FrågaOFFENTLIG RÄTTParkeringsböter29/11/2021

Är parkeringsanmärkningen/kontrollavgiften rätt utfärdad om man stannat för att hjälpa en gammal och sjuk person hem till dörren?

Hej!

Jag stannade utanför min mammas port, Engelbrektsvägen 20( Järfälla) den 20111106. Jag har handikapptillstånd då jag har MS . den här aktuella dagen hade min mamma och jag varit på kyrkogården och när vi kom hem , Mamma lider av hjärtsvikt och flimmer så när vi kom hem så var hon så trött och andfådd att jag stannade/parkerade utan för hennes port för jag hjälpte henne hem och in i sin lägenhet och under tiden hade jag fått parkeringsbot. Jag överklagade boten men det godkändes inte.

bland annat för att det inte va någon aktivitet vid bilen. Jag vågar inte låta bilen gå på tomgång och eftersom vi både har vi våra handikapp så går det inte skynda sig så mycket.

är det verkligen rätt att man inte får stanna utanför en port för att hjälpa en person hem?

långt brev men det går kanske att göra något mer, accepterar inte svaret eftersom jag har handikapptillstånd och jag skulle inte parkera (stanna ) där

mvh

Lawline svarar

Hej, och tack för att du tar hjälp av oss på Lawline!

Det framgår inte helt av din beskrivning huruvida du stått på gatan utmed Engelbrektsvägen 20 eller om du faktiskt stått precis invid porten, dvs. inne på det privata parkeringsområdet/tomtmarksområdet. Jag delar därför upp mitt svar nedan i två delar.

Om du stått på gatan – I detta fall tillämpas trafikförordningens (TrF) regler om stannande och parkering, och bryter man mot dessa kan det leda till en parkeringsanmärkning som får utfärdas av polismän samt särskilt förordnade parkeringsvakter. Även om stannande och parkering i strid med de allmänna parkeringsreglerna i TrF eller i strid med en så kallad lokal trafikföreskrift (skyltat förbud mot eller villkor för stannande eller parkering) som huvudregel är otillåtet medges dock vissa undantag.

Av TrF 11 kap. 9 § framgår att fordon får stannas eller parkeras när det används bl.a. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade, och får då stå uppställda i strid mot bl.a. skyltade villkor eller förbud så länge omständigheterna kräver det och särskild försiktighet iakttas. Trots att ett skyltat p-förbud gäller utmed gatan på Engelbrektsvägen 20 är det alltså tillåtet att bryta mot det under dessa förutsättningar. I ett rättsfall (NJA 2014 s. 929) har HD dessutom förtydligat att undantaget inte bara gäller för regelrätta sjuktransporter utan även kan tillämpas vid andra tillfälliga behov och av vem som helst som transporterar en sjuk eller rörelsehindrad person och i samband med det lämnar nödvändig personlig assistans. En viss väntetid vid på- eller avstigning kan accepteras när den resande på grund av sin ålder eller av medicinska skäl har särskilt behov av assistans för att ta sig i eller ur fordonet. Det kan nämnas att uppställningen i det rättsfallet varade i knappt åtta minuter och skedde i strid mot ett skyltat p-förbud. Parkeringsanmärkningen undanröjdes av domstolen.

Dessutom kan du påpeka att din uppställning rättsligt sett inte är att betrakta som en "parkering" enligt mitt resonemang under nästa rubrik nedan.

Omständigheterna i ditt fall talar för att du bör kunna åberopa undantagsbestämmelsen och få parkeringsanmärkningen undanröjd då de tycks vara närmast identiska med 2014 års fall. För att göra detta vänder du dig till närmaste polisstation eller Polismyndighetens hemsida här.

Om du stått inne på parkeringsområdet precis vid porten – På privata parkeringsområden utfärdas inte parkeringsanmärkningar just eftersom det i dessa fall rör sig om uppställning på privat (dvs. inte allmän) mark. Då utfärdas istället s.k. kontrollavgifter av markägaren eller det privata p-bolag eller liknande som markägaren anlitat. Av lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP) 1 §, som styr förfarandet i dessa fall (såvida inget annat avtalats markägare och trafikant emellan), följer att en markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder parkering inom området under de förutsättningar som anges i LKOP får ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som denne beslutat.

Som lagtexten (särskilt min kursivering) antyder krävs det alltså att fordonet måste anses ha parkerats för att en kontrollavgift ska tas ut enligt LKOP. Vad som utgör parkering definieras i förordningen om vägtrafikdefinitioner (FDEF) 2 §.

Där framgår att "parkering" är en uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som:

1. föranleds av trafikförhållandena (t.ex. rödljus eller trafikköer),

2. sker för att undvika fara, eller

3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods.

I ditt fall rör det sig ju om en avstigning av din mor som passagerare, och så länge avstigningen pågår är det alltså defintionsmässigt och rättsligt inte en olovlig "parkering". Är det inte en olovlig "parkering" kan du följaktligen inte få en kontrollavgift för denna.

Hur många minuter en avstigning får ta i anspråk innan den övergår till att anses vara en "parkering" går inte att säga allmänt – någon fast tidsgräns existerar rättsligt sett inte. Flera rättsfall har dock avgjorts där man kan få en viss uppfattning av hur ungefär hur lång tid som godtas. I ett fall har Svea Hovrätt uttalat att utgångspunkten måste vara den tid det normalt tar för en person att kliva i eller ur ett fordon, vanligen någon minut. Hovrätten understryker dock att viss väntetid kan få accepteras i vissa undantagssituationer, såsom när det är fråga om färdtjänstresor där den resande på grund av t.ex. ålder eller medicinska skäl har särskilt behov av assistans för att ta sig i eller ur fordonet. (RH 2004:53). Det kan dock nämnas att uppställningen i detta rättsfall varade i elva minuter och ansågs utgöra parkering istället för på- eller avstigning.

Din uppställning kan, lite beroende på hur lång tid den tagit, alltså mycket väl vara att anse som avstigning och inte parkering. Att ledsagande av en gammal och sjuk person är nödvändigt under en kortare tid är alltså något du bör göra p-bolaget uppmärksam på (och påpeka exakt hur lång tid din uppställning pågått samt försöka samla bevis för det du gjort under tiden) om du inte är beredd att betala och denne fortsätter att rikta betalningskrav mot dig efter att ha avslagit din överklagan.

Hoppas du fått hjälp av mitt svar!

Med vänlig hälsning,

Rådgivare