Arv till omyndig och bodelning vid sambos död

Vad händer den kvarvarande sambon om en avlider och vi har ett gemensamt barn? Tillfaller allt vårt barn? Vad händer med detta arv om barnet är under 18 år? Utses andra vårdnadshavaren till god man, eller bör god man vara någon annan? Vem utser god man?

Vi har inga andra barn.

Ärver våra respektive familjer; föräldrar och syskon, någonting i det fall inget testamente är upprättat?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Den legala arvsordningen regleras i 2 kap Ärvdabalken (ÄB). Om du eller din sambo dör är det i första hand erat barn som kommer att ärva allt enligt 2 kap 1 § ÄB. Övriga släktingar ärver ingenting såvida inte ett testamente är upprättat. Detsamma gäller för dig och din sambo. Genom testamente kan ni dock se till att ni ärver varandra. Erat barn har dock alltid rätt till sin laglott (se 7 kap ÄB).

Möjlighet finns att vid sin sambos död begära bodelning enligt 8 och 18 §§ Sambolagen. Den efterlevande sambon har då enligt 14 § Sambolagen rätt till hälften av den bostad och det bohag ni har förvärvat för gemensam användning (så kallad samboegendom, se mer om det i 3-7 §§ Sambolagen). För att få till stånd en bodelning måste det begäras av den efterlevande senast när bouppteckningen förrättas.

Den så kallade lilla basbeloppsregeln i 18 § 2 stycket Sambolagen innebär att den efterlevande sambon vid en eventuell bodelning alltid har rätt att få ut minst 2 gånger prisbasbeloppet. Ett prisbasbelopp motsvarar år 2015 44 500 kr. Denna regel kan inskränka erat barns arv.

Enligt 9 kap 1 § föräldrabalken gäller som huvudregel att den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som gäller enligt lagen eller enligt villkor vid förvärv genom exempelvis testamente. Har ni gemensam vårdnad om erat barn innebär det att ni är barnets förmyndare enligt 10 kap 2 § 1 stycket Föräldrabalken (FB). Om den ena vårdnadshavaren dör ska den efterlevande vårdnadshavaren ha ensam vårdnad om barnet enligt 6 kap 9 § FB, vilket innebär att den efterlevande även blir ensam förmyndare enligt 10 kap 2 § 2 stycket FB. Enligt 13 kap 1 § FB bestämmer förmyndare hur tillgångar som står under deras förvaltning skall användas eller placeras om inte annat följer av lag. Alla förmyndare står under överförmyndarnämndens tillsyn, se 16 kap 1 § FB. Det finns en överförmyndarnämnd i varje kommun.

Om du eller din sambo inte vill att den efterlevande sambon ska ha tillgång till erat barns arv, ni i testamente villkora rätten till egendomen med särskild överförmyndarkontroll. Särskild överförmyndarkontroll sker per automatik om arvet överstiger ett prisbasbelopp, se 16 kap 11 § FB. Särskild överförmyndarkontroll innebär bland annat att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning ska sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Har pengar satts in hos bank enligt 16 kap. 11 § FB med förbehåll om att det skall stå under särskild överförmyndarkontroll får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke enligt 13 kap. 8 § föräldrabalken.

Sambolagen hittar du här, Ärvdabalken hittar du här och Föräldrabalken hittar du här


Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning