Arbetsgivares underlåtenhet att uppge grund för avsked

FRÅGA
Enligt 19§ i LAS är Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.Vad gör sig arbetsgivare skyldig till som ej följer denna paragraf i LAS och således struntar i att ge skriftlig förklaring till avskedet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du framför är arbetsgivaren skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de omständigheter som åberopas som grund för avskedandet, vilket kan ske både skriftligt och muntligt. (19 § 3 st Lag (1982:80) om anställningsskydd, hädanefter LAS). Detta är av särskild betydelse för att begränsa arbetsgivarens möjligheter att i en efterföljande tvist åberopa andra omständigheter till stöd för uppsägningen.

Om arbetsgivaren åsidosätter reglerna i LAS om att ange motivering till avskedandet, kan det vara grund för skadestånd (Jfr med AD 1978 nr 61). Arbetsgivaren som brutit mot sina skyldigheter enligt LAS kan åläggas att betala skadestånd av domstol (38 § 1 st LAS). Eftersom det normalt sett inte uppstår ekonomiska skador av underlåtenhet att ange en motivering, lär det sannolikt vara fråga om allmänt skadestånd. I förevarande fall avses ersättning för den kränkning som lagbrottet innebär (38 § 2 st LAS).

Med vänlig hälsning,

Francisco Stråhle
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1435)
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?
2020-02-13 Övergång av verksamhet

Alla besvarade frågor (77164)