Är prick i belastningsregistret grund för avsked?

Hej, Jag har blivit avskedad med motiveringen, att det finns ett prick i belastningsregistret som min arbetsgivare tagit fram på en hemsida (Lexbase.se). Uppgifterna som står på denna hemsidan är preskriberade och detta meddelade jag till min arbetsgivare, trots det så fick jag avsluta min tjänst med omedelbart verkan.

Efter samtal med facket så säger arbetsgivaren att de ändra min avskedande till en uppsägning utan mitt godkännande och även gett mig uppsägningstid trots att jag meddelat de att jag inte har något rätt till uppsägningstid då jag blivit avskedad.

Det jag undrar är om det finns något jag kan göra juridisk ?

tackar på förhand för alt hjälp jag kan få!

Lawline svarar

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med era frågor!

Eftersom du inte anger något annat, och arbetsgivarens ändrade inställning efter samtalet med facket, så utgår jag ifrån att du är tillsvidareanställd hos arbetsgivaren. Jag utgår vidare ifrån att du inte har någon högre ställning, exv. som chef, inom företaget som baseras på förtroende för din person. I ett sådant fall kan det föreligga grund för uppsägning.

Grund för avsked

För att avsked ska kunna komma ifråga krävs att arbetstagaren grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Typisk sett så talar man om avsiktligt eller grovt vårdslöst beteende som inte ska behöva tålas oavsett relationen mellan parterna. Brottslighet eller ohederlighet mot arbetsgivaren utgör normalt grund för avskedande. Något som arbetsdomstolen fäst vikt vid är om arbetstagaren genom sitt handlande visat sig uppenbarligen olämplig att inneha sin anställning, LAS 18 § se https://lagen.nu/1982:80.

Innan vi går vidare med en bedömning av om grund för avsked förelåg bör nämnas att det finns specialreglering för vissa arbetsfält som anses särskilt skyddsvärda. Ett exempel är om du skulle arbeta inom förskola, skola eller skolbarnomsorgen då det där finns lagkrav på att varje individ som kan vara aktuell för en anställning ska undersökas av arbetsgivaren genom att arbetstagaren får lämna in ett utdrag ur belastningsregistret. Är då din "prick" redan preskriberad skulle den inte ha synts för arbetsgivaren oavsett och det kan då inte framföras som grund för avsked sedan du faktiskt redan har börjat arbeta.

Det faktum att du en gång dömts för ett brott och detta finns med i ditt belastningsregister utgör generellt inte grund för avsked. Det skulle i så fall vara upp till arbetsgivaren att begära ett registerutdrag redan innan anställningen för att sedan neka dig anställning. Som jag angett ovan ska arbetstagarens brottslighet, för att kunna utgöra grund för avsked, vara riktad mot arbetsgivaren och ha inträffat under anställningen. Det kan även komma ifråga att avskeda anställd som begått grövre brott utanför anställningen, under anställningstiden, som medfört att arbetsgivaren förlorat förtroendet för arbetstagaren eller att arbetstagarens agerande skulle kunna skada allmänhetens förtroende för arbetsgivaren.

Slutsatsen är således att utifrån vad du angett har inte arbetsgivaren haft grund för avskedande.

Skadestånd

Eftersom arbetsgivaren får anses ha avskedat dig utan att saklig grund för avskedande förelåg så har arbetsgivaren brutit mot lagen om anställningsskydd (LAS) 18 §. Du kan då kräva skadestånd. Det finns två sorters skadestånd som du kan kräva, inom ramen för samma process, det rör sig om ekonomiskt skadestånd, motsvarande lön och andra förmåner som du skulle haft rätt till, samt allmänt skadestånd vilket är en sorts kränkningsersättning som arbetsgivaren får betala för att hen brutit mot LAS, LAS 38 §.

Ogiltigförklarande

För att ett avskedande ska kunna ogiltigförklaras krävs att det inte ens förelegat grund för uppsägning, LAS 35 §. Min bedömning är att det inte föreligger grund för uppsägning enligt samma resonemang som för avskedande. En arbetsgivare som inte vill ha någon anställd som har begått ett brott tidigare får ta reda på det innan anställningen ges. Det kan då anses finnas grund för att ogiltigförklara avskedandet.

Tidsfrister

Viktigt, oavsett om du vill kräva skadestånd eller om du vill försöka få en domstol att ogiltigförklara avskedandet, är att du agerar innan tidsfristerna löper ut. För att ogiltigförklara avskedandet måste du underrätta arbetsgivaren om detta inom två veckor från det att avskedandet skedde. Har du inte fått ett skriftligt besked om avskedandet av arbetsgivaren när du blev avskedad eller fått ett sådant hemskickat så har du en månad på dig att informera arbetsgivaren, om att du vill yrka på ogiltigförklaring, från det att anställningen upphörde, LAS 40 §. Tidpunkten för själva avskedet anses vara när du fått reda på avskedandet.

Vill du istället kräva skadestånd är tidsfristen längre. Du har då fyra månader från avskedandet på dig för att underrätta arbetsgivaren om att du tänker kräva skadestånd. Här gäller som ovan att om du inte fått ett skriftligt besked med information om vad du skall iaktta för att yrka skadestånd så blir tidsfristen längre, vad gäller skadestånd blir tiden fyra månader från den dag då anställningen upphörde, LAS 41 §. I ditt fall blir det dock ingen praktisk skillnad då du fick gå med omedelbar verkan.

Om dessa tidsfrister passeras kan du inte längre yrka på ogiltigförklaring eller kräva skadestånd.

Om facket hade fullmakt från dig

Vad gäller den delen om att arbetsgivaren pratade med facket och sedan ändrade ditt avsked till en uppsägning så kan facket gå med på en sådan ändring, och binda dig vid detta, endast om de haft fullmakt från dig att förhandla för din räkning. Du anses då ha gått med på en uppsägning och kan inte längre yrka ogiltigförklaring eller yrka skadestånd.

Om facket inte hade fullmakt från dig

Då kan inte facket binda dig vid något avtal eller överenskommelse, som är aktuellt här. Arbetsgivaren kan inte på egen hand i efterhand ändra ett avsked till en uppsägning. De behöver dock aldrig ta tillbaka dig om de inte vill utan det du får göra då är att yrka på ogiltigförklaring och alternativt skadestånd för det oriktiga avskedandet.

Råd

Om du hinner inom tidsfristen kan du underrätta arbetsgivaren om att tänker yrka på en ogiltigförklaring av avskedandet, då du aldrig accepterat en uppsägning. Arbetsgivaren behöver dock inte ta tillbaka dig utan kan vägra trots att du fått rätt i domstol. Konsekvensen av att arbetsgivaren skulle vägra är att du får ett stort skadestånd. Ett alternativ till ogiltigförklarandet är att acceptera arbetsgivarens uppsägning och kräva allmänt skadestånd för att arbetsgivaren bröt mot LAS regler. Du skulle även kunna kräva att vara arbetsbefriad under uppsägningstiden som en slags kompensation till att uppsägningen saknade saklig grund.

Hoppas du känner att du har fått hjälp i ditt ärende.

Skulle du ha fler frågor eller önskar få juridisk representation i en tvist med arbetsgivaren kan du kontakta vår telefonrådgivning på tel. 08-533 300 04 eller skicka ett mail till radgivning@lawline.se.

Med vänlig hälsning

Niclas FribergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000