Är muntlig uppsägning med en månads uppsägningstid tillåtet?

FRÅGA
Hej! Jag har arbetat på min arbetsplats i snart tre år. I februari blev jag uppsagd från min tillsvidareanställning pga arbetsbrist. Jag blev då erbjuden ett vikariat tom 31/12-16. Nu har jag blivit uppsagd från vikariatet muntligt den 13/9-16 med en månads uppsägningstid. Får man göra så? Behöver jag få det skriftligt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Vid uppsägning pga. arbetsbrist måste arbetsgivaren beakta en viss turordning. Som huvudregel ska den arbetstagare som sist blivit anställd inom den verksamheten där arbetsbristen föreligger bli uppsagd först. Arbetsgivaren måste dessutom iaktta sin omplaceringsskyldighet. Denna skyldighet innebär att arbetsgivaren innan han säger upp en anställd måste försöka bereda annat arbete åt den anställde, eller vidta andra typer av åtgärder som t.ex. att anpassa arbetet till den anställdes förutsättningar eller lära upp den anställde att sköta nya uppgifter, om detta kan ske inom rimlig tid.

Att avtala om en månads uppsägningstid i ett centralt kollektivavtal är förenligt med lag (1982:80) om anställningsskydd 11 §. För att ha rätt till längre uppsägningstid krävs att anställningstiden har uppgått till mer än två år och att det inte finns ett kollektivavtal som säger något annat. Hur anställningstiden ska beräknas beror på om det finns ett kollektivavtal som reglerar detta eller inte. Om det inte finns något kollektivavtal som reglerar hur anställningstiden ska beräknas så gäller lagen om anställningsskydd 22 § 4 st. Dvs. all din anställningstid hos arbetsgivaren ska tas med i beräkningen.

En lagenlig uppsägning ska vara skriftlig. Därutöver ska arbetsgivaren i uppsägningsbeskedet ange vad arbetstagaren ska iaktta för det fall att han vill göra gällande att uppsägningen är ogiltig eller yrka skadestånd med anledning av uppsägningen. I beskedet ska vidare anges om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning. Detta följer av lagen om anställningsskydd 8 §. En muntlig uppsägning är fortfarande giltig men innebär ett formaliafel som kan medföra skadeståndsskyldighet enligt lagen om anställningsskydd 38 §.

Eftersom du blivit muntligt uppsagd kommer din anställning att upphöra efter uppsägningstiden men du kommer att kunna kräva skadestånd från din arbetsgivare om det inte finns ett kollektivavtal som tyder på att arbetsgivarens agerande är tillåtet. Skadeståndskravet måste enligt lagen om anställningsskydd 41 § ställas till arbetsgivaren inom fyra månader efter att din anställning upphört.

Om du är medlem i en fackförening kan du vända dig till denna för att få mer hjälp. Om du inte är medlem i någon sådan förening kan du yrka om skadestånd vid tingsrätten.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1684)
2021-01-25 Vad gäller enligt LAS när jag blivit uppsagd
2021-01-24 Har jag rätt till löneökning om jag är under uppsägning?
2021-01-23 Arbete hos annan arbetsgivare vid arbetsbefrielse
2021-01-22 Vad är konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (88507)