Arvsordningen, gemensamma barn och särkullbarn.

2016-07-31 i Arvsordning
FRÅGA
Min syster av 4 står skruven på mina föräldrar sommarhus. Vi står dock alla 4 syskon på köpekontraktet. Finns även ett särkullbarn. Hur blir arvet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör arvsrätt och den återfinns i svensk lag i Ärvdabalken (ÄB), där finner man den legala arvsordningen. Jag förutsätter i mitt svar att dina föräldrar är gifta och att det inte finns något testamente. Jag tolkar din fråga som att alla fyra syskon och era föräldrar står på köpekontraktet.

När arvet ska fördelas så görs detta efter den legala arvsordningen som baseras på de tre olika arvsklasserna i ÄB 2 kap.

I den första arvsklassen återfinns bröstarvingar, alltså den dödes egna barn, samt efterlevande make, se ÄB 2:1 samt 3:1 st. 1. I denna arvsklass kan även istadrätt bli aktuell, vilket innebär att barnbarn till den döde kan träda i sin förälders ställe om denna också har gått bort. Istadarätten är obegränsad och kan därför gälla även barnbarns barn osv.

Om det saknas arvingar från den första arvsklassen så går man vidare till den andra arvsklassen och då går arvet i första hand till den dödes föräldrar, se ÄB 2:2 st. 1. Även i detta fall kan istadarätten bli aktuell om någon av A:s föräldrar gått bort. I ett sådant fall kommer A:s syskon att träda i den döde förälderns ställe och ta del av hälften av arvet, medan resterande hälft går till den levande föräldern, se ÄB 2:2 st. 2. Detta innebär att om båda föräldrarna till A har gått bort och även alla syskon till A, så kommer arvet att delas lika mellan syskonens barn. Även i denna arvsklass är istadarätten obegränsad, vilket innebär att även syskonbarns barn kan ha rätt att ta del av arvet.

I den tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar. Här sträcker sig istadarätten till far- och morbröder samt fastrar/mostrar, men efter det släcks den ut. Istadarätten är därmed inte obegränsad i den tredje arvsklassen, vilket är varför kusiner inte kan ärva, se ÄB 2:3.

Arvskrifte och bodelning

Innan ett arvskifte kan ske måste en bodelning mellan makarna göras. Detta görs bland annat för att kunna veta hur stort efterarvet är. Denna bodelning görs enligt bestämmelserna i äktenskapsbalken (ÄktB). Om makarna ägde alla tillgångar gemensamt och således inte gjorde någon egendom till enskild genom ex. äktenskapsförord (se 7 kap. 2 § ÄktB (här)) ska dessa tillgångar enligt huvudregeln delas lika mellan dem enligt 11 kap. 3 § ÄktB. Således kommer den efterlevande maken erhålla hälften av de totala tillgångarna från bodelningen och den andra hälften i form av arv från den bortgångna maken. Detta menas då att 50 % av det den efterlevande maken erhåller är föremål för efterarv. Denna förmögenhetsmassa erhåller den efterlevande maken med fri förfoganderätt, vilket innebär att denne kan i princip göra vad den vill med detta. Den efterlevande maken får inte testamentera bort det enligt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB (här). Det kan uttryckas att denna massa är reserverad för efterarvingar.

Förutsatt att inget testamente finns så ärver man en avliden person enligt den "legala arvsordningen", enligt 2 kap. ÄB och där ärver barn i första hand, de är så kallade bröstarvingar (se 2 kap. 1 § ÄB). Barn inom dina föräldrars äktenskap och särkullbarnet har alltså samma rätt att ärva vid den förälderns bortgång som är förälder till särkullbarnet med. Skillnaden mellan er och särkullbarnet är att ni inte kan ärva er förälder om den andre föräldern fortfarande lever medan särkullbarnet får ut sitt arv direkt vid er gemensamma förälders bortgång. Anledningen till detta är att efterlevande maken har företräde till arvet framför gemensamma barn enligt 3 kap. 1 § ÄB, eftersom att de är gifta. För särkullbarnet gäller dock inte detta vilket gör att de kan få ut arvet med en gång när deras förälder går bort (se 3 kap. 1 § 2 meningen ÄB). Detta arv kommer de gemensamma barnen senare ha rätt att få ut när den andra makan avlider enligt 3 kap. 2 § 1 st. ÄB. Detta kallas efterarv.

Sammanfattning

Make och bröstarvingar ärver i första hand. Den andel av sommarhuset som föräldrarna äger delas då mellan makarna och sedan på antalet bröstarvingar efter den avlidna maken i första hand, om inte föräldrarna har skrivit annat i något testamente. Särkullbarnet ärver efter sin förälder men får dela med sina andra syskon (som denne delar förälder med). Särkullbarn ärver dock inte den andra makan som denne inte är släkt med. Särkullbarnet kan välja (frivilligt) att göra ett s.k. arvsavstående till förmån för efterlevande maka och särkullsbarnen kommer då att få sitt arv efter sin bortgångna förälder först då efterlevande maka går bort, ÄB 3:9

Om föräldern med särkullbarn går bort görs en andelsberäkning och de som ärver är den efterlevande maken och särkullbarnet, de ärver de andelar de har rätt till enligt den legala arvsordningen. Övriga barn får vänta på att få ut sina andelar från den först avlidna makan tills även den andra maken avlidit, då får de ut efterarv från den först avlidna föräldern och även arv efter den andra.

De andelar av sommarhuset som syskonen redan äger enligt köpekontraktet är ju redan deras så dessa räknas inte in i bodelningen vid en förälders bortgång. Endast föräldrarnas egendomar tas med i bodelningen. ( Ett tänkbart undantag är om barnens ägande i huset utgör förskott på arv men det framstår inte i din fråga att så är fallet).

Om en syster står skriven som permanent boende i sommarhuset kan hon troligen ses som en hyresgäst och delägare i till det framtida dödsboet. När en fastighetsägare avlider tar dödsboet över förvaltningen av fastigheten. Tillsammans kan dödsbodelägarna säga upp eventuella hyresgäster. Några särskilda regler finns inte i jordabalken för uppsägning vid fastighetsägarens (hyresvärdens) död. Detta innebär att de vanliga reglerna om rätt till uppsägningstid, och eventuellt besittningsskydd ska respekteras.

Ifall du eller dina föräldrar vill upprätta testamente finns det avtalsmallar på vår hemsida.

Om du har någon följdfråga är du välkommen att mejla mig, yesim.konduk@lawline.se

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Konduk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1498)
2020-10-26 Arvsordningen och testamentets påverkan
2020-10-25 Ärver sambo eller syskon?
2020-10-23 Kommer min avlidna systers barn ärva?
2020-10-22 Vad ärver mina barnbarn när jag avlider?

Alla besvarade frågor (85451)