då olaga hot enligt 4:5 brottsbalken kan ge böter eller fängelse i högst ett år. Vad som kan avbryta denna preskriptionstid är om den misstänkte personen häktas eller om åtal väcks för brottet. Om personen friges, om målet avvisas eller om målet avskrivs, så räknas dock fortfarande preskriptionen som om detta inte skett, m.a.o. så räknas preskriptionstiden från den dagen då brottet förövades, se 35:3 brottsbalken. Att preskriptionstiden ska räknas från den dag som brottet begåtts stadgas i 35:4 brottsbalken.

Preskriptionstiden har inte förändrats av den anledning att en anmälan har gjorts, utan den tid som gäller för olaga hot är två år från det att händelsen inträffade.

Med vänliga hälsningar

Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll