Är min skuld preskriberad eller ej?

Hej! Det är så att jag har fått en en skuldspecifikation på en fordran som jag inte har haft någon typ av information av sedan 2009 eftersom jag bott utomlands. Jag har varit utskriven från landet från 2009 tills 2018. Hur räknar man preskriptionstiden om man inte har varit bokförd i Sverige? Nu anser inkassobolaget att jag måste betala en skuld som i början låg på 11.715 kr och som banken hade hand om tidigare. Utalgsdatumet på fordran är 1999-08-13. Nu ligger skulden på 59.973kr och Kronofogden har nu kontaktat mig för att dem vill att jag ska skriva under betalningsföreläggande. Jag anser att preskriptionstiden har löpt ut och att jag inte borde betala, men vet inte hur jag kan ta mig tillväga?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Avgörande för om du är betalningsskyldig för skulden är om skulden är preskriberad eller ej. Att en skuld preskriberats innebär att den inte längre kan drivas in.

Vad innebär preskription?

Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen. Preskription innebär att den som har rätt till betalning, borgenären, förlorar sin rätt att få skulden betald. En skuld kan preskriberas efter en viss tid, dels om du inte erkänt skulden, dels om borgenären inte avbrutit preskriptionstiden (s.k. preskriptionsavbrott).

För konsumentfordringar är preskriptionstiden tre år. För en treårig preskriptionstid krävs att det gäller en vara, tjänst eller annan nyttighet som företagaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit dig som konsument för huvudsakligen enskilt bruk (2 § andra stycket Preskriptionslagen). Exempel på sådana tjänster är t.ex. en privat telefonräkning eller en postorderskuld. För andra skulder gäller en preskriptionstid om tio år (2 § första stycket Preskriptionslagen).

Preskriptionen avbryts genom att:

- Du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den,
- Du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären, eller
- Borgenären väcker talan mot dig vid t.ex. domstol eller hos Kronofogdemyndigheten

Att preskriptionen avbryts innebär att en ny preskriptionstid börjar gälla från dagen för avbrottet (5 § Preskriptionslagen). Om skulden uppkom den 13 augusti 1999 preskriberades den samma datum år 2009, under förutsättning att preskriptionsavbrott inte skett. Om det skett ett preskriptionsavbrott är det däremot möjligt att hålla skulden levande, i princip hur länge som helst.

Borgenären har bevisbördan för preskriptionsavbrottet

Det är borgenären som har bevisbördan för att brev med preskriptionsbrytande verkan har nått gäldenären (dig). Det krävs inte att du ska ha läst breven för att preskription har skett, det räcker att de kommit fram till dig.

Högsta domstolen har i praxis fastslagit att preskriptionsavbrott ska anses ha skett när flera kravbrev sänts till folkbokföringsadressen om personen bor där eller har haft anledning att bevaka sin post där (NJA 2007 s. 157 och NJA 2012 s. 172). I fallen uttalade domstolen att det ansågs närmast orimligt att kraven inte skulle ha nått gäldenären. I NJA 2016 s. 332 uttalade domstolen att utgångspunkten är att två bevakningsbrev till folkbokföringsadressen räcker som bevis för preskriptionsavbrott. För att två bevakningsbrev ska anses som tillräckligt krävs dock, att borgenären kan visa att breven verkligen har avsänts till en adress där gäldenären har anledning att bevaka sin post samt att det inte heller finns någon särskild omständighet i det enskilda fallet som talar emot att gäldenären har fått åtminstone ett av breven.

Är dina skulder preskriberade?

Avgörande för om skulderna är preskriberade är om det skett ett preskriptionsavbrott under tiden. Som jag förstår det har du inte varit medveten om skulden, varför du inte heller betalt på den och på det viset brutit preskriptionen.

Om du varit folkbokförd i Sverige (trots att du vistats utomlands) finns det en risk att det skett ett eller flera preskriptionsavbrott. Så kan ske om borgenären skickat kravbrev till din folkbokföringsadress. Har du däremot inte varit folkbokförd på tio år, då kan det argumenteras för att det inte skickats kravbrev till en adress du haft anledning att bevaka din post på.

Vad händer om du inte betalar?

Eftersom du fått tillställt dig ett betalningsföreläggande kan du välja att inte erkänna skulden. Om så sker kan Kronofogden i nuläget inte gå vidare med ditt ärende. Det som kommer att ske är att borgenären blir tillfrågad om vederbörande vill gå till domstol för att få fastställt att du är betalningsskyldig. För det fall att ärendet går till domstol är det din motpart (inkassobolaget) som har bevisbördan för att det skett ett eller flera preskriptionsavbrott och att du i sådana fall är betalningsskyldig.

Då det rör sig om en förhållandevis hög summa kommer tvisten att behandlas som ett ordinärt tvistemål. Bestämmelserna för ordinära tvistemål är att den förlorande parten som huvudregel betalar sin motparts rättegångskostnader, vilket kan bli kostsamt. Om du skulle få rätt i tvisten kommer således utgångspunkten vara att inkassobolaget får stå för sina egna rättegångskostnader, men även för dina. Omvänt innebär det att om du förlorar får du stå för dina rättegångskostnader plus inkassobolagets.

Sammanfattning och råd

För det fall att en borgenär påstår att det fortfarande finns en skuld och att ett preskriptionsavbrott har skett är det borgenären som har bevisbördan för att brev skickats. I ditt fall är det svårt att bedöma huruvida preskriptionsavbrott skett eller ej. Det beror på vad din motpart kan bevisa och om du varit folkbokförd i Sverige trots att du inte varit boende här.

Om du anser att du inte är betalningsskyldig för att skulden är preskriberad kan du kontakta Kronofogdemyndigheten och informera om att du anser att skulden är preskriberad och att du därför inte kommer att underteckna betalningsföreläggandet. I slutändan blir det i sådana fall domstol som får avgöra om du är betalningsskyldig eller ej.

Min rekommendation, för det fall att du inte tänker betala skulden, är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan titta närmre på ditt ärende och råda dig om huruvida du bör betala eller ej. Juristen kan även företräda dig i eventuell domstolstvist. Allt detta kan en av våra jurister på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med! Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Preskription? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo