Arbetsgivarens möjlighet att undanta nyckelpersoner från uppsägning

FRÅGA
Turordningsregler vid omorganiseringHej, min sambo blir har blivit uppsagd från sitt arbete trots att det är 3 personer som blivit anställda efter henne. Det är färre än 10 anställda på företaget och motiveringen till uppsägningen sägs vara en omorganisering, där nya påhittade ansvarsområden har skapats. Två av de personerna som är anställda efter har precis samma utbildning (och en av dem var t o m, anställd som vikarie då min sambo var på föräldraledighet, men har sedan en tid tillbaka blivit tillsvidareanställd). Den tredje personen har arbetat som säljare i en annan typ av detaljhandel i ca 10 år och där motiverar arbetsgivaren att dennes erfarenhet är av stor betydelse och inte är någonting hon kan införskaffa sig (detta trots att branschen in ens är densamma). Arbetsgivaren hävdar att dessa två personer är nyckelpersoner, trots att det på pappret inte skiljer dem något åt. Har verkligen en arbetsgivare rätt att "hitta" på vilka skäl som helst för att hävda att dessa två är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, när det är uppenbart att så inte är fallet? Det bör kanske tilläggas att de två som arbetsgivaren vill göra undantag för är helt omedvetna om de nya ansvarsområdena.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du är inne på har arbetsgivaren en möjlighet att undanta två nyckelpersoner från uppsägning på grund av arbetsbrist, om företaget har färre än 10 anställda. Annars, och för resterande arbetstagare, gäller principen "sist in, först ut" där den som senast blivit anställd får gå först (22 § LAS). Man måste med andra ord använda sig av turordningsregler då man säger upp på grund av arbetsbrist.

Det finns en grundläggande princip inom arbetsrätten som innebär att arbetsgivaren själv får leda och fördela arbetet. Det är till exempel arbetsgivaren själv som får avgöra om det föreligger arbetsbrist eller inte. Arbetsdomstolen bedömer inte om uppsägningar egentligen är det mest fördelaktiga för företaget eller inte utan låter arbetsgivaren avgöra detta på egen hand.

Undantaget för två arbetstagare, nyckelpersoner, får inte ske godtyckligt. Personerna måste enligt arbetsgivarens uppfattning ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Det är däremot arbetsgivaren själv som får välja vilka denne anser är nyckelpersoner. Detta har att göra med arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet som jag nämnde tidigare. Facket eller arbetsdomstolen ifrågasätter mycket sällan de val arbetsgivaren gjort här då det helt enkelt är arbetsgivaren som avgör. Det är " lagligt" att vara oekonomisk och göra dåliga affärer, alltså hjälper det inte att din flickvän objektivt sett gör ett minst lika bra jobb eller har samma erfarenheter. Säger arbetsgivaren att två andra personer har en avgörande betydelse ska man som utgångspunkt lita på detta.

Det finns däremot andra skydd för arbetstagare som sägs upp. Först och främst får en uppsägning inte vara diskriminerande. Ifall ni misstänker att din flickvän kan ha blivit uppsagd på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder finns det en möjlighet att angripa uppsägningen genom diskrimineringslagen. Regler om detta hittar du här.

Din flickvän har även rätt att bli omplacerad om detta är möjligt. Om arbetsgivaren inte försökt omplacera en arbetstagare föreligger inte saklig grund för uppsägning (7 § 2 st LAS). Det är arbetsgivaren som måste bevisa att ett sådant omplaceringsförsök har ägt rum. Däremot får arbetsgivaren bara omplacera till andra lediga tjänster, man får alltså inte knuffa bort någon annan från dennes tjänst.

Sist men inte minst har din flickvän även företrädesrätt till återanställning om hon har varit anställd i minst tolv månader under de senaste tre åren. Detta innebär att arbetsgivaren måste återanställa henne igen ifall de skulle anställa mer folk inom nio månader efter uppsägningen. Man har dock bara rätt till återanställning inom samma verksamhet som man tidigare varit sysselsatt och om man har tillräckliga kvalifikationer för den nya anställningen.

Avslutningsvis vill jag även kommentera denna tredje person som du nämner. Man får som tidigare nämnts bara undanta två personer enligt 22 § LAS och på din fråga låter det som om arbetsgivaren har undantagit totalt tre personer som egentligen skulle ha sagts upp före din flickvän. Ifall arbetsgivaren har använt "nyckelpersonsregeln" för samtliga tre är detta alltså inte okej. Arbetsgivaren kan dock ha omplacerat denna tredje person till en ledig tjänst inom företaget. Omplaceringen får nämligen ske i vilken ordning som helst och man kan därmed prioritera vilka arbetstagare man vill ha kvar och erbjuda dessa en ny anställning inom företaget INNAN man erbjuder resterande arbetstagare, om det nu finns lediga tjänster kvar efter detta. Jag förstår inte riktigt på frågan hur arbetsgivaren hade undantagit denna tredje person så du får gärna kommentera här nedan om du vill förtydliga. En möjlighet är dock som sagt att denna person har blivit omplacerad i verksamheten och därmed fått stanna.

Hoppas att du fått svar på din fråga, lycka till!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1683)
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?
2021-01-22 Vad händer om muntligt avtal står i strid med skriftligt anställningsavtal??

Alla besvarade frågor (88421)