Är självmordshot olagligt?

2020-06-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Är det olagligt att säga "om du inte gör X kommer jag ta livet av mig"? Alltså - är självmordshot olagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Jag kommer i det följande för att besvara din fråga att redogöra för vilka brott som eventuellt kan aktualiseras vid uttalande av självmordshot.

Olaga hot

Det brott som ligger närmst till hands när det gäller hot är brottet olaga hot. För att brottet ska vara aktuellt krävs att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egens eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken). Som synes krävs det att gärningen det hotas med ska vara brottslig. Självmord är enligt svensk lag inte straffbart varför det inte heller utgör olaga hot med "självmordshot".

Förgripelse mot tjänsteman

Den som otillbörligen utför en gärning i syfte att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning, eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med sådan gärning, döms för förgripelse mot tjänsteman (jfr 17 kap. 2 § brottsbalken). Det kan argumenteras för att den som uttalar ett självmordshot för att få en myndighet att ändra ett beslut, eller att inte utföra en åtgärd, kan göra sig skyldig till brott. Däremot är det helt och hållet upp till omständigheterna i det enskilda fallet. I utredningen inför svaret till dig kan jag endast finna ett fall från hovrätten vari den misstänkte hade hotat att ta livet av sig under ett besök på invandrarverket. I det fallet ansågs det inte utgöra brottet förgripelse mot tjänsteman (jfr RH 1990:82).

Ofredande

Den som utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Att skicka upprepade självmordshot till någon kan det därför argumenteras att kan utgöra ett ofredande som är straffbart.

Sammanfattningsvis utgör det inte brottet olaga hot att uttala ett självmordshot. För olaga hot krävs att det hotas med en brottslig gärning; då självmord inte är ett brott utgör det inte en brottslig gärning att hota med självmord. Om självmordshotet sker i syfte att påverka en tjänsteman i myndighetsutövning kan det argumenteras för att brottet förgripelse mot tjänsteman kan vara aktuellt. Att vid upprepade tillfällen skicka självmordshot till någon kan det även argumenteras för att utgör brottet ofredande.

Om du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?