Arbetstagare avbryter sina studier

FRÅGA
Vilka konsekvenser kan det bli när en arbetstagare avbryter sina studier?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Antagandet görs att arbetstagaren skickats på utbildning av arbetsgivaren.

Om en arbetstagare inte fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet, misskött sitt arbete eller vägrat följa arbetsgivarens ledning (arbetsvägran) kan han eller hon sägas upp av personliga skäl. Av frågan framkommer inte särskilt mycket information, varför jag inte kan göra en bedömning. Förhållanden som kan påverka bedömningen i detta hänseende kan vara hur pass relaterad och viktig utbildningen är till anställningen, huruvida rätta förutsättningar funnits att fullgöra studierna, anställningens omfattning och så vidare. Det är inte alltid helt säkert att en arbetstagare kan sägas upp på grund av att han eller hon vägrat fullgöra studier som denne av arbetsgivaren annars förväntas fullgöra.

Som utgångspunkt gäller att arbetsvägran kan utgöra grund för uppsägning eftersom detta är ett allvarligt åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser. Däremot finns undantag beroende på hur förhållandena sett ut kring anställningen och studierna. Om en tvist uppstår i huruvida arbetstagaren åsidosatt sina skyldigheter enligt anställningen, kan arbetstagarens fackförening tolka frågan vars tolkning får företräde framför arbetsgivarens och gäller till dess att domstol avgjort tvisten (se 34 § medbestämmandelagen här). Detta förutsätter emellertid att arbetsgivaren och arbetstagaren är bundna av samma kollektivavtal.

Det kan också tilläggas att arbetsgivaren har ett så kallat principalansvar för arbetstagaren. Detta innebär att arbetsgivaren inte har möjlighet att kräva skadestånd från arbetstagaren för kostnader som uppkommit på grund av att studierna inte fullgjorts. Ett undantag är om det föreligger synnerliga skäl. Vad som är synnerliga skäl avgörs i det enskilda fallet och eftersom inga omständigheter framkommer i frågan kan heller ingen bedömning göras i detta avseende. Arbetsgivarens ansvar får härvid sägas vara tämligen långtgående. Arbetsgivaren får alltså många gånger betala för kostnader som uppkommer på grund av att arbetstagare inte uppfyllt kraven som arbetsgivaren ställt på anställningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94230)