FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning31/07/2018

Arvskifte med särkullbarn med i bilden

Jag är gift utan barn, vare sig inom eller utanför äktenskapet, men maken har ett barn sedan innan vi träffades. Med Giftorätten delas allt vi äger vid någons bortgång 50-50, går maken bort först ärver hans särkullsbarn hans 50 % av vårt gemensamma ägande. Nu kommer funderingarna. Om jag dör först ärver min make allt efter mig men vad händer den dag även han dör, ärver hans barn även det han ärvt efter mig ? Då vi inte vill ha det så funderar vi på att skriva ett Äktenskapsförord där allt som står på mig ( halva huset,aktier och lite annat ) är min enskilda egendom och inte kommer att ingå i en bouppteckning. Vad händer vid olika scenarior.

1. Min make dör först. Det jag i Äktenskapsförordet angett som enskild egendom ingår inte i bouppteckning och allt annat delas 50-50 med makens särkullsbarn och mig, eller ärver särkullsbarnet allt efter min make trots äktenskapsförordet ?

2. Jag dör först. Min make ärver allt efter mig oavsett vad som står i Äktenskapsförordet eller måste jag skriva ett Testamente där jag talar om vem som ska få vad ? Och om han ärver allt hur blir det när han dör, ärver hans särkullsbarn även det maken ärvt efter mig ? Då vi inte vill det kan jag skriva i mitt Testamente att han endast har förfoganderätt över arvet och ange vem som efter hans död ska ärva det han ärvde efter mig.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med bör konstateras att din makes särkullbarn inte har någon legal arvsrätt efter dig. För att hans barn ska få arvsrätt krävs att du upprättar ett testamente.

Innan jag går vidare och besvarar dina två frågor bör också nämnas att då ett äktenskap upphör genom dödsfall så ska en bodelning upprättas för att reda ut vilken egendom som ska tillföras vem (9 kap 1 § äktenskapsbalken). När detta är gjort ska alltså den del som den avlidne fått ut genom bodelningen skiftas mellan hens arvingar.

1.

Vid ett scenario att din make avlider först kommer enligt huvudregeln din makes särkullbarn ärva hans del. Det är endast om hans barn aktivt väljer att avstå sin rätt till arv till förmån för dig och sedan få ut sitt arv först efter din bortgång (3 kap 1 & 9 §§ ärvdabalken). Har ni upprättat ett äktenskapsförord kommer precis som du säger den enskilda egendomen att borttas från bodelningen, den bör dock ändå uppräknas i bouppteckningen för att få en helhetsbild. Äktenskapsförordet reglerar endast egendomsförhållandena mellan dig och din make och har ingen betydelse för arvet. Din makes barn kommer alltså fortfarande att ärva allt efter din make men skillnaden blir att hans kvarlåtenskap kommer minska eftersom den enskilda egendomen kommer undantas bodelningen.


2.

Avlider du först kommer utan testamente hela din kvarlåtenskap gå i arv till din make men detta innebär dock inte att dina arvingar förlorar sin rätt till arv. När även din make går bort ska av hans totala kvarlåtenskap beräknas en kvotdel som anses härröra från dig och som då ska tilldelas dina arvingar. Hur stor kvotdelen ska vara räknas ut vid den första makens bortgång (3 kap 1 & 2 §§ ärvdabalken).

Exempel:

Efter bodelning har makarna egendom till ett värde av 200 000 kronor var, det är i ett sådant skede alltså 200 000 som ska skiftas efter den avlidne. I ditt fall skulle det innebära att din make skulle få 200 000 genom bodelning och 200 000 i arv. Kvoten blir i detta fall 1/2 vilket i sin tur innebär att när även din make går bort så har dina arvingar rätt till hälften av den totala kvarlåtenskapen.

Har ni speciella önskemål om vem som ska ärva vilken egendom rekomenderar jag er dock att upprätta ett testamente.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer VestinRådgivare