​Arvsfördelning och rättsverkan av en adoption

2021-02-19 i Arvsordning
FRÅGA
Min moster har nyligen avlidit har inga nära släktingar.Men en bort adopterad son för 40 år sedan.Om det inte finns ett testamente uppställt för någonav oss, jag eller min bort adopterade "kusin".Med Vänlig Hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lagstiftning för att besvara din frågeställning är föräldrabalken (FB) och ärvdabalken (ÄB).

Rättsverkningar av en adoption
En rättsverkan av en adoption är att den som har adopteras ska anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina biologiska föräldrar (4 kap. 21 § första stycket FB). Lag eller annan författning som tillägger släktskapet mellan barn och förälder rättslig betydelse ska tillämpas på den som har adopterats och hans eller hennes adoptivförälder (4 kap. 21 § andra stycket FB).

I lagens mening likställs adoptivbarnen som biologiska barn till adoptivföräldrarna (jfr 4 kap. 8 § FB). Verkan av adoptivbarnens rättsliga ställning avseende arvsrätten blir att den bortadopterade inte ärver sina biologiska föräldrar enligt ärvdabalkens lagstadgade arvsfördelning. Det står emellertid alltid de biologiska föräldrarna fritt att testamentera sin egendom till det bortadopterade barnet.

Legala arvsordningen i ärvdabalken
Under förutsättning att ett testamente inte har upprättats, ska arvet skiftas utifrån den legala arvsordningen i ärvdabalken. Det innebär att den avlidnes släktingar delas upp i tre arvsklasser.

Arvlåtarens bröstarvingar tillhör första arvsklassen och är därmed i första hand berättigade till arv (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Är det fler bröstarvingar ärver de lika lotter (2 kap. 1 § andra stycket 1 ÄB). Är bröstarvingen avliden träder istället dennes avkomlingar (barn, barnbarn m.m.) i dennes ställe enligt istadarätten (2 kap. 1 § andra stycket 2 ÄB). Det här ger uttryck för den s.k istadarätten, som ger avkomlingar i senare led rätt att ärva då föräldern är avliden.

Om arvlåtaren inte har en arvinge i första arvsklassen, blir istället den andra arvsklassen aktuell. Enligt andra arvsklassen ärver föräldrarna hälften var av arvlåtarens kvarlåtenskap (2 kap. 2 § första stycket ÄB). Om någon av föräldrarna har avlidit, delar arvlåtarens syskon den förälderns lott (2 kap. 2 § andra stycket 1 ÄB). Är syskonet avliden, träder dennes avkomlingar in och ärver istället (2 kap. 2 § andra stycket 2 ÄB). Skulle ena föräldern vara avliden och det heller inte finns något syskon eller avkomlingar till denne, går hela arvet till den förälder som lever (2 kap. 2 § andra stycket 3 ÄB).

Slutligen aktualiseras tredje arvsklassen om det varken finns några arvingar i första respektive andra arvsklassen. Tredje arvsklassen innebär att farföräldrar och morföräldrar till arvlåtaren ärver lika lott (2 kap. 3 § första stycket ÄB). Om en farförälder eller morförälder är avliden, delar den avlidnes barn dennes lott (2 kap. 3 § andra stycket 1 ÄB).

Vem är berättigad till arv vid din mosters frånfälle?
I första hand ska din mosters kvarlåtenskap tillfalla hennes bröstarvingar. Eftersom hennes son är bortadopterad har han emellertid ingen arvsrätt efter sin biologiska mor (din moster). Såvida din moster inte har andra barn och som inte har bortadopterats, finns det inga bröstarvingar i den första arvsklassen som är berättigade till arv.

Det här medför att arvet potentiellt ska skiftas utifrån den andra arvsklassen. Enligt den andra arvsklassen ska din mosters föräldrar ärva hälften var av hennes kvarlåtenskap. Är föräldrarna avlidna, ska din mosters syskon (det vill säga din mor) ärva hennes förmögenhetsmassa.

Emellertid som du har angivit i frågan synes det som att du är den enda i livet i din mosters närståendekrets. I det fallet kommer du att träda i din mors ställe enligt den s.k istadarätten. Du är då berättigad till att ärva din mosters totala kvarlåtenskap vid arvsfördelningen.

Slutsats
Under förutsättning att du är den enda i din mosters närståendekrets som är arvsberättigad enligt den legala arvsordningen och ett testamente inte har upprättats, kommer du att ärva din mosters totala kvarlåtenskap. Sonen som har adopterats har ingen legal arvsrätt efter sin biologiska mor.

Önskar dig en trevlig helg!

Med vänlig hälsning

Mellin Sahin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1674)
2021-10-07 Har syskonbarn någon rätt att kräva återbäring till dödsbo?
2021-09-30 Kan en farfar testamentera bort allt till ens faster om ens pappa gått bort?
2021-09-30 Kan andra och tredje arvsklassen göras arvslösa?
2021-09-30 Hur fördelas arvet när en av bröstarvingarna har avlidit?

Alla besvarade frågor (96356)