Arbetstagares rätt att inte arbeta under sjukdom

FRÅGA
Min arbetsgivare är allmänt otrevlig och obehaglig att arbeta för. När jag blev sjuk första gången och var kraftigt sjuk och sängliggande så ringde han varje dag och stressade mig att jag måste jobba och sista dagen på första veckan ringde han och sa att jag måste lämna in läkarintyg trots att jag var sängliggande och i hemkarantän och regeringen har bestämt att sjukintyg inte behöver lämnas de 2 första veckorna. Jag blev ändå sjukt stressad av detta då jag var redan i dåligt skick med lunginflammation . Vi har heller inget aktuellt kontrakt utan jag har fortsatt arbeta efter att prövotidskontraktet löpte ut. Kan jag säga upp mig utan att behöva ha 3 månaders karens osv? För jag mår verkligen inte bra av att behöva återvända till samma arbete efter sjukskrivningen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilken tråkig situation du befinner dig i. Vi ska titta på hur det ser ut lagligt. Lagreglerna finns framför allt i lagen om anställningsskydd (LAS).

På grund av Corona gäller särskilda regler

För arbetstagare som är sjuk gäller i vanliga fall en karensdag och läkarintyg efter sju dagars sjukdom. På grund av Corona-krisen har detta ändrats tillfälligt för sjukanmälda arbetstagare där anmälan kommit in efter den 13 mars 2020. Du får sjuklön från första sjukdagen och du behöver lämna läkarintyg först efter 21 dagars sjukdom. Alltså behöver du inte lämna läkarintyg som din chef sade.

Provanställningen har blivit en anställning

Mellan dig och din arbetsgivare finns det ett anställningsavtal. Det måste inte vara skriftligt, utan det räcker om ni har kommit överens muntligen eller om du helt enkelt har fortsatt att arbeta för din arbetsgivare. Du skriver att ni har haft ett provanställningsavtal. Om varken arbetstagare eller arbetsgivaren säger upp anställningen under eller efter provanställningen fortsätter anställningen automatiskt (6 § andra stycket LAS). Som jag uppfattar det handlar det om en tillsvidareanställning. Alltså är du fortfarande anställd.

Du kan säga upp dig med uppsägningstid

Om du vill säga upp dig har du rätt att göra så med uppsägningstid (4 § andra stycket LAS). Du skriver om uppsägningstid om tre månader. Den uppsägningstiden har du nog kommer överens om med din arbetsgivare. För att inte bryta mot anställningsavtalet och därmed bli skadeståndsskyldig behöver du arbeta uppsägningstiden ut. Under uppsägningstiden har du rätt till samma lön och förmåner som förut. Du kan säga upp dig skriftligen eller muntligen, men jag rekommenderar dig hur som helst att bekräfta uppsägningen skriftligen. Chefen bör skriva under en kopia och det bör framgå vilken dag som är sista arbetsdag.

Du frågar om du kan sluta att arbeta utan uppsägningstid. Det finns några eventuella möjligheter:

Det finns möjlighet att avsluta anställningen omedelbart, om din arbetsgivare i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot dig som arbetstagare (4 § tredje stycket LAS). Typexempel är att inte betala ut lön under en längre tid eller att begå ett brott mot arbetstagaren. Även om din chef har utsatt dig för påtryckningar om att arbeta trots sjukdom verkar det inte som att du kan avbryta anställningen omedelbart.


Det skulle också vara möjligt för dig att säga upp dig med uppsägningstid och bli arbetsbefriad, alltså slippa arbeta, men ändå få lön under uppsägningstiden. Det måste du i så fall komma överens med din chef om. Om det inte är möjligt och du istället slutar att arbeta under uppsägningstiden kan du bryta mot anställningsavtalet och göra dig skyldig till kontraktsbrott, vilket kan göra att du behöver betala skadestånd till din arbetsgivare
Hur du än bestämmer dig för att göra råder jag dig att spara material för att kunna bevisa att du har varit och är anställd. Så vitt jag förstår har ni inget skriftligt avtal alls. För att bevisa att du har varit anställd rekommenderar jag dig att ta screenshots av samtalsloggen på din arbetstelefon och att spara mail från din chef med arbetsinstruktioner. På så sätt kan man bevisa att det fanns ett arbetsförhållande mellan er.

Din chef har inte rätt att säga att du ska arbeta när du är sjuk
I grund och botten har din arbetsgivare rätt att leda och fördela arbetet. Det är din chefs uppgift att företräda arbetsgivaren på så sätt. Arbetsgivarrätten begränsas av god sed och förbud mot godtycke. Att leda arbetet innebär inte att tvinga en anställd att arbeta trots att den anställde är sjuk. Det ingår alltså inte i din chefs arbetsledningsrätt att tvinga dig att arbeta när du är sjuk.

Din chefs beteende är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt. När du är sjuk och hemma ska du inte arbeta utan fokusera på att vila upp dig och bli bättre. Lagregler om arbetsmiljö finns i arbetsmiljölagen (AML). Din chef har ett ansvar att förebygga ohälsa (3 kap. 2 § AML). Det inbegriper också stressrelaterad ohälsa. Om det finns ett skyddsombud på din arbetsplats skulle jag kontakta henne eller honom och förklara att din chef stressar dig när du är sjuk. Skyddsombudet ska verka för en god arbetsmiljö på din arbetsplats. Om du inte har ett skyddsombud skulle jag råda dig till att kontakta ett fackförbund.

Sammanfattning

Du kan säga upp dig med tre månaders uppsägningstid. Om du säger upp dig bör du skicka en skriftlig bekräftelse på uppsägningen till din arbetsgivare.Om din chef går med på det kan du bli arbetsbefriad under uppsägningstiden med lön. Om din chef inte går med på det behöver du arbeta tiden ut för att inte bli skadeståndsskyldig.Du måste absolut inte arbeta under tiden som du är sjuk. Det finns inget lagstöd för din chef att tvinga dig att arbeta.Under uppsägningstiden kan du kontakta skyddsombudet på din arbetsplats angående hur du upplever att din chef stressar dig och tvingar dig att arbeta när du är sjuk. Om det inte finns något skyddsombud kan du ta kontakt med ett fackförbund. Personalen på fackförbunden har fördjupad kunskap om arbetsrätt och särskilt arbetsmiljörätt. De kan förhoppningsvis hjälpa dig vidare.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, och krya på dig!

Vänligen

Caroline Halfvarson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1748)
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?
2021-04-16 Är det möjligt att bli arbetsbefriad under uppsägningstiden?
2021-04-15 Utgör uppsägning på grund av privat liv saklig grund?
2021-04-14 Kan man avtala om längre uppsägningstid?

Alla besvarade frågor (91260)