Är vi som arbetsgivare skyldiga att förhandla innan uppsägning på grund av arbetsbrist även om vi saknar kollektivavtal?

FRÅGA
Hej,Vi har bl.a.. Arbetsförmedlingen som kund. P.g.a. att Arbetsförmedlingen stänger/avslutar insatser har vår intäktsmassa minskat kraftigt varför vi omgående måste säga upp personal för att överleva. Vi blöder och har bråttom. Vi har inget kollektivavtal. 1. Måste vi förhandla eller informera facket innan vi verkställer uppsägning p.g.a. arbetsbrist? 2. Eller kan vi genomföra uppsägning och samtidigt samtidigt informera facket? Eller är det medarbetarens ansvar?3. Om vi måste informera el. förhandla med facket innan uppsägning, kan vi ändock informera medarbetaren om den stundande uppsägningen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Den lag som är tillämplig i ert fall om huruvida ni har en skyldighet att förhandla eller ej är medbestämmandelagen (MBL). Rätten (för fackförening) och skyldigheten (för er som arbetsgivare) till förhandling framkommer i 10-17 § MBL.

Ni har en förhandlingsskyldighet med alla fackföreningar

Även om ni inte är bundna av kollektivavtal finns det en skyldighet för er att förhandla då det rör sig om uppsägningar på grund av arbetsbrist. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal är skyldig att förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av bland annat arbetsbrist (jfr 13 § andra stycket MBL). Regeln har tillkommit för att genomföra EU-direktivet om kollektiva uppsägningar (98/59/EG). Enligt direktivet om kollektiva uppsägningar ska en arbetsgivare som överväger att vidta kollektiva uppsägningar i god tid inleda överläggningar med arbetstagarrepresentanterna i syfte att söka nå en överenskommelse. Överläggningarna ska omfatta olika möjligheter att undvika uppsägningar eller att minska antalet berörda arbetstagare samt att lindra konsekvenserna av uppsägningarna. Arbetsgivaren ska även lämna viss närmare information till arbetstagarnas representanter.

Förhandlingsskyldigheten innebär att det ska ske en förhandling innan ni beslutar om uppsägningarna. Som arbetsgivare får ni fatta och verkställa beslut innan ni fullgjort förhandlingsskyldigheten endast som det finns synnerliga skäl (jfr hänvisning till 11 § andra stycket MBL).

Synnerliga skäl är till för rena undantagsfall

Att det krävs synnerliga skäl är ett högt ställt krav och enligt förarbetena till lagen handlar det om rena undantagsfall (prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 358). Av rättspraxis framgår att det krävs att två förutsättningar ska vara uppfyllda för synnerliga skäl. Dels måste effekten av att avvakta med att fatta eller verkställa beslutet vara mycket allvarlig, t.ex. när det finns betydande risk för skada eller om en väntan på förhandling medför risk för säkerheten på arbetsplatsen, viktiga samhällsfunktioner eller att det föreligger fara för människor eller skada på egendom. Dels krävs det att arbetsgivaren inte kan lastas för att tidsnöden uppkommit. Då det är upp till arbetsgivaren att planera in en förhandling så att tidsnöd inte uppkommer anses synnerliga skäl inte föreligga om arbetsgivaren försatt sig själv i ett läge där det inte går att slutföra förhandlingarna innan beslutet fattas eller verkställighet aktualiseras. Uppskov är således aktuellt endast i oförutsedda situationer (jfr prop. 1975/76:105 bil. 1 s. 222).

Som svar på din fråga innebär det att ni måste förhandla med facket inte bara innan ni verkställer uppsägning på grund av arbetsbrist, utan redan innan ni fattar beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist. Av den anledningen är det inte möjligt att genomföra uppsägning och samtidigt informera facket. Förhandlingsskyldigheten innebär att sådan ska ske på ert initiativ. Ni kan inte heller informera en medarbetare om en stundande uppsägning, då ni inte får fatta beslut om uppsägning innan ni förhandlat. Om ni i förväg informerar en medarbetare om att hen kommer att sägas upp innebär det i princip att ni tagit beslutet innan förhandlingen är genomförd.

Då du beställt uppföljning per telefon kommer jag att ringa dig på måndag den 8 juli klockan 12.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte fungerar för dig eller du har några frågor, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77252)