Arbetstagare har angetts som ansvarig efter att denne blivit arbetsbefriad

FRÅGA
Jag har tidigare arbetat som restaurangchef för en enhet inom ett större företag. Tidigare i år kom vi överens om att jag skulle sluta och jag har varit arbetsbefriad under det sista halvåret. Nu har jag fått reda på att arbetsgivaren har fortsatt skriva ut mitt namn som ansvarig på samtliga kassakvitton. Jag har aldrig gett mitt medgivande till att skriva ut mitt namn överhuvudtaget men kan ha viss förståelse för att det gjorts under tiden jag faktiskt var ansvarig. Dock vänder jag mig mot att de fortsatt göra detta sedan min arbetsbefrielse trädde i kraft speciellt då denna enhet börjat göra sämre resultat sedan jag slutat vad gäller bland annat servicetider osv till gästerna vilket jag anser skadar mitt namn då jag samtidigt är i färd med att söka nya jobb. Har de rätt att skriva ut mitt namn på detta sätt? Har de överhuvudtaget rätt att skriva ut mitt namn på ett kvitto utan medgivande? Om inte vad har jag för rättigheter här och vad kan jag göra?Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar frågan som att du varit arbetsbefriad från ditt förra arbete där du arbetade som restaurangchef. Under den tid du var arbetsbefriad har arbetsgivaren fortsatt att skriva ut ditt namn på kvitton som ansvarig trots att du inte längre arbetat på arbetsplatsen. Du undrar nu om arbetsgivaren har rätt att göra på detta sätt och vad du kan göra åt detta.

Din fråga är arbetsrättslig. Regler om anställningsförhållandet mellan en arbetstagare och en arbetsgivare regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Där finns regler om vad som gäller vid exempelvis uppsägning och arbetsbefriande. Huvudregeln är att arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under hela uppsägningstiden, även om det inte finns några arbetsuppgifter för arbetstagaren. Det är dock möjligt för arbetsgivaren att arbetsbefria arbetstagaren, vilket innebär att arbetstagaren inte längre behöver stå till arbetsgivarens förfogande under uppsägningstiden. Detta regleras i 12 och 13 §§ LAS.

Det svåra med din situation är att det inte finns någon klar reglering av vad som gäller under arbetsbefrielse. Enligt min mening torde det dock inte vara rimligt att du ska anges som ansvarig på kvittona när du faktiskt inte har någon kontroll över arbetsplatsen längre. Du kan inte påverka hur bra eller dåligt det går för restaurangen när du är arbetsbefriad och därför bör du inte behöva ta ansvar för vad som händer på arbetsplatsen.

Får arbetsgivaren överhuvudtaget skriva ut ditt namn på restaurangens kvitton?

Arbetsgivaren bör ha rätt att skriva ut ditt namn på restaurangens kvitton utan ditt medgivande så länge du faktiskt är ansvarig. När man arbetar med en chefstitel torde det ingå i arbetet att ta ansvar för att allt står rätt till på arbetsplatsen och ta emot eventuella klagomål från kunder. Så länge du faktiskt hade ansvar för restaurangen var det därmed rimligt att din arbetsgivare ville skriva ut ditt namn på kvittona. Efter att du blivit arbetsbefriad blir dock situationen annorlunda.

Kan arbetsgivarens handlande utgöra brott?

Det finns en möjlighet att arbetsgivarens handlande utgör brott. Att skriva ut ditt namn på kvittona då du inte längre arbetar på arbetsplatsen skulle kunna utgöra urkundsförfalskning enligt 14:1 andra stycket tredje punkten brottsbalken (BrB). Det utgör dock bara brott om det föreligger fara i bevishänseende, och troligtvis är så inte fallet. Ett krav för att det ska föreligga fara i bevishänseende är att handlandet innebär fara för förväxling med en äkta urkund, exempelvis om någon använder ett förfalskat pass. I ditt fall finns det ingen äkta urkund som kvittona kan förväxlas med och därmed har arbetsgivaren inte begått urkundsförfalskning.

Vad kan du vidta för åtgärder?

Enligt min mening har arbetsgivaren gjort fel som fortsatt ha ditt namn på kvittot trots att du inte längre är ansvarig. Om du känner att du vill vidta åtgärder mot arbetsgivaren finns det en möjlighet för dig att väcka talan mot arbetsplatsen och kräva skadestånd. Du skriver i frågan att det har gått sämre för arbetsplatsen sedan du slutade arbeta där. Att du fortfarande står som ansvarig när arbetsplatsens resultat blivit sämre kan, precis som du nämnt, leda till att du får svårare att hitta ett nytt jobb, eller att du inte kan kräva en lika hög lön på ditt nya arbete. Att din förra arbetsgivare fortsatt att ha ditt namn på kvittona kan därmed ge upphov till att du lider en ekonomisk skada då du kanske inte får ett arbete lika snabbt, eller om du får en lägre lön. För detta finns det en möjlighet att kräva arbetsgivaren på skadestånd enligt skadeståndslagen (SkL). Enligt 1:2 SkL är det en ren förmögenhetsskada som du drabbats av, eftersom du inte drabbats av någon personskada eller sakskada tillsammans med den ekonomiska skadan. I 2:2 SkL stadgas att den som orsakar en ren förmögenhetsskada ska ersätta den. Därmed kan du kräva att din arbetsgivare ersätter dig för den rena förmögenhetsskada som du drabbats av. Det är dock viktigt att ha i åtanke att det är du som måste bevisa att du drabbats av en skada vid en tvist mot arbetsgivaren, och det kan bli svårt att hitta konkreta bevis för uteblivna inkomster.

Jag rekommenderar dig att ta mer hjälp i detta ärende. På Lawline jobbar duktiga jurister som kan hjälpa dig med ytterligare utredning i ärendet samt företräda dig i domstol vid behov. Om du vill ha hjälp av en jurist kan du maila mig på lovisa.lundgren@lawline.se så slussar jag dig vidare till Lawlines juristbyrå. Du kan också maila mig om du har några frågor om svaret.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Lovisa Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1541)
2020-06-05 Har jag någon uppsägningstid vid provanställning?
2020-05-31 Vad gäller vid uppsägning under pågående sjukskrivning?
2020-05-31 Saklig grund för uppsägning
2020-05-30 Muntlig erinran

Alla besvarade frågor (80701)