Är vi skyldiga att betala ut semesterlön och lön för tre månader vid uppsägning av sjukskriven arbetstagare?

FRÅGA
HejVi är ett litet företag i Skåne som har en anställd som varit sjukskriven en längre tid och hörde sen av sig och sa att han förmodligen aldrig kunde komma tillbaka på heltid eller överhuvudtaget kunna jobba igen. Så facket tog kontakt med oss och sa att det var vår skyldighet att rehabiltera. På mötet kom det fram att vi kan inte ordna fram ngt annar arbete till honom så då rek dem att han skulle sägas upp pga arbetsbrist pga medicinska skäl. Vi skulle betala 3 månaders uppsägnings tid samt ett helt års semester dagar. Vi accepterade detta men tänkte när han gick här ifrån att vad har vi för rättigheter i detta? Vi hade ju inte behövt säga upp honom egentligen. Det är ju för den anställdes önskan egentligen. Varför ska vi då betala uppsägnings tid?Är det också rätt att den anställde ska tillgodo ses med semester för dagar han inte arbetat? Han har varit sjukskriven i 180 dagar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har en anställd hos er varit sjukskriven en längre tid (180 dagar). Vederbörande hörde av sig och sa att han förmodligen aldrig skulle kunna komma tillbaka på heltid eller överhuvudtaget kunna arbeta igen. Facket tog kontakt med er och informerade om att ni som arbetsgivare har ett rehabiliteringsansvar. Ni kunde inte ordna fram något annat arbete till honom och facket rekommenderades att han skulle sägas upp på grund av arbetsbrist med medicinska skäl. Enligt den överenskommelse som gjordes ska ni betala tre månaders uppsägningstid samt ett helt års semesterdagar. Ni accepterade detta men ställer er nu undrande till era rättigheter i det hela. Er åsikt är att ni inte hade behövt säga upp arbetstagaren utan att så har skett på hans önskan. Ni undrar därför varför ni ska betala ut lön för uppsägningstiden och om det är rätt att han ska ha tillgodoses med semester för dagar han inte arbetat. I mitt svar till dig kommer jag endast att utgå från lagens bestämmelser (LAS, semesterlagen). Det kan finnas skillnader i kollektivavtalet ni som arbetsgivare är bundna till.

Uppsägning kräver saklig grund

När det gäller uppsägning av en arbetstagare krävs det att sådan är sakligt grundad. Uppsägning är inte sakligt grundad om det är skäligt att omplacera arbetstagaren annat arbete hos arbetsgivaren (7 § LAS). Saklig grund kan vara antingen av personliga skäl eller på grund av arbetsbrist. Som arbetsgivare får man inte säga upp en sjukskriven arbetstagare med anledning av att vederbörande är sjukskriven. Uppsägning får inte ske så länge det finns en rimlig chans att vederbörande kommer att kunna återgå i arbete hos arbetsgivaren. Om arbetstagaren däremot inte spås kunna återgå i arbete i framtiden kan sjukskrivningen utgöra saklig grund för uppsägning.

Arbetsgivaren har, precis som du blivit varse om, ett rehabiliteringsansvar, innebärande att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att underlätta arbetstagarens återhämtning till arbetet. En arbetsgivare får aldrig säga upp en sjukskriven innan rehabiliteringsansvaret uppfyllts. Exempel på vad rehabiliteringsansvaret kan innefatta är anpassning till andra arbetsuppgifter, kompetensutveckling och arbetsträning.

I ert fall tolkar jag det som att ni uppfyllt ert rehabiliteringsansvar och att det skett en facklig förhandling. Säger ni upp arbetstagaren har vederbörande en uppsägningstid. Uppsägningstiden varierar utifrån hur länge arbetstagaren varit anställd (jfr 11 § LAS). Det bör dock uppmärksammas, som redogjorts för inledningsvis, att det i kollektivavtal kan stadgas längre uppsägningstid än enligt lagen. Säger ni upp en arbetstagare är ni skyldiga att betala ut lön under uppsägningstiden, likväl som ni är om arbetstagaren säger upp sig själv. Dock innebär det givetvis att arbetstagaren ska arbeta under uppsägningstiden. I ert fall kommer arbetstagaren inte att arbeta utan vara fortsatt sjukskriven varför han istället ska erhålla sjukpenning. Det går dock att avtala om avgångsvederlag, mer om det nedan.

Sjukskrivning kan vara semesterlönegrundande

Bestämmelser om semester finns i semesterlagen. För att ha rätt till lön under semester krävs det att arbetstagaren först tjänat in den. Om arbetstagaren är frånvarande från arbetet kan den trots frånvaron ändå få räkna in tiden som grund för att få semesterlön. Exempel är om arbetstagaren är sjuk under en begränsad tidsperiod. Utgångspunkten är därmed att arbetstagaren tjänar in semesterlön även under perioder av sjukskrivning. Undantaget är för de dagar arbetstagaren är sjuk och som överskrider 180 dagar under semesteråret (7 § och 17 § semesterlagen).

Avgångsvederlag?

Det är möjligt för arbetstagaren själv, eller med hjälp av fackförbundet, att avtala om s.k. avgångsvederlag. Avgångsvederlag är en ekonomisk kompensation som arbetsgivaren kan betala ut t.ex. för att anställningen ska upphöra omgående eller för att det saknas saklig grund för uppsägningen.

I ert fall kan det tolkas som att den avtalade utbetalningen av tre månadslöner kan utgöra ett avgångsvederlag. Det kan från fackföreningen argumenteras för att det saknas saklig grund för uppsägning och för att ni inte tillräckligt uppfyllt ert rehabiliteringsansvar. För att inte angripa uppsägningen från fackligt håll kan det ha anses acceptabelt med tre månadslöner som avgångsvederlag. Även om ni inte tycker att ni har någon skyldighet att säga upp arbetstagaren tolkar jag det som att ni gjort så och att det kommits överens med fackföreningen om utbetalning av tre månadslöner och arbetstagarens semesterlön. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Om ni ingått ett sådant avtal med fackförbundet är det vad som gäller.

Sammanfattningsvis krävs det saklig grund för uppsägning. En sjukskriven arbetstagare får sägas upp först efter att arbetsgivaren uppfyllt sitt rehabiliteringsansvar. Utgångspunkten är att arbetstagaren ska arbeta under uppsägningstiden, om inte arbetsgivaren tillåter annat. Även sjukskrivning är semesterlönegrundande (åtminstone de 180 första dagarna).

I ert fall verkar det som att det gjorts en överenskommelse med fackförbundet avseende att arbetstagaren ska få tre månadslöner trots att han är sjukskriven. Det är mer att likna vid ett avgångsvederlag. Sådana avtal är giltiga och har ni ingått ett sådant avtal bör det hållas.

För det fall att ni behöver mer hjälp av en av våra jurister och om det blir tvistigt mellan er och fackförbund eller er och arbetstagare är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84333)