Är vi betalningsskyldiga till entreprenör för ROT-avdrag som Skatteverket återkrävt?

2020-03-26 i Fordringar
FRÅGA
HejJag håller på och tvistar om rotavdrag med min entreprenör som de vill ha betalt för eftersom skatteverket avslog ansökan.Innan arbetet påbörjades var jag tydlig med entreprenören att vi inte var nsvariga för rotavdraget eftersom detta var ett nytt hus och vi inredde ovanvåning själva.Entreprenören hävdade att det kan gå.Entreprenören skickade offerter med rotavdrag.Vi tyckte att det såg bra ut men påpekade att vi inte var ansvariga för rotavdraget men att vi har utrymme för det.Vi skrev det via mail dessutom.Efter ett tag fick vi ett mail från entreprenören att vi inte kunde ta rot eftersom fastigheten inte var omtaxerad, det var bara tomt.Vi skrev ett mail till skatteverket och då fick vi reda på att huset skulle omtaxerad nästkommande år.Vi meddelade entreprenören detta och samtidigt påpekade en gång till att vi inte var ansvariga eftersom han menade på att det gick.Dessutom passade vi på att reklamera en del av jobbet eftersom det inte var utfört ordentligt och behövdes göras om.Svaret vi fick var att vi skulle avvakta med betalningen och att vi skulle testa igen då entreprenören skulle också åtgärda allting innan betalning. Vi fick avslag igen,då kom det en faktura för rotavdraget och med texten att vi har sagt att det går att göra jobbet med rotavdrag.vilket vi inte har alls sagt utan entre. Själv. Vi överklagade detta.Fick inkasso, överklagade och nu brev från advokat, där man hotar med att ta till rättsliga åtgärder.Vi skrev att han må åtgä. Jobbet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar det du skrivit i din fråga tvistas det mellan dig och hantverkaren om huruvida du är betalningsskyldig på grund av att företaget fått avslag på ansökan om ROT-avdrag vid arbete på din fastighet. Entreprenören har innan arbetet skickat ut offert med ROT-avdrag. Enligt din mening har ni varit tydliga med att ni inte skulle hållas ansvariga för ROT-avdraget, men att ni hade utrymme för att göra avdrag. När företaget en andra gång fick avslag på ansökan om ROT-avdrag tillsändes ni en faktura för avdraget med texten att ni sagt att det gick att göra jobbet med ROT-avdrag. Ni är av annan mening och har bestridit fakturan och inkassokrav och nu fått brev från advokat med hot om rättsliga åtgärder.

Skyldigheten att betala det avslagna ROT-avdraget för er är helt och hållet beroende på hur avtalet ser ut er emellan. Ett rättsfall som tydligt åskådliggör avtalets betydelse är en dom från Svea Hovrätt 2018 (mål nr T 9821-17). I fallet hade en entreprenör och en konsument kommit överens om ett arbete med priset 100.000 kronor varav konsumenten skulle betala 50.000 kronor. Resterande skulle ersättas genom ROT-avdrag. Hantverkarformuläret användes vid avtalsskrivningen. Konsumenten betalde 50.000 kronor mot faktura i enlighet med avtalet medan resterande belopp betalades ut till entreprenören av Skatteverket. Skattereduktionen återkrävdes dock från entreprenören av Skatteverket en tid efter utbetalningen då Skatteverket bedömde att det inte kunde uteslutas att det fakturerade beloppet till viss del avsett material. Skatteverkets beslut vann laga kraft. När så skedde hade ROT-avdrag redan skett löpande i fakturorna till konsumenten som betalt totalt 50.000 kronor. Tvist uppstod mellan parterna om huruvida konsumenten var skyldig att ersätta entreprenören med ytterligare 50.000 kronor.

I hantverkarformuläret (avtalet) hade priset angetts till 100.000 kronor. Under punkten "Övrigt" hade angetts: "Rot avdrag ska användas på 100 000 kr så ni betalar 50 000 kr." På entreprenörens efterföljande fakturor framgick den tydligare formuleringen att om ansökan om skattereduktion skulle avslås så skulle fakturans totala belopp betalas av konsumenten. Både tings- och hovrätt kom fram till att lydelsen i avtalet inte på ett tydligt sätt klargjort att entreprenören förbehållit sig rätten att kräva ytterligare betalning för det fall att skattereduktion nekades. Att det fanns en tydlig uppgift om detta i fakturorna förändrade inte bedömningen eftersom de tillkommit efter avtalets undertecknande och ställts ut ensidigt av entreprenören. Att fakturorna betalats ansågs inte heller utgöra en accept av villkoret på fakturorna utan konsumenten hade enligt hovrätten rätt att förlita sig på att dennes förpliktelser reglerades av avtalet och inte av fakturorna. Utgången i målet blev därför att konsumentens betalningsskyldighet stannade vid 50.000 kronor och inte behövde betala det avslagna ROT-avdraget om ytterligare 50.000 kronor.

I ditt fall finns det således skäl att undersöka hur avtalet er emellan ser ut. Om det inte är avtalat om att ni ska betala för det avslagna ROT-avdraget ska ni inte heller vara skyldiga att betala det. Då din motpart anlitat en advokat finns det en risk att vederbörande har för avsikt att ta ärendet till domstol om du inte betalar. Min rekommendation är därav att du anlitar en jurist som kan hjälpa dig att gå igenom hur avtalet ser ut och även att företräda dig för det fall att ärendet går till domstol. Våra jurister på Lawline juristbyrå har god erfarenhet av tvister och kan hjälpa dig vidare. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig för ett kostnadsförslag och tidsbokning. Vi erbjuder möten även per telefon och Skype. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll