Är rädd efter hot via snapchat och samtal lite då och då efter att ha hamnat i ett bråk - vad blir straffet och kan jag stämma?

FRÅGA
Hej ! Jag hamnade i ett bråk för exakt ett år sen (oktober 2017) som har fått mig att inte kunna röra mig utomhus alls. Har fått hot via appen snapchat och samtal lite då och då med jämna mellanrum. Jag har inte gjort någon anmälan, då jag har varit rädd att detta ska bli värre. Jag var hemmasittandes i 4 månader (oktober 2017 - februari 2018) innan jag blev placerad på HVB hem i en annan stad, där jag satt 7 månader. Jag kom hem för ett par veckor sedan och jag kan fortfarande knappt röra mig ute. Har mått dåligt psykiskt och varit rädd att dom ska ge sig på min familj. Har skärmdumpar på vissa saker de har skrivit. Vad är straffet för detta och går det att STÄMMA?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar att du har hamnat i en så svår situation. Tyvärr blir det svårt för mig att ge dig ett helt säkert svar, men jag ska förklara vad som gäller för stämning, anmälan och vad det kan leda till. Jag kommer hänvisa till regler i brottsbalken (BrB). Sist i svaret hittar du en sammanfattning och mina rekommendationer.

Beroende på hotens och samtalens natur kan det röra sig om flera olika brott

Olaga hot och grovt olaga hot

Hotar någon dig med en brottslig handling eller på något annat sätt som är tänkt att göra så att du känner allvarlig fruktan för din egen eller någon annans säkerhet begår personen brottet olaga hot. Om en person döms för olaga hot kan de få böter eller fängelse i upp till ett år.

Det kan också röra sig om grovt olaga hot om hotet förstärks genom att personen till exempel visar ett vapen eller om det varit särskilt allvarligt, hänsynslöst eller farligt. Döms en person till grovt olaga hot är följden fängelse i minst nio månader och högst fyra år (BrB 4 kap. 5 §).

Du skriver att du blivit hotad. Jag kan inte säga säkert om alla hot skulle räknas som hot i lagens mening och inte heller om det kan röra sig om ett grövre brott. Däremot tycker jag att det verkar sannolikt att det rör sig i vart fall om hot av normalgraden, med tanke på hur dåligt du har mått och att du är rädd både för din egen och din familjs säkerhet. Det spelar inte någon roll hur hoten har framförts. Det kan röra sig om det här brottet både om hoten kommit via Snapchat eller i telefonsamtal.

Ofredande

Om någon ringer dig eller regelbundet utsätter dig för störande kontakter kan det röra sig om brottet ofredande. Döms någon för ofredande kan straffet bli böter eller fängelse i högst ett år (BrB 4 kap. 7 §).

Det skulle kunna röra sig om ofredande i ditt fall, eftersom du blir kontaktade både via Snapchat och via telefonsamtal med jämna mellanrum. Det måste framgå för de eller den som kontaktar dig att du inte vill bli kontaktad, men det antar jag står klart i den här situationen.

Olaga förföljelse

Det kan också röra sig om brottet olaga förföljelse. För att göra sig skyldig till det brottet ska en person upprepade gånger begå brotten olaga hot, grovt olaga hot och/eller ofredande mot dig. Det krävs också att det ska finnas ett så starkt samband mellan alla de separata brottsliga handlingarna att de kan ses som delar i en upprepad kränkning. Det här brottet leder till fängelse i högst fyra år (BrB 4 kap. 4 b §).

Utan fler detaljer kan jag inte göra en säker bedömning av det här, men det låter som om det skulle kunna röra sig om olaga förföljelse i ditt fall.

Spara all bevisning du har och anmäl det till polisen för att få hjälp

Bråket som ledde fram till problemen du upplever idag började för ett år sedan. Det betyder att inget av det som du utsatts för sedan dessa har preskriberats än. Den som utsatt dig för de här sakerna kan alltså dömas och bli straffad för alla tillfällen då hen har hotat eller ofredat dig. Jag tycker därför att du ska kontakta polisen och anmäla alla händelser då du blivit hotad på Sanpchat eller via telefon så snart som möjligt.

Spara skärmdumparna och berätta för polisen att du har dem. Det är viktigt att polisen kan få tillgång till teknisk bevisning för att göra en utredning. Kan de göra en utredning och få tillräckligt mycket bevis, så kan en åklagare väcka talan mot den eller de personer som utsatt dig för hoten.

Du är inte ensam om att inte anmäla brott för att du känner dig hotad och rädd för din och din familjs säkerhet. Många är rädda att situationen blir värre om de kontaktar polisen. För att se till att personer vågar anmäla brott har polisen därför till uppgift att skydda hotade personer. Det finns många olika sätt som polisen kan skydda hotade personer på. I varje fall gör de en bedömning dels baserat på hur allvarliga hoten är och dels på hur stor risken är att de som hotar dig sa genomföra något av hoten i praktiken. Du kan också söka om kontaktförbud hos polisen.

Sammanfattningsvis kan det röra sig om flera olika brott. Det skulle kunna röra sig om olaga hot, grovt olaga hot, ofredande och olaga förföljelse, beroende på hur allvarliga hoten är, hur ofta du blir kontaktad och övriga omständigheter. Exakt vilket straff det kan leda till går inte att säga, eftersom straff bestäms baserat på många olika omständigheter. Straffen för de här brotten sträcker sig från böter eller flera år i fängelse.

Jag rekommenderar att du anmäler detta till polisen så snart som möjligt. Du kan ringa dem på 114 14 eller besöka ett kontor. Eftersom du är utsatt för hot kan polisen vida olika åtgärder för att skydda dig från att skadas av de som hotar dig. Det gör de efter att ha bedömt hur allvarliga hoten är och hur stor risk det är att personerna övergår från hot till att faktiskt skada dig. Hos polisen kan du också ansöka om att få kontaktförbud så att personen eller personerna tvingas sluta ta kontakt med dig.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga och att du får den hjälp du behöver för att känna dig trygg igen.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll