Arvsfördelningen mellan hel och halvsyskon efter avlidet syskon

Min halvsyster har avlidit. Hon hade tre helsyskon och sex halvsyskon. Hur fördelas arvet mellan hel- och halvsyskonen och deras barn. Samtliga halvsyskon är döda men har ett antal barn och barnbarn. Samtliga halvsyskon lever och har ett antal barn och barnbarn.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga om arv finns reglerad i Ärvdabalken (ÄB).

Av din fråga framkommer det inte huruvida din halvsyster innan sin bortgång hade upprättat ett testamenten. I mitt svar till dig kommer jag därför att utgå från att något sådant inte existerar. Eftersom din fråga endast omnämner hel och halvsyskon, kommer jag i mitt svar också att utgå ifrån att din halvsysters föräldrar inte är i livet, att din halvsyster inte var gift vid sin bortgång, samt att din halvsyster inte har några egna barn, barnbarn osv.

När en person avlider utan att ha upprättat testamente ska hens arv fördelas enligt den legala arvsordningen. Arvsordningen delar in arvingarna i tre olika arvsklasser beroende på hur nära släkt de är med den avlidne. Arvingar i första arvsklassen har företräde till arvet framför arvingarna i andra, som i sin tur har företräde framför arvingar i tredje arvsklassen (ÄB 2:1 2st, 2:2 och 2:3). Både hel och halvsyskon är arvingar i första arvsklassen. De har dock inte samma rätt till arvet.

Att hel och halvsyskon inte har samma rätt till arvet framkommer av ÄB 2:2. I paragrafen anges att när en person avlider utan bröstarvingar (barn, barnbarn osv), är det föräldrarna till den avlidne som först och främst har rätt till arvet. Först om någon av föräldrarna är avliden, träder hel och halvsyskons arvsrätt in. För att ett halvsyskon ska kunna få ta del av arvet krävs det dessutom att det är dennes och det avlidna halvsyskonets gemensamma förälder som är avliden.

Vad som nu sagts gällande arvsfördelningen mellan hel och halvsyskon åskådliggörs lättast genom ett exempel:

Låt oss säga att förälder 1 var förälder för alla nio syskon, medan förälder 2 endast var förälder för din halvsysters tre helsyskon. Låt oss vidare säga att din halvsyster efterlämnar sig egendom till ett värde av 180 000 kr.

Först och främst kan det då sägas att om förälder 1 och förälder 2 hade varit i livet, hade de ärvt 90 000 kr var. Eftersom de inte lever, ska förälder 1s andel först och främst delas lika mellan alla de nio syskonen. Förälder 2s andel å andra sidan ska bara delas mellan de tre helsyskonen.

Eftersom ingen av de tre helsyskonen lever, kommer förälder 2s andel på 90 000 kr istället tillfalla de tre helsyskonens barn, och om inte de lever, deras barnbarn. Varje gren kommer således att ärva 30 000 kr. Är det så att någon av de tre helsyskonen saknar en levande gren, kommer hens andel att tillfalla de andra två helsyskonens grenar. Sammanfattningsvis kan det därför sägas att du som halvsyskon inte har något anspråk alls på de 90 000 kr som tillfaller förälder 2s gren, eftersom förälder 2 inte var din förälder.

Förälder 1s andel ska som regel delas lika mellan alla nio syskon. Både hel och halvsyskon har här lika rätt till arv och får 10 000 kr var. De 10 000 kr var som skulle ha tillfallit de tre avlidna helsyskonen, kommer i likhet med föregående stycke, istället att tillfalla deras respektive grenar. Skulle någon av helsyskonen helt sakna gren, ska hens andel delas lika mellan både de andra två helsyskonens grenar, men även mellan alla de sex levande halvsyskonen.

För att sammanfatta exemplet kan det sägas att förutsatt att ingen av de tre helsyskonen helt saknar en levande gren, kommer du som halvsyskon att totalt ärva 10 000 kr. Detta kan jämföras med ett helsyskonbarn till din halvsyster. Ett helsyskonbarn kommer istället att ärva 40 000 kr.

I min redovisning ovan har jag som sagt utgått från att din halvsyster inte hade något testamente. Skulle ett testamente finnas gäller givetvis vad som står angivet där och inte det som jag redovisat ovan. Skulle du eller någon annan i din familj vilja upprätta ett testamente för er egen del, kan vi hjälpa er med det HÄR.

Jag hoppas att jag har lyckats svara på din fråga och skulle du undra över något mer är du välkommen att skicka in en fråga till oss igen.

Vänligen,

Alexandra LantzRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo